زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر زنجان

قرباني اميرعطا

قرباني اميرعطا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
ذوالفقاري شهرزاد

ذوالفقاري شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهرامي مجتبي

بهرامي مجتبي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محبي راد مسعود

محبي راد مسعود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منوري صديقه

منوري صديقه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارنچه روزبه

سارنچه روزبه

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جمشيداف محمد

جمشيداف محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طوماري ليلا

طوماري ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اكبري مقدم مريم

اكبري مقدم مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
عيني علي

عيني علي

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سعادتي نسرين

سعادتي نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
انصاري رامين

انصاري رامين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رمضاني مريم

رمضاني مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مهاجري مهشاد

مهاجري مهشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حاتم بيگي عليرضا

حاتم بيگي عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محمدي شايسته

محمدي شايسته

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
احمدي مهسا

احمدي مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
انفراد محمدحسين

انفراد محمدحسين

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دريائي امير

دريائي امير

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
گنج خانلو ساناز

گنج خانلو ساناز

علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
خدرلو حميد

خدرلو حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيات يوسف

بيات يوسف

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطاني حسين

سلطاني حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاحي مهسا

فلاحي مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ربيعي نسترن

ربيعي نسترن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستمي سينا

رستمي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلطاني سپهر

سلطاني سپهر

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ثبوتي حديث

ثبوتي حديث

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
رحيمي مهسا

رحيمي مهسا

راهنمايي ومشاوره -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سلجوقي بادلو شقايق

سلجوقي بادلو شقايق

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
حبيبي محمدامين

حبيبي محمدامين

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدي نژاد مژگان

محمدي نژاد مژگان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابروش مريم

ابروش مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شهبازي زنجان مسكن سونيا

شهبازي زنجان مسكن سونيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرجي نيا ارزو

فرجي نيا ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غفاري سارا

غفاري سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شبوئي جم مهسا

شبوئي جم مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ژاله ارا علي

ژاله ارا علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رجائي غزاله

رجائي غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جان نثار نسترن

جان نثار نسترن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدائي مسعود

خدائي مسعود

حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مصطفوي فاطمه

مصطفوي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدي سيده شيما

محمدي سيده شيما

راهنمايي ومشاوره -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قاجار سولماز

قاجار سولماز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرافت پور جواد

شرافت پور جواد

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
توري اميد

توري اميد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدري اميرحسين

حيدري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بلال زاده پويا

بلال زاده پويا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دويران گيسو

دويران گيسو

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوري پور فاطمه

نوري پور فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مهدي رضائي خمسه مژده

مهدي رضائي خمسه مژده

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميربها متين

ميربها متين

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حيدري فاطمه

حيدري فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سقطچي مهشيد

سقطچي مهشيد

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نجفي همايون

نجفي همايون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستم خاني مهيا

رستم خاني مهيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رشيدي نفيس

رشيدي نفيس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قربانپور بنيامين

قربانپور بنيامين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفي زينب

شرفي زينب

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علي محمدي نيوشا

علي محمدي نيوشا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صيدي سكينه

صيدي سكينه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وفا فرزانه

وفا فرزانه

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غفاري سيده هنگامه

غفاري سيده هنگامه

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

ریاضی
بيات نرگس

بيات نرگس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ثبوتي محمدعرفان

ثبوتي محمدعرفان

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موسوي سيده شكوفه

موسوي سيده شكوفه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ريحاني زنجاني الهه

ريحاني زنجاني الهه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خطيبي وحيد

خطيبي وحيد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
علوي فرزاد

علوي فرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
كارگر مهشيد

كارگر مهشيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيله طاني اميرحسين

سيله طاني اميرحسين

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمدي زيبا

محمدي زيبا

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدي رويا

محمدي رويا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جعفري پابندي سيدحسين

جعفري پابندي سيدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميني شايان

اميني شايان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائي حامد

رضائي حامد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
انصاري ارمين

انصاري ارمين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عموئي اكرم

عموئي اكرم

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سهرابي فرزاد

سهرابي فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قرابيگ لي سينا

قرابيگ لي سينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بيگلري سجاد

بيگلري سجاد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاضل وايقاني نير

فاضل وايقاني نير

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدي اميررضا

محمدي اميررضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسني مريم

حسني مريم

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ميرزائي مهرداد

ميرزائي مهرداد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوري پور علي

نوري پور علي

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نصيري حسين

نصيري حسين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حقگو سيده نسيم

حقگو سيده نسيم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امانلو بهاره

امانلو بهاره

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدري بهزاد

حيدري بهزاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفري اناركولي شبنم

جعفري اناركولي شبنم

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصورسمائي الهام

منصورسمائي الهام

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارومي مريم

ارومي مريم

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمي جواد

كريمي جواد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجي سيدجوادي سيدكيان

حاجي سيدجوادي سيدكيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عينلو مكرمه

عينلو مكرمه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دستجردي وحيده

دستجردي وحيده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعدلونيا مهرداد

سعدلونيا مهرداد

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجفي فرشاد

نجفي فرشاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حنيفه لو پرستو

حنيفه لو پرستو

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوي قيداري عاطفه

موسوي قيداري عاطفه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
رمضاني نرگس

رمضاني نرگس

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سخن سنج مهدي

سخن سنج مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اژنگ فائزه

اژنگ فائزه

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خاتمي سيدوحيد

خاتمي سيدوحيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باقرزاده ناصري الهه

باقرزاده ناصري الهه

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيري لنبر افسانه

شيري لنبر افسانه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفري زهرا

جعفري زهرا

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظمي سمانه

كاظمي سمانه

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاج سهرابي محمدحسين

حاج سهرابي محمدحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسيني زهرا

حسيني زهرا

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرخي محمود

فرخي محمود

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيدپور سحر

سعيدپور سحر

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
لطفي ياسمن

لطفي ياسمن

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خاده

خاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسي دانيال

عباسي دانيال

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدالهي عليرضا

عبدالهي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
موسوي سيده فاطمه

موسوي سيده فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابراهيم خاني محسن

ابراهيم خاني محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدي ليلا

محمدي ليلا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كارگر ارمان

كارگر ارمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دمرلوابهري پريسا

دمرلوابهري پريسا

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
احمدي فائزه

احمدي فائزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طوماري زاده مينا

طوماري زاده مينا

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نقيب هاشمي سيدسهند

نقيب هاشمي سيدسهند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خواجوند علي

خواجوند علي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدرضائي سيده زهرا

سيدرضائي سيده زهرا

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شه پوري فريماني ابراهيم

شه پوري فريماني ابراهيم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قورچي بيگي رضا

قورچي بيگي رضا

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حيدري مهدي

حيدري مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسكندري زهرا

اسكندري زهرا

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليمرداني علي

عليمرداني علي

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادي محمد

مرادي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميدي محمد

حميدي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهديخاني مهدي

مهديخاني مهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گوزليان بقال هاله

گوزليان بقال هاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منصوري تبارزنجاني معين

منصوري تبارزنجاني معين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسيني زينب

حسيني زينب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
غديري سيدمحمدابراهيم

غديري سيدمحمدابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدي مريم

محمدي مريم

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زاهدي ايدين

زاهدي ايدين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
افشاري مونا

افشاري مونا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسي نادره

عباسي نادره

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صادقي حصارلو عليرضا

صادقي حصارلو عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خجسته اتوسا

خجسته اتوسا

اب وهواشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چنگيزي فرشته

چنگيزي فرشته

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مصائبي مهتاب

مصائبي مهتاب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يعقوبي وحيد

يعقوبي وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقري محسن

باقري محسن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريميان خمسه مريم

كريميان خمسه مريم

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حمدي زين العابدين

حمدي زين العابدين

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
واحدي سينا

واحدي سينا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفي نگيسا

نجفي نگيسا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدي محمدمهدي

محمدي محمدمهدي

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قزلباش الهام

قزلباش الهام

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تهذيبي عرفان

تهذيبي عرفان

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابدي پيام

عابدي پيام

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
موسوي سيدفرداد

موسوي سيدفرداد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسني فرشته

حسني فرشته

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسم خانى زنجانى

اسم خانى زنجانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سردارى

سردارى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدين اردبيلى

سيدين اردبيلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زيبانيا

زيبانيا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانيان

قربانيان

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مومن دوست

مومن دوست

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
معينى

معينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
برات ابطحى

برات ابطحى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بنى اردلان

بنى اردلان

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پير محمدلو

پير محمدلو

شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مشهدلو

مشهدلو

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى نيا

نجفى نيا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بهروزى

بهروزى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صمصامى

صمصامى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ضرغام

ضرغام

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پورجم

پورجم

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اوجاقلو

اوجاقلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سودى

سودى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جزيارى

جزيارى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ايازى

ايازى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كلامى فرد

كلامى فرد

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آيت الهى

آيت الهى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدى پور

عبدى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيتى

نيتى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حمزه لو

حمزه لو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى خان ميرزايى

حاجى خان ميرزايى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ثبوتى

ثبوتى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانمحمدى

خانمحمدى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاوه مريان

كاوه مريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفلو

نجفلو

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رامشگ

رامشگ

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان - روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
كاوندى

كاوندى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسنلو

حسنلو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اله مراديان

اله مراديان

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لايقى نوروزى

لايقى نوروزى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقى لو

تقى لو

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قربانلو

قربانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قره داغى

قره داغى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بابايى كوتمهر

بابايى كوتمهر

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى نيا

اميرى نيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نظريه

نظريه

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معجزاتى

معجزاتى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهادرى گنج آبادى

بهادرى گنج آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پويان فرد

پويان فرد

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تهمك

تهمك

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

فيزيك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيما

سيما

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شقاقى

شقاقى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
معينى

معينى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خلقتى

خلقتى

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهرى شهرآباد

شهرى شهرآباد

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابيضى مقدم

ابيضى مقدم

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باباخانى

باباخانى

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاغذچى

كاغذچى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميناخانى آزاد

ميناخانى آزاد

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوئينى

خوئينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خداكرمى

خداكرمى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تيمورى نيا

تيمورى نيا

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اله وردلو

اله وردلو

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اصلانى ينگجه

اصلانى ينگجه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مغانلو

مغانلو

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اوجاق فقيهى

اوجاق فقيهى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى فرد

جعفرى فرد

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
مقدم

مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضاخانى

رضاخانى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزاباقرى

ميرزاباقرى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سقطچى زنجانى

سقطچى زنجانى

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرائدى

فرائدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيات

بيات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رهنوردى يارى پور

رهنوردى يارى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عمادى فرد

عمادى فرد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بالى اوغلبيگ

بالى اوغلبيگ

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عندليبى

عندليبى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انورى

انورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دوستعلى خمسه

دوستعلى خمسه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سودى

سودى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پرستالويى زنجانى

پرستالويى زنجانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانلو

قربانلو

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ندرلو

ندرلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كاج

كاج

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
باستانى

باستانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اوصانلو

اوصانلو

اماروسنجش اموزشي -دانشكده اماروانفورماتيك سازمان سنجش اموزش كشورغيرانتفاعي - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هوشيار

هوشيار

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ندرلو

ندرلو

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دويران

دويران

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شامى

شامى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روجبيان

روجبيان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوين فرد

نوين فرد

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نزارى

نزارى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيگدلى نظر قلى

بيگدلى نظر قلى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صحرائى

صحرائى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقيم

مقيم

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عطرچى

عطرچى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غريبلو

غريبلو

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرانى

كرانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على اكبر زنجانى

على اكبر زنجانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محبى

محبى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عارفيان

عارفيان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامى اصل

غلامى اصل

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانلو

قربانلو

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
آقاخانى

آقاخانى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دستوار

دستوار

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهمرادى

شاهمرادى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسرافيلى

اسرافيلى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درگاهى

درگاهى

مهندسي كشاورزي -اب -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حمزه لويى

حمزه لويى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامى

امامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

كتابداري واطلاع رساني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهديون

مهديون

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بشيرى موسوى

بشيرى موسوى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاكداد

پاكداد

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارفعى

ارفعى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی