سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سبزوار

روان سالار نسرين

روان سالار نسرين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
گلرخيان ثاني محمد

گلرخيان ثاني محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ترابي كارگر پويا

ترابي كارگر پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مومني حامد

مومني حامد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شاكري نژاد سعيد

شاكري نژاد سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فيض ابادي هما

فيض ابادي هما

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسيني توانا معصومه سادات

حسيني توانا معصومه سادات

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قاسمي سعيده

قاسمي سعيده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مقدم نازنين

مقدم نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رازقي مظفرابادي فاطمه

رازقي مظفرابادي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شهرائيني سيدمجتبي

شهرائيني سيدمجتبي

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسيني ميناسادات

حسيني ميناسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميري فضل اباد اعظم

ميري فضل اباد اعظم

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بروغني دانيال

بروغني دانيال

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كافي ثاني فاطمه

كافي ثاني فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سعادتي محمد

سعادتي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صباغي رضا

صباغي رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
چاهه الهام

چاهه الهام

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
قدرتي محمود

قدرتي محمود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مشكاني ليلاسادات

مشكاني ليلاسادات

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
غلام زاده حسن

غلام زاده حسن

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اعلاالدين محمدامين

اعلاالدين محمدامين

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسن ابادي زهرا

حسن ابادي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مشكاني زهرا

مشكاني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شمس ابادي حميد

شمس ابادي حميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكبري پور شاهين

اكبري پور شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجفي فاطمه

نجفي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قزي نويد

قزي نويد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رامشيني رضا

رامشيني رضا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خسروابادي اميرحسين

خسروابادي اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خسروجردي محمد

خسروجردي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملوندي ناهيد

ملوندي ناهيد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فسنقري فهيمه

فسنقري فهيمه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خداداد منيره

خداداد منيره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كيوانلوشهرستانكي اسيه

كيوانلوشهرستانكي اسيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داوري ثاني سيدجواد

داوري ثاني سيدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
متين شيما

متين شيما

دبيري جغرافيا-پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وثوق فرناز

وثوق فرناز

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهري نجمه

مهري نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايماني مرتضي

ايماني مرتضي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چوپاني زهرا

چوپاني زهرا

دبيري فيزيك -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موحدي مقدم مينا

موحدي مقدم مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالح ابادي احسان

صالح ابادي احسان

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صالح ابادي مليكا

صالح ابادي مليكا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديواندري زهراالسادات

ديواندري زهراالسادات

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رضوان پور محمد

رضوان پور محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صاحب الزماني پريسا

صاحب الزماني پريسا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تقي زاده حسين

تقي زاده حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حجازيان سيدحسام

حجازيان سيدحسام

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تصديقي ثاني اميرمحمد

تصديقي ثاني اميرمحمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابارشي مهدي

ابارشي مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زعفرانيه مهسا

زعفرانيه مهسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فوجي فرزانه

فوجي فرزانه

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خلوتي فاطمه

خلوتي فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
فيض ابادي سجاد

فيض ابادي سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفائي خواه مصطفي

صفائي خواه مصطفي

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسيني نسب سيدجلال

حسيني نسب سيدجلال

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زاهدي نژاد زهرا

زاهدي نژاد زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
توحيدي اميرحسين

توحيدي اميرحسين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهرخي سبزوار اتوسا

شاهرخي سبزوار اتوسا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرامرزي مسعود

فرامرزي مسعود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهري افسانه

مهري افسانه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيف پور سعيد

سيف پور سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پرويزي محمدحسين

پرويزي محمدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضواني فرد فائزه

رضواني فرد فائزه

دبيري رياضي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقيسه مريم

مقيسه مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيمي ژيان ساناز

رحيمي ژيان ساناز

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بازقندي سيده زهرا

بازقندي سيده زهرا

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
يزداني ثاني ناديا

يزداني ثاني ناديا

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
استيري مجتبي

استيري مجتبي

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليماني امير

سليماني امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عوضوردي مقدم محمد

عوضوردي مقدم محمد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروي جم محمدمهدي

خسروي جم محمدمهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جهان ارا معصومه

جهان ارا معصومه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميديان فر مينا

اميديان فر مينا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جليلي مقدم زهرا

جليلي مقدم زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
داودي علي

داودي علي

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حدادنيا زهرا

حدادنيا زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زحمت كش محبوبه

زحمت كش محبوبه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذوالفقاري فاطمه

ذوالفقاري فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كروجي ساناز

كروجي ساناز

دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مروجي فر مهيار

مروجي فر مهيار

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كوثري سهيل

كوثري سهيل

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
كريمي مليكا

كريمي مليكا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سهيلي سمانه السادات

سهيلي سمانه السادات

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرابي فاطمه

كرابي فاطمه

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فوجي افسانه

فوجي افسانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طالبي ابوالفضل

طالبي ابوالفضل

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رباطجزي زهره

رباطجزي زهره

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نخودبريز فاطمه

نخودبريز فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليكي اسماعيل

عليكي اسماعيل

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ساجديان سعيده

ساجديان سعيده

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خسروجردي علي

خسروجردي علي

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سالاري مهدي

سالاري مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تديني سبزوار سيدمحسن

تديني سبزوار سيدمحسن

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاضل نيا سيدايمان

فاضل نيا سيدايمان

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پاكدل علي

پاكدل علي

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفري فاطمه

صفري فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شباني نفيسه

شباني نفيسه

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پورسعادت علي

پورسعادت علي

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صوابي فر مهرداد

صوابي فر مهرداد

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهردوست مهرداد

مهردوست مهرداد

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حارث ابادي مهدي

حارث ابادي مهدي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طالبيان رامين

طالبيان رامين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدي غزاله

محمدي غزاله

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پاك فطرت الناز

پاك فطرت الناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايماني محمود

ايماني محمود

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مطهري كيا محمد

مطهري كيا محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صحرانورد

صحرانورد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخي فر سيدسعيد

فرخي فر سيدسعيد

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مزيناني مرضيه

مزيناني مرضيه

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قرباني بهاره

قرباني بهاره

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملايجردي مهري

ملايجردي مهري

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلعه نوئي زينت

قلعه نوئي زينت

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كارگرارديزي زهره

كارگرارديزي زهره

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غلامي فائزه

غلامي فائزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نودهي رضا

نودهي رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
احديان فاطمه

احديان فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهرنژاد معصومه

مهرنژاد معصومه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميراحمدي ناديا

اميراحمدي ناديا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفي سيدياسر

يوسفي سيدياسر

دبيري رياضي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حميديان فائزه

حميديان فائزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرزاده عرب الهه

اكبرزاده عرب الهه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
دارابي شيما

دارابي شيما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صباغ زاده فاطمه

صباغ زاده فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كلاته عربي مصطفي

كلاته عربي مصطفي

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مقيمي راد حامد

مقيمي راد حامد

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كيوانلوشهرستانكي افسانه

كيوانلوشهرستانكي افسانه

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زارعي معصومه

زارعي معصومه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مقتدائي فر فائزه

مقتدائي فر فائزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملت شهرزاد

ملت شهرزاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خداشاهي زهرا

خداشاهي زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليماني چشم رضا

سليماني چشم رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سليماني چشم الهام

سليماني چشم الهام

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ارقند طاهره

ارقند طاهره

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصرابادي علي

نصرابادي علي

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مطهري فرد مرضيه

مطهري فرد مرضيه

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتاحي ثاني سبزوار رافعه

فتاحي ثاني سبزوار رافعه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صباغي وحيد

صباغي وحيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سنگ سفيدي مهدي

سنگ سفيدي مهدي

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خوش احوال ميترا

خوش احوال ميترا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عطارسياح ميلاد

