تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسني احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفري قادرابادي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 80
قايني اصل فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
رحماني حسيني سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
زينلي بهلولي خياباني رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 79
متعلمي امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 45
نخوابي ابقه ئي اسماعيل انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
ارزه سعيد انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسين دوست محمدحسين انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
قايني اصل فائزه انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
ايوبي ماكو فريده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
محله قاسمي عباس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقي محسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروي نژاد حميده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
اله دادي زينب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمعه پور ساره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهان بيگي كمرسبزي سعيد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدجامي داود انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
حكيمي يوسف ابادي اسما انسانی حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دهقان افشين ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 4سال از اول دبيرستان 72
مجيدي وحيد انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اشوري انيسه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
عزيزي ميثم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
گلباف تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سلمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
طحان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
يحيايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
عباسى فرمان ابادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
گنابادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
نجم سرورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهدادنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 65
ميرصالحى انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
فدائى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
نيرومند بهلولى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيبانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 53
بنفش كاخك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 32
حميدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
بذرگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سرپرست سامانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 20
بذرگر انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
آنتون تن انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور - شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
بابائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
يوسفى كهجه ئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
عزيزى فندخت تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
يعقوبى سنگانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
جوزقانى جوزقانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 19
كرامتى فر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 25
رحمتى گندمشاهى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
نورى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 23
رستمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
مومن استادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرصالحى ريزه ئى تجربی شيمي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحمتى قومى ئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
يعقوبى سنگانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين نيا تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
استاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسحقى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شيرمحمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
بافهم مشهدريزه ئى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
خوب فكر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
قادرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
هروى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - شبانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 49
رحمتى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19