خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خدابنده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسدي مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 48
اميني سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 6
بهرامي شاه بگندي زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
خسروي حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
موسوي سيدعيسي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
حسيني زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
محبي فريدون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
نورمحمدي منصور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
كردلو عيسي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
اكبري محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 7
محمدي حميد تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 18
غفاري ابي سفلي هادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
حسيني سيدياسر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
قربان زاده حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
يوزباشي محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
گنج خانلو حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
هادي عبداله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 14
سليماني مرتضي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
موسوي سيدعليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 39
تيموري فر رحمن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 56
قره گوزلو بهاره ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 31
پيران وحيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
اكبري اصغر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
محمدي مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
ترابي نيلوفر زبان زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
قنبري ابوالفضل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
كرمي زرندي حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
بيگدلي اسماعيل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
بيگدلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
احمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
زنجانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
اله مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
منصورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
مرادى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
فرهادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
اكرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
طيبى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 20
اكبرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
اله مرادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
طارمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
افضلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
قاسمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
مرادى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
سعيدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 8
موسوى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
شفيعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
هاشمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
نوروزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
رفيعى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
بيگدلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
رضايى تجربی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال کانونی 18
خداكرمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
فرخى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 19
قنبرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
سلمانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
شفيعى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
گنج خانلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
جبارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
بيگدلو تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
رجبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
محمودى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
فردى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
نوروزى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16