گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر گرمسار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدزاده سيده ساجده انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 66
مرادي حقيقي مهنوش انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
كاظم پور محمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
شهرابي فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
بهبودي مهدي انسانی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 54
قاسمي مفرد عباس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
معصومي ارين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
رستمي ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
رامه سعيده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 35
ابوللي زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
قندالي محمد انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 16
قرباني دستگرد حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
حسيني همداني الهه سادات تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
زندي پور زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
اشتري مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 21
گودرزي بنيامين انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 40
جورابلو احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
زندي مريم انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
بتيار مهسا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
مددي مژگان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
ايجي سينا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 17
عامري مرصاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
عامري حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 36
علي بيگي امين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
طباطبائي فر مريم السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 24
قادري پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 41
عربي علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
خاتمي سيدحسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 53
كاظمي مهساالسادات تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
تلياري مرتضي ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 48
قشقائي فرزاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
چلابى انزهائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
حيدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
عبدالله زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 57
رجب زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
مقدم نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
ناظرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
شجرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 22
محسنى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 15
حسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
رياحى خو ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 52
درتومى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
درخشانى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
عرب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
رحيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
خرمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
غضنفر تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
عابدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
شاه حسينى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
مهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
شاه حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 28
ايوبى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
ميراخورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 31
ميراخورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 35
پازوكى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 68
كاشانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
ميراخورلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
برنا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
خاتمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
كنشلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
بدوره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
قاسمى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 71
نيكو نهاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
رشمئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 57
خديوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 41
زارعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
ساقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
قاسمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
اكبرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 6
محمدى فر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 34
الهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 21
معبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 17
نبى ئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
رحيم فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 40
احمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 7
نبى ئى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
قادرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
قنبرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
حافظى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 45
قاسمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
خاتمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 38
على بيگى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 15
نامورى ثابت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
داداشى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 47
ايوبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 26
محسنى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 25
غايبى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
اشترى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
حسن آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 20
نعيمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
شهروى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 12
بلوچى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
فرجى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
پاليزدار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
فتحى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
جاويدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
عمادى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
سعيدى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
جعفرى ورنو سفا درانى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 17
عاشورى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 26
رضايى ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
محمد عربى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 11
جاويدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
ايجى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 68
قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
حيدريان تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
رجبى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
نظرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 8
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 27
احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 11
متولى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 36
اخترى راد ریاضی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
عبدالهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
دهقانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
مهدوى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
خادمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
جاويدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
فتحى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
مهرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
نادرى فر تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
نمك شناس تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 10
قريب پناه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36