تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تربت حيدريه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شكيبا سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
سلطان زاده علي ابادي سيده فرزانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 96
قاسمي سيدعليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
زارع محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
اشنائي اميرحسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 22
ايزدي ارسلان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 57
يعقوبي امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 36
عليان يگانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
قاسم زاده ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 50
ولي دادي احمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
حيدري محمدمصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
ابراهيم پوراله ابادي فائزه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
نادري امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
كوه جاني گوجي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 42
پورقربان بنفشه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
سلطان پورخزاعي حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 39
محمديان دامسكي ابراهيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 43
رجبي رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
حيدري مبين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
ابريشمي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
حسني سعيد انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 27
تركمان زاده مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
هاشميان سيدحبيب اله تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 40
عطائي سلامي اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
قلي زاده سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 19
ايزدي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
قرياني بنفشه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
فلاح مهنه سياوش انسانی حقوق -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 21
قرباني پروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 25
شريف عاطفه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 33
زكي زاده فرزانه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
ناصري نرگس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 25
مومني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 22
خرقاني شكوفه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
صالحي كارشك محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 24
اكبري گرمابي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 38
يوسفي چناري منيره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
عباسپورسياه سنگي محمد ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 18
اذرپور ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
بقائي هنگامه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 47
ابراهيمي مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
محمدزاده ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
رشيدسرخ ابادي امير انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
فدائي نسري فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 28
احمديان الناز تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 22
زبردست زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
ايزدي سحر انسانی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 15
مظفري مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
صنوبري صنوبري محسن تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 36
چلوئي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 22
حسين پور فرزانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
اسماعيل نژاد محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
جهانشيري مهري انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
اصغري سيدمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 23
مختاري محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
خضري وحيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 23
چاكري بيرجندي حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 41
شفيع پور هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 38
غضنفري قوزاني رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
توسلي نفيسه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 42
جعفرى بيمرغ ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 12
مهديان مقدم اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 27
اصغر زاده كاريزكى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 14
سالارابراهيمي پريسا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 24
اسداله زاده فريده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20
اصل دارشادمهري علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 25
محولاتي حوض سرخي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
خسروي شستاني ويدا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
حسين زاده پوستي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
باقري فر فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 16
جنت تكتم ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
مزدورى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
مجيدزاده محدثه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 29
علمداررنگي نسيم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 16
حق پناه زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 30
احمدي صنوبري فرزانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
نعمتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 30
رضائي ريحانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 37
مسلم زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
حسن نيا سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
زهدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
رستمي پور محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
ولي دادي جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 34
ايل بيگى قلعه نى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 17
محمدزاده محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 22
فتوحى رودمعجنى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
هاشمى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 18
ابريشمي فاطمه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 5
موسوي سيده محبوبه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
حسين زاده علاقه گى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 21
كارگذار حشمت آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
رضازاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
غلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
مسعودى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
بستانى بايگى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
محمدى بايزيدى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
عرب زوزنى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
امانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 34
بخشى فرزقى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال کانونی 72
حسن زاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
شريف ثانوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 48
رضائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
اسدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 11
صدر زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 19
هوشمند ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 30
عليمردان دوغ ابادى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 3سال کانونی 47
على پور صنوبرى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 22
قرائى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 13
حسن پور ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 12
عربى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 9
عسكرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 39
جعفرى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 18
جهانشيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 15
ثباتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 58
بلوچ قرائى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 35
عباس نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 24
نجاريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
حسينى آغوى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
مولوى قلعه نى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
آژگان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 13
بهنام تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 42
يوسفيان ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 7
عباس نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 23
عباسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 21
موسويان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
مزينى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 38
مومن بيلندى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
سلطانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
فلاح مهنه تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 7سال کانونی 66
ربانى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
قاينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 23
شجاعى كاسككى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 33
اسديان تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 16
محمد زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 30
نگهبان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 10
رستگا رزاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 9
دارابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 14
اسدى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 19
اسدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 9
گودرزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 30
اسدى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 47
دهقان جنت آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
محمدى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
رخشانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 44
عليزاده تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 44
قليچى زاوه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 19
مظفريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
فرزانه فر تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 4سال کانونی 41
حسنى كوچه قاضيان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 22
ايل بيگى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 17
خجسته سهل آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
معاونى تربتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 6سال کانونی 59
نصيرى مقدم تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 16
ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 17
زارعيان ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 25
جوادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
نورالهى سنگانى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 3سال کانونی 54
رضائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 21
كمالى نيا ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 4سال کانونی 50
حسن زاده گوجى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 16
نظريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
مير بلوك ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 12
جهانشيرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
نيرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
رجائى اصل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 53
فخارزاده تربتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
فتحعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 26
على پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 5
نظامدوست تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
كارگزار ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 17
ميرزائيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
خوش اندام تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 23
زردادخانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
عرب زوزنى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 22
عبادى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
لاله تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
هراتى فرزقى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
رحيم پور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38