مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مشهد

نمائي پارسا

نمائي پارسا

روانشناسي -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صديق صدف

صديق صدف

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گل محمدي زهرا

گل محمدي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اخونديان يزد محمدرضا

اخونديان يزد محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملازاده اعظم

ملازاده اعظم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گنجه زاده شبنم

گنجه زاده شبنم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نمائي قاسمي پوريا

نمائي قاسمي پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاضلي سنگاني نسرين

فاضلي سنگاني نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدي متقي زهرا

احمدي متقي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زيم محمدكاظم

زيم محمدكاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهره وند محمدصادق

زهره وند محمدصادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اماني الهه

اماني الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ابيزي مقدم افسانه

ابيزي مقدم افسانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عابدين زاده زارع عارفه

عابدين زاده زارع عارفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوي بايگي پگاه

موسوي بايگي پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صديقي كيانا

صديقي كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يعقوبي نژاد فرزانه

يعقوبي نژاد فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوارزمي الهه

خوارزمي الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديور غنچه گل

ديور غنچه گل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمي سيده مريم

قاسمي سيده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختياري زهرا

بختياري زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تيموري علي

تيموري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكي سارا

خاكي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهجتي يگانه

بهجتي يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خواجوي نيا فائزه

خواجوي نيا فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اگيش ارمين

اگيش ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعودي پور ارمين

مسعودي پور ارمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قنبري حسين

قنبري حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معين زاده زهرا

معين زاده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهمند سيده سارا

فرهمند سيده سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهرستاني سيده فاطمه

شهرستاني سيده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمي حانيه

ابراهيمي حانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوروززاده رحيمي گليا

نوروززاده رحيمي گليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روحاني فرحناز

روحاني فرحناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهرامي زاده مهديه

بهرامي زاده مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عقيقي عاطفه

عقيقي عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
داورنيا فرزانه

داورنيا فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاتحي زهرا

فاتحي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاشائي حانيه

پاشائي حانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خورشيدي زهرا

خورشيدي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انصاري نيا محمدحسين

انصاري نيا محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خردمند حميدرضا

خردمند حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغرزاده بهاره

اصغرزاده بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دهقاني سحر

دهقاني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابخشيان زهرا

خدابخشيان زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داودي ناوخ نويد

داودي ناوخ نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعيلي مقدم علي

اسماعيلي مقدم علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهنگ نژاد نعيمه

فرهنگ نژاد نعيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بذرافشان نوشين

بذرافشان نوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرباس فروشان هديه

كرباس فروشان هديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوري حسيني گلشيد

نوري حسيني گلشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بهرامي زاده مريم

بهرامي زاده مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روشني مقدم اميررضا

روشني مقدم اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان نوشين

محمديان نوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسي زاده فهندري ساجده

موسي زاده فهندري ساجده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساجدي رشخوار سميرا

ساجدي رشخوار سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خجسته پور بهاره

خجسته پور بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرند مريم

پرند مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربان زاده فاطمه

قربان زاده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسف زاده سعيد

يوسف زاده سعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هژبرالساداتي نيلوفرسادات

هژبرالساداتي نيلوفرسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگير الهه

جهانگير الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تقاصي فاطمه

تقاصي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براتي باقراباد نازلي

براتي باقراباد نازلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارقبائي ندا

ارقبائي ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اقاگلي زاده بقمچ مهري

اقاگلي زاده بقمچ مهري

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پزشكيان علي

پزشكيان علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن پور مهري

حسن پور مهري

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرزاده اصفهاني محمد

جعفرزاده اصفهاني محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كوساني سيما

كوساني سيما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مودي مرضيه

مودي مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرازي نيا سامان

شيرازي نيا سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نمازي خواه محمدرضا

نمازي خواه محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوانشير زهرا

جوانشير زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفائي يزدي محمدجواد

صفائي يزدي محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سبزي امير

سبزي امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده فاطمه

اسمعيل زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ثابتي نيما

ثابتي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ضميري اخلاقي عليرضا

ضميري اخلاقي عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كامل طوسي علي

كامل طوسي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باشي شهابي فرانك

باشي شهابي فرانك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شايگان مجد هانيه

شايگان مجد هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بهزاديان ناديا

بهزاديان ناديا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فخرائي مهسا

فخرائي مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدري فائزه

حيدري فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدي همت ابادي عليرضا

مشهدي همت ابادي عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عادلخواه سعيده

عادلخواه سعيده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علي خوشي عادله

علي خوشي عادله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زنوزي ميرمسعود

زنوزي ميرمسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لعل وظيفه عطيه

لعل وظيفه عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسميان شيرين

قاسميان شيرين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرابي مهسا

كرابي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملكي زاده نگار

ملكي زاده نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيميان سعداباد فرانك

ابراهيميان سعداباد فرانك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدري سهل ابادي حجت

حيدري سهل ابادي حجت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برومندجاهداول فرزانه

برومندجاهداول فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميري مقدم مژده

اميري مقدم مژده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يزدفاضلي مهدي

يزدفاضلي مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضان زاده الهه

رمضان زاده الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدزاده نوشين

محمدزاده نوشين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سويزي سبا

سويزي سبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقيقي طاهره

حقيقي طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطفي حامد

لطفي حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادي زاده فرناز

هادي زاده فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخباري محمد

اخباري محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لايق محسن

لايق محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معين راد ارمان

معين راد ارمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمي مجيد

كريمي مجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اخرتي شورابي بهاره

اخرتي شورابي بهاره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلجوقي تاج الدين يگانه

