دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر دامغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كوچكي زينب انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
چوپاني وامرزاني مريم انسانی حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
كوشا سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
قريب بلوك محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
ملك جعفريان سيدمجتبي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 47
خيمه محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
مظهري مهرنوش ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 36
فدائي باشي فاطمه زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 40
تقوي سيده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
پريمي الناز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
شوكتي فر عاطفه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سلمري احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
صفدري فرشيد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 39
عربيان سعيده انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
باربان انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 21
طاهر محمدمهدي انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
اصغرپور فائزه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
سلمانى انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
خواجه زاده فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 38
ابراهيمي فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 42
باني زينب انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
اميري معصومه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
منسوبى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
صرفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 40
رجبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
نفرخلج ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
اصغرپور ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
بهراميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 36
كشاورز انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
امينيان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
فرهنگى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 44
قربانيان ریاضی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
عباسيان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
ناظمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
منشى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
محمديان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 57
اميرخليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 36
نوبرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 53
مزينانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 18
خراسانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 30
رجبعليان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 24
بزرگ نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
طيبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
قربانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
ميرباقرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 20
هراتيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
مجيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
شيرآقايى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
قربانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
قاسمى ریاضی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
رضايى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
على اميد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
حمزه ریاضی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
وكيليان ریاضی شيمي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
مطهرى نژاد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
آتشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
عطارى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
سيفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 43
صرفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
طاوسيان ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
خان بيكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
فرجى خورشيدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
ناصريان ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
بينائى باشى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
دارابيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 29
قربانيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
مهرابى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
ناچارى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
سعيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18