فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فريمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عزيزي نيا سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 22
عمراني فريماني عماد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 64
جامي عابدمقدم مهدي تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 64
داورنيا سيدعلي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 30
محمدي ناهيد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
افقهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 53
قدرتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
صاحبى كلاته آخوند انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
سليمى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - روزانه آموزشكده فني اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 22
رحمتى زركك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
غروبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
حلمى سياسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 60
ذوقى چنار بو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
جاودانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11