چابهار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چابهار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيازي خدر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
بهرام پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 17
سيمين فر تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 15
كترى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 7
محمدى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
زاده شهركى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
جدگال ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
نادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15