نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورجلال علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
بيضائي بهنام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
محمدي عطااله هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صديقي مليحه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 27
بيضائي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
ايران فر ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صباحتي ميثم هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
چمبري ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
خرمي فريماه هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
سرشكي صالح ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
دررودي فروغ تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
فتح ابادي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
تركمانيان مشكات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 59
رستمي اميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
صديقي محمدصادق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
نوابي نژاد سميرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
حقيقي پوراندخت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميثمي عطيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
دولت ابادي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
شورابي سعيده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفري فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب پور مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
كاظمي زاده نفيسه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
رنگاني اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 14
مقدس شرق مرتضي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
لگزيان سروش انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 24
احمدابادي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيدحسيني سيدحميدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 37
برهاني دانيال تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلام پوريزدي مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حلاجي فهيمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايرواني منير زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 4سال از اول دبيرستان 74
رحماني مهسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 60
عزيزابادي محمد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
رستمي نژاد ارزو زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 25
رحماني فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
اكبرزاده سجاد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 37
اتشي نجمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 14
كميليان نگار تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 45
حسين زاده محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
عارفان مهدي انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
پرورش حامد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
كاظمي كيانوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
جلالي مهر انيتا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اقباليه سميرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
گرامي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظري نيا عاطفه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
گلستاني امين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفري مهسا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
عمارلو علي اكبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 39
يكتا حميده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 53
خادم سمانه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
ديوان محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدي نسب علي تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
شير محمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميثمي ناصر انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
مشكاني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 44
احمدي سليماني سيدميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حصاري فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
بتوئي نجمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
ياوري مجيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
صمدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
عصاري بهاره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 65
يعقوبي داود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 67
شادكاني سجاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
حسني دانيال تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 53
قدمگاهي سيدحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 61
نيك فر فائزه تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 52
شجاعي فهريز دانيال تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 40
گلستاني كيارش تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 34
رستمي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسيني سيدحسن تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 55
بيضائي نيكو تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شريفان سميه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
حاتمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محروقي مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
پاسبان سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 88
لگزيان ميترا ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
قادري الناز انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
مهرابادي مجيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 45
دستيار علي ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال از چهارم دبيرستان 19
شوركشي عاطفه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
صادقيان محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
شاكرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهرباني ايوب تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
اتشگاهي ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
دولابي منيژه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 60
حسيني اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
بياتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
شورورزى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 39
طوسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى گل بقرا تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
حصارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
صالحى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
بزرگ زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
طاهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
كمالى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 20
باغيشنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
فلاح پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
سبيانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدپور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 21
فخرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 15
خدابخشى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 64
قويدل على آبادى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوابى راد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ناطقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 15
فروزان فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 43
توكلى عراقى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
چنارانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 46
حسينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - شبانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 1سال از چهارم دبيرستان 18
فروغى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيات تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 33
برزنونى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيفى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 29
فيروزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
برجى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 60
اسعدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بتوئى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عربخانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 36
سليمانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
موسوى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 39
قنبرى انسانی باستانشناسي -دانشگاه نيشابور - شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
جنتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 32
فتح آبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 20
طالبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهريار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
صومعه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 67
زروندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 25
ورخور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهرآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
عبدالله آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
برزنونى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 44
اكرامى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
بزقانى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 43
محمديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سعدآبادى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 24
شاكرى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجفى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
مير چراغ ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 34
فخريان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
شوروزى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
طوسى تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
دولت آبادى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 21
انجيدنى ریاضی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 67
ميرشاهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 39
خدابخشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
بشرى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 49
ابراهيمى دهميانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 22
اولادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
دانش فروز تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 74
جوكار ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 36
دربهشتى تجربی شيمي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
بهشتى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
صمديه ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
سخائى فر ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
دهقانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 25
صديقى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
هادوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 20
وحيدى نيا تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهانتيغ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 60
عيديانى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 39
اسكندرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 34
حسينى جم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 32
ميرزاخان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
عرب شيبانى كاريزى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 60
حضرتى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
طاهرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صالح زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 32
هندآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
اكبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
خانلقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
نوروزى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
نقدبيشى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شورورزى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 21
بهروزيه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
زارعى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسينى ریاضی مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه آموزشكده فني اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
خالصيان ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19
مظفرپور توپكانلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شمشيرگران تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
وزيرى نسب تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسين آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
روحانى مقدس تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اله وردى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
عسگرپور تجربی اديان ومذاهب -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان - شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
محيطى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18