عطارسياح ميلاد

دبيري فيزيك -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شاد ركسانه

شاد ركسانه

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كلاته سحر

كلاته سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اريانفر سعيد

اريانفر سعيد

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعيمي فر محسن

نعيمي فر محسن

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فسنقري زهرا

فسنقري زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جهان ارا سمانه

جهان ارا سمانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورافشار مهرناز

نورافشار مهرناز

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ازادواري الناز

ازادواري الناز

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رازقندى

رازقندى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پارسايى طلب

پارسايى طلب

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
خسروجردى

خسروجردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مختارشاهى

مختارشاهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جغتايى

جغتايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خيرآبادى

خيرآبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صالح آبادى

صالح آبادى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آزاديخواه

آزاديخواه

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوانى

جوانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زرقى

زرقى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيور

بيور

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بروغنى

بروغنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
حسين آبادى

حسين آبادى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
برزويى

برزويى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قزى

قزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسرومهر

خسرومهر

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيوانلوشهرستانكى

كيوانلوشهرستانكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عالمى

عالمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رامشينى

رامشينى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلعه نوئى

قلعه نوئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابرى

ابرى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوايى

تقوايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى صالح آباد

زارعى صالح آباد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طوسى ثانى

طوسى ثانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فخرايى

فخرايى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
روشن فكر

روشن فكر

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدخانى ثانى سبزوار

محمدخانى ثانى سبزوار

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سخنور

سخنور

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادى باغ خيراتى

مرادى باغ خيراتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سعيدى فر

سعيدى فر

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على آبادى

على آبادى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
داورزنى

داورزنى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاتحى زاده

فاتحى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بلالى فيلشور

بلالى فيلشور

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سمعه

سمعه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امين صفار

امين صفار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دلقندى ثانى

دلقندى ثانى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مزينانى

مزينانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فوجى

فوجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پسنديده

پسنديده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرنيا

جعفرنيا

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوروزى خوشمردان

نوروزى خوشمردان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آسوده سرشورى

آسوده سرشورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلعه نوى

قلعه نوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دامرودى

دامرودى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ارديبهشتى

ارديبهشتى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فشتنقى

فشتنقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشورى

دانشورى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهرآبادى

شهرآبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قانعى

قانعى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميرچولى

ميرچولى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تفرشى بقال

تفرشى بقال

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهرآبادى

مهرآبادى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شريفيان فر

شريفيان فر

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهرآبادى

مهرآبادى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آزادمهر

آزادمهر

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رامشينى

رامشينى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زرقانى

زرقانى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كلوتى

كلوتى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيخسروى

كيخسروى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قواميان

قواميان

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صولتى نيا

صولتى نيا

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كوشكى

كوشكى

شيمي -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باغانى

باغانى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميان آبادى

ميان آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روكى

روكى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بازقندى

بازقندى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهابى نسب

شهابى نسب

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سنايى سبزوار

سنايى سبزوار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آزادمنجيرى

آزادمنجيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ديانتى

ديانتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هدايتى نيا

هدايتى نيا

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وجودى

وجودى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ذاكرى بجدن

ذاكرى بجدن

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زرنگار

زرنگار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تاج آبادى

تاج آبادى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمانى ثانى

رحمانى ثانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بيدى

بيدى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ششتمدى

ششتمدى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
لندرانى

لندرانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مومنى تبار

مومنى تبار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بقايرى

بقايرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلاته

كلاته

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
صفارى

صفارى

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ملك آرا

ملك آرا

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهرخ آبادى

شاهرخ آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معشوقى

معشوقى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بنجخى

بنجخى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اقدسى

اقدسى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
افصح المتكلمين

افصح المتكلمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مظاهرى نسب

مظاهرى نسب

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
به آذين

به آذين

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كسكنى

كسكنى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محرابى فرد

محرابى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى شريف

عباسى شريف

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سمائى

سمائى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى سردارآبادى

عباسى سردارآبادى

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فقيه سبزوارى

فقيه سبزوارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدآبادى

سيدآبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نبوى فرد

نبوى فرد

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ترخاصى

ترخاصى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قزى

قزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميراحمدى

اميراحمدى

زيست شناسي -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الداغى

الداغى

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فيض آبادى

فيض آبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نكونام

نكونام

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قريشى نژاد

قريشى نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حميدى فرد

حميدى فرد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلاته سيفرى

كلاته سيفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مدرسى پور

مدرسى پور

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاتحى زاده

فاتحى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريم آبادى

كريم آبادى

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پايا

پايا

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثابتى مقدم

ثابتى مقدم

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقيمى راد

مقيمى راد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علوى زاده

علوى زاده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گوهرى فرد

گوهرى فرد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
برآبادى

برآبادى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علوى مهر

علوى مهر

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هويدامنش

هويدامنش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خسروى پور

خسروى پور

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاد

شاد

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صوابى فر

صوابى فر

زيست شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ديواندر

ديواندر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كلاته

كلاته

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
لباف

لباف

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وكيلى زارچ

وكيلى زارچ

مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عالميان

عالميان

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فره وشى

فره وشى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامشينى

رامشينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرهاد نيا

فرهاد نيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جان فدا

جان فدا

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رباط سرپوشى

رباط سرپوشى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خورشيدسخنگوى

خورشيدسخنگوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بلوكى

بلوكى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نزل آبادى

نزل آبادى

مهندسي مديريت پروژه -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
داروان

داروان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيهانفر

كيهانفر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ريوندى

ريوندى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جديديان

جديديان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حفيظ

حفيظ

راهنمايي ومشاوره -موسسه غيرانتفاعي شاهرود - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رودسرابى

رودسرابى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيهقى

بيهقى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صوابى فر

صوابى فر

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمى كيا

قاسمى كيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فوجى

فوجى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بيهق -سبزوار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهمن آبادى

بهمن آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقيمى پور

مقيمى پور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حكيمى نيا

حكيمى نيا

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكرمى خواه

اكرمى خواه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع طزرقى

زارع طزرقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
موسوى اصل

موسوى اصل

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فروزان نيا

فروزان نيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاضل هاشمى

فاضل هاشمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
يارحسينى

يارحسينى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بيهق -سبزوار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی