چابهار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چابهار

نيازي خدر

نيازي خدر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرام پور

بهرام پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيمين فر

سيمين فر

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كترى

كترى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاده شهركى

زاده شهركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جدگال

جدگال

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی