سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
روان سالار نسرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 92
گلرخيان ثاني محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
ترابي كارگر پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
مومني حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
شاكري نژاد سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
فيض ابادي هما ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
قاسمي سعيده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
مقدم نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 26
رازقي مظفرابادي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 60
شهرائيني سيدمجتبي ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
حسيني ميناسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 43
بروغني دانيال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
كافي ثاني فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
سعادتي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
صباغي رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
قدرتي محمود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
غلام زاده حسن ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
اعلاالدين محمدامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
حسن ابادي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 57
مشكاني زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
شمس ابادي حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
اكبري پور شاهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 50
نجفي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 69
قزي نويد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
رامشيني رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 16
خسروابادي اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
خسروجردي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 37
ملوندي ناهيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
خداداد منيره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
كيوانلوشهرستانكي اسيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
داوري ثاني سيدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
مهري نجمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
موحدي مقدم مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 10
صالح ابادي احسان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
صالح ابادي مليكا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ديواندري زهراالسادات انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 43
رضوان پور محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
تقي زاده حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حجازيان سيدحسام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 44
تصديقي ثاني اميرمحمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 40
ابارشي مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
زعفرانيه مهسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلوتي فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفائي خواه مصطفي تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 62
حسيني نسب سيدجلال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
زاهدي نژاد زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 43
توحيدي اميرحسين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 19
شاهرخي سبزوار اتوسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
فرامرزي مسعود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
مهري افسانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيف پور سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
پرويزي محمدحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
مقيسه مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
رحيمي ژيان ساناز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
بازقندي سيده زهرا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 80
سليماني امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
خسروي جم محمدمهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
جهان ارا معصومه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 43
اميديان فر مينا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
جليلي مقدم زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
داودي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
زحمت كش محبوبه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كروجي ساناز تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 63
مروجي فر مهيار تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 21
كوثري سهيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 81
سهيلي سمانه السادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
كرابي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
رباطجزي زهره ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
نخودبريز فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
خسروجردي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
تديني سبزوار سيدمحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 29
فاضل نيا سيدايمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
پاكدل علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 33
شباني نفيسه انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 21
پورسعادت علي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
صوابي فر مهرداد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
مهردوست مهرداد انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
حارث ابادي مهدي تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
اصغرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
طالبيان رامين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
محمدي غزاله انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
پاك فطرت الناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 21
ايماني محمود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مطهري كيا محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
صحرانورد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مزيناني مرضيه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
قرباني بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملايجردي مهري تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 25
كارگرارديزي زهره انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
نودهي رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
احديان فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهرنژاد معصومه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اميراحمدي ناديا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 35
حميديان فائزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 37
اكبرزاده عرب الهه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
دارابي شيما تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
صباغ زاده فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلاته عربي مصطفي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 60
مقيمي راد حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
كيوانلوشهرستانكي افسانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 28
زارعي معصومه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 60
ملت شهرزاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
خداشاهي زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
سليماني چشم رضا تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 3سال از دوم دبيرستان 61
ارقند طاهره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
نصرابادي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
مطهري فرد مرضيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 11
فتاحي ثاني سبزوار رافعه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
صباغي وحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
سنگ سفيدي مهدي ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
خوش احوال ميترا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 42
شاد ركسانه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 51
كلاته سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 56
اريانفر سعيد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
نعيمي فر محسن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 26
نورافشار مهرناز تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
ازادواري الناز انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
رازقندى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
خسروجردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
نصرآبادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان - شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34
طيبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
خيرآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
پارسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
صبورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 56
آزاديخواه ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
جوانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
زرقى تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال از سوم دبيرستان 39
بيور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
بروغنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
حسين آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
برزويى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 58
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
خسرومهر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيوانلوشهرستانكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 35
عالمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 38
رامشينى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
قلعه نوئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
ابرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
تقوايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
زارعى صالح آباد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
طوسى ثانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
فخرايى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
روشن فكر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 46
سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
قدرتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدخانى ثانى سبزوار ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 48
سخنور انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 21
دولت آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 63
سعيدى فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 68
خسروى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 15
على آبادى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 12
داورزنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
فاتحى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
بلالى فيلشور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
سمعه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
امين صفار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسين زاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسلامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 23
مزينانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
فوجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 54
پسنديده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
معمارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفرنيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
نوروزى خوشمردان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
عبدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 39
قلعه نوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسن پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 66
عباسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 62
دامرودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 13
ملايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
داورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
ارديبهشتى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال از دوم دبيرستان 32
اصغرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
فشتنقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
شهرآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
كوشكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
تفرشى بقال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
شريفيان فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
آزادمهر ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
رامشينى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
زرقانى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
طبسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلوتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
قواميان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 55
صولتى نيا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
كوشكى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
روكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهنوى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
بازقندى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 46
جهانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهابى نسب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
سنايى سبزوار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
آزادمنجيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
ديانتى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 3سال از دوم دبيرستان 44
هدايتى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
وجودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
ذاكرى بجدن تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 35
زرنگار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 31
تاج آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 40
رحمانى ثانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
بيدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
ششتمدى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
لندرانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 46
حامدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
مومنى تبار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
بقايرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلاته ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 78
صفارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال از دوم دبيرستان 57
ملك آرا تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
شاهرخ آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
جمالى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
ارجمند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
بنجخى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
اقدسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
افصح المتكلمين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 27
شمس آبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
كسكنى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محرابى فرد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
طبسى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
سمائى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 38
عباسى سردارآبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كرابى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيدآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
نبوى فرد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 42
ترخاصى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
قزى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 46
كوشكى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
اميراحمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 17
الداغى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 46
بدرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيض آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال از دوم دبيرستان 38
نكونام تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
نصيرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 12
شبانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حميدى فرد تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلاته سيفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
مدرسى پور ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 33
قاسميان ریاضی مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاتحى زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
كريم آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
پايا تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
ثابتى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
گوهرى فرد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 63
برآبادى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
زارع تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
صوابى فر تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 41
ديواندر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
كلاته ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 78
وكيلى زارچ ریاضی مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 12
عالميان ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
رامشينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
رباط سرپوشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
خورشيدسخنگوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
منصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
داروان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
قريشى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
كيهانفر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ريوندى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رودسرابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهمن آبادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
حكيمى نيا تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 21
اكرمى خواه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى اصل تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
فروزان نيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17