تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تربت جام

احمدي محمد

احمدي محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسيني داود

حسيني داود

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسني فاطمه

حسني فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كلالي سيدسالار

كلالي سيدسالار

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فيروزي پژمان

فيروزي پژمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اربابي شيوا

اربابي شيوا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
جامي مهرزاد

جامي مهرزاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
شهاب احمدي جامي مهسا

شهاب احمدي جامي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئوفي فر مهري

رئوفي فر مهري

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ذاكري سعيد

ذاكري سعيد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اميري جامي ابراهيم

اميري جامي ابراهيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شاهيني شهريار

شاهيني شهريار

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريدارياقوتي مهتاب

مريدارياقوتي مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ايران خواه ارغوان

ايران خواه ارغوان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
متوصلي محمودابادي نگار

متوصلي محمودابادي نگار

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدالهي اسكندر سيددانيال

عبدالهي اسكندر سيددانيال

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سمندري سلطان ابادي فائزه

سمندري سلطان ابادي فائزه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
واحدي راد محمدنعيم

واحدي راد محمدنعيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فراهاني محمدابادي زينب

فراهاني محمدابادي زينب

دبيري فيزيك -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
زارعي مقدم قلعه حمام فاطمه

زارعي مقدم قلعه حمام فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بوستاني بزدي علي

بوستاني بزدي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شيرين عظيمي بزدي محسن

شيرين عظيمي بزدي محسن

دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عثماني اسيه

عثماني اسيه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
قرباني جامي قلعه شيري زهرا

قرباني جامي قلعه شيري زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دلشادي سلجوقي بهزاد

دلشادي سلجوقي بهزاد

دبيري رياضي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهماندوست صالحي عيسي

مهماندوست صالحي عيسي

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پيام عسكري محدثه

پيام عسكري محدثه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حبيبيان عاطفه

حبيبيان عاطفه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رضواني خيرابادي فهيمه

رضواني خيرابادي فهيمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جوانشير سجاد

جوانشير سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايوبي الهام

ايوبي الهام

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
توانا بتول

توانا بتول

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحيمي وجيهه

رحيمي وجيهه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شكوري سعيد

شكوري سعيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلجوقي فلورزه اميد

سلجوقي فلورزه اميد

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باخداي رودي صديقه

باخداي رودي صديقه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقاني گوربندي عادله

دهقاني گوربندي عادله

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مغربي نازنين

مغربي نازنين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باتوته فضيله

باتوته فضيله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طاهري گوربندي بهناز

طاهري گوربندي بهناز

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يوسفي كلوتي زهرا

يوسفي كلوتي زهرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كريم زاده ارزو

كريم زاده ارزو

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ماهى حسن آبادى

ماهى حسن آبادى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رادمرد

رادمرد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدى تازيك

عبدى تازيك

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدادادى

خدادادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صاحبدل

صاحبدل

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هنرمند گلشن

هنرمند گلشن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بخشى

بخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پور وردى

پور وردى

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پردل

پردل

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ادهمى

ادهمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهادرى مروى

بهادرى مروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد جانى

محمد جانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خندان

خندان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميركى قرائى

ميركى قرائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرى بنجار

ميرى بنجار

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوافى

خوافى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ارجى

ارجى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رسولى زاده

رسولى زاده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاضلى

فاضلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فقيرى ميش مست تيمورى

فقيرى ميش مست تيمورى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زيبائى

زيبائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دعوتى باغسنگانى

دعوتى باغسنگانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شورابى شوراب عليا

شورابى شوراب عليا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
داروغه

داروغه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي كشاورزي -اب -مركزاموزش عالي كاشمر - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عيدى قره چماقى

عيدى قره چماقى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرورى جامى

سرورى جامى

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غول عزيزى

غول عزيزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى رباط

سعيدى رباط

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هنرمند

هنرمند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جامى

جامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور گل محمدى

پور گل محمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى خرم آبادى

ابراهيمى خرم آبادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريد احمدى

مريد احمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابدال آبادى

ابدال آبادى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودى غزنوى

محمودى غزنوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزايى سرهى

ميرزايى سرهى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دلبرى

دلبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهشتى زاده

بهشتى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی