لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لردگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بيژني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
رحيمي فرشيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
رحيمي رحيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
ميرزائي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
فتاحي بارزي عطاالله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
اسماعيلي دركه طيبه انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
والامنفرد يعقوب انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
باباميرساطحي احسان هنر صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 15
حسيني سيدعلي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 6سال کانونی 87
كريمي خواجه لنگي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 59
صادقي ده صحرائي زهره انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
بني مسني ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
محمدي چيگوئي فرود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 27
جليلي اشكان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 28
عليمرادي محمدرضا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
رستمي ارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 30
خدري محمد انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
اكبري شاه نجفي صدرالدين انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
قندي ايمان انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
جليل طهماسبي هادي انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
اميري فيروز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 32
جليل پيران داود ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 43
ابرين فريبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 20
هاشم زاده كلواري اشكان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
شمسي مسلم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
هاشم زاده فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
خسروي حسن انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
قياسي سونكي وهاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 40
موسوي بيدله سيده عاطفه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 6
اقائي قلعچه ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
حسني افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
جليل پيران عاطفه انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 17
طهماسبي مهرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
حسيني تنگ كلوره اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
بويري منجي مهرداد انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 18
نوروزي مصير ابوالفضل ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 16
سبزواري محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
نادري لردجاني مصطفي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 26
بابااحمدي ميلاني فهيمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
حسيني كينكي سيداحمد انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
خالدي سعادت ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 13
جليل سرقلعه ياسين ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 16
فرحمند محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 43
منصوري بابامنصوري هادي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
شريفي سيدفرشيد ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 6
خدادادي وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 10
فرهمند فاطمه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 23
موسوي حميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
عسكري سعيد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 16
پيغان مجتبي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
ميلاسي امام قيسي زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
حسيني طهماسبي اعظم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 21
دست باز اصغر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 35
بابامير عادل انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
عسگري ارمندي موسي انسانی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
بويري منجي سارا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
محمدي سلح چيني حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 29
حسين پوراقائي شريف انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
كريمي خواجه لنگي نيلوفر انسانی روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 19
بويري منجي زهرا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
اميري ابراهيم محمدي صغري ب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 21
جليلي سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 17
خليل طهماسبي اسماعيل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 16
نادري لردجاني مهدي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 33
صيدالي قلچه احمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
اقبال سعيدي ابواسحقي عارف ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 9
بابامير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
كمالى خواجه لنگى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
جليل سرقلعه ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 7
حسنى ساطحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 17
اكبرى ميشانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 27
كرمى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
شريفى ريگى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 20
طاهرى شاهقريه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
اكبرى منجرمويى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 41
دژآگاه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 21
خدرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
خدرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
فتاحى ميلاسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 6
خالدى سردشتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
خالدى سردشتى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مرادى گوزلكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 22
فرخى برجويى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 6
محموديان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 13
محمودى نسب ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 6
ويسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
اسماعيلي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
بادفر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
اميرى ابراهيم محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
كريمى منجرموئى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 85
الماسى كندرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 9
محمدى مصيرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
اميرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 30
محمدي بردبري الهه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 9
فتاحى ميلاسى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 23
محمدى بردبرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 18
خدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
ابراهيمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 19
كمالى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
جليل شش بهره انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
جوى پشته تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
فتاحى ميلاسى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 32
سعيدى ابواسحقى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
نوروزى مصير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 7
اميرى دهنويى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 33
موسوى بيدلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 16
رئيسيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
جليليان تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 20
رييسى شيخ ويسى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
موسوى سيد محمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 11
نوربخش سونكى انسانی باستانشناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
مشرف نژاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
محمدى ميلاسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
كريمى منجرموئى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 25
محموديان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 7
ابراهيم محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 7
دانيالى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 17
جليلى انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
منصورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
فرهمند تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
نوروزى مصير تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 37
مسعودى چله گاهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 26
مرادى گوزلكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 14
خليل مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 22
شيرمردى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
هاشم زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
على مرادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
سعيدى ابواسحقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
اميرى شيرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 9
فتاحى ميلاسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
جليلى پيرانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 22
محموديان بارزى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 21
رضايى انسانی ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 8
حسين پور تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 10
محمدى ميلاسى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
عباسى جوب نساء تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 3سال کانونی 46
عبدالهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 7
اميرى شيرانى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 13
جليل شش بهره تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
اميرى ابراهيم محمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 20
رئيسى بويرحسنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
نادرى لردجانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سوارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
قندى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 6
طهماسبى كرفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 15
حسنى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
شريفى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
حسين پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
اميرى ابراهيم محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
رشيدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 38
موسوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 10
محمدى مصيرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
حسين پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
قربانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
منصورى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
جليل طهماسبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
رئيسى نيك تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
اميرى ابراهيم محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
خالدى سردشتى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
موسوى سردشتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
موسوى سردشتى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
خدرى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
حسين پور كندرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 17
شيرمردى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 8
سلحشورى بهزادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 13
خالدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 23