سلجوقي تاج الدين يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيسي پورچشاني ميثم

عيسي پورچشاني ميثم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شوقي علي

شوقي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشمي سيدمحمدعلي

هاشمي سيدمحمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاضياني عليرضا

قاضياني عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جسماني سحر

جسماني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تاتار معصومه

تاتار معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بهروان غزل

بهروان غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوزادي افسانه

نوزادي افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دادگري هاشم اباد بهاره

دادگري هاشم اباد بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برادران افتخاري مجيد

برادران افتخاري مجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وثوق پوريا

وثوق پوريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزي حسين اباد منيره

نوروزي حسين اباد منيره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كارامد نيلوفر

كارامد نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فديشه اي فائزه

فديشه اي فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علي پور سديده

علي پور سديده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
براتي فريماني زهرا

براتي فريماني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسيني سعيده

حسيني سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داودي علي

داودي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پارسا علي

پارسا علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قرباني ايمان

قرباني ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اباذري طرقبه اميررضا

اباذري طرقبه اميررضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سردارخاني عيدگاهي مريم

سردارخاني عيدگاهي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايزدپناهي بهناز

ايزدپناهي بهناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گوهري سبحان

گوهري سبحان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبري باغستان يونس

قنبري باغستان يونس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمي زهرا

ابراهيمي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاضلي سيدكمال

فاضلي سيدكمال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايرانيا مجيد

ايرانيا مجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توحيدي بيگلر معصومه

توحيدي بيگلر معصومه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كهنگي سيدحسين

كهنگي سيدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كسنوي مهسا

كسنوي مهسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فلاحي خراساني شهراد

فلاحي خراساني شهراد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شيدائي مهنه زهرا

شيدائي مهنه زهرا

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدنك نيك فرجام ناهيد

خدنك نيك فرجام ناهيد

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حجازي شيرين

حجازي شيرين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرشاهي غزال

ميرشاهي غزال

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درجزي پور مرتضي

درجزي پور مرتضي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عزت رحيمي پيام

عزت رحيمي پيام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك نفس پريسا

نيك نفس پريسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خردمند نگار

خردمند نگار

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حاج بابائي بقمچ مهسا

حاج بابائي بقمچ مهسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قنادان پوريا

قنادان پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورمنور محيا

نورمنور محيا

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دولتشاهي عيدگاهي مريم

دولتشاهي عيدگاهي مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خبازمافي نژاد مهرناز

خبازمافي نژاد مهرناز

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خزيمه فرشته

خزيمه فرشته

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وكيلي نيلوفر

وكيلي نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنگنه مهناز

زنگنه مهناز

دامپزشكي -دانشگاه تهران - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصري جواد

مصري جواد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدي مليحه

محمدي مليحه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غني زاده مريم

غني زاده مريم

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دربان باشي خامسي نيكي

دربان باشي خامسي نيكي

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فكورحدادان زهره

فكورحدادان زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستم دخت عفتي زهره

رستم دخت عفتي زهره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدي يكتا محمدمصطفي

محمدي يكتا محمدمصطفي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايوبي فرسنگي محمد

ايوبي فرسنگي محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادي سارا

مرادي سارا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم پور سميرا

كريم پور سميرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نعمت اللهي سمانه

نعمت اللهي سمانه

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايمان نژاد هديه

ايمان نژاد هديه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جانداري ساجده

جانداري ساجده

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطاني سرور

سلطاني سرور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
لاوري اتنا

لاوري اتنا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانيان مريم

رمضانيان مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قرباني علي

قرباني علي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صابري فاطمه

صابري فاطمه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حكمت نيا ياسمن

حكمت نيا ياسمن

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسني زاوه عاطفه سادات

حسني زاوه عاطفه سادات

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرزانه اميد

فرزانه اميد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجاورجورابچي ارش

مجاورجورابچي ارش

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسيني گيو نيلوفرسادات

حسيني گيو نيلوفرسادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صابري طينت جوان هديه

صابري طينت جوان هديه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حج فروشان محدثه

حج فروشان محدثه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نيك پور صبورا

نيك پور صبورا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرعلائي سيده مليحه

ميرعلائي سيده مليحه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ثنائي نژاد سيدسهيل

ثنائي نژاد سيدسهيل

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جلالي پريسا

جلالي پريسا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معاوني مهناز

معاوني مهناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ايراني مهتاب

ايراني مهتاب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهنام سيده عطيه

بهنام سيده عطيه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بصيري عادله

بصيري عادله

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمشادي غزل

شمشادي غزل

دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بوستاني نجمه

بوستاني نجمه

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدي فر مريم

مهدي فر مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرام پورحسن ابادي مهديه

بهرام پورحسن ابادي مهديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جورابچي بخارائي زهره

جورابچي بخارائي زهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پاشائي علي

پاشائي علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ميناباجي امير

ميناباجي امير

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفراني عطيه

غفراني عطيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزائي صفي اباد سارا

ميرزائي صفي اباد سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برومندپور هادي

برومندپور هادي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفري ميترا

جعفري ميترا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكوهمند شيوا

شكوهمند شيوا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامي زهان فاطمه

غلامي زهان فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودابادي الناز

محمودابادي الناز

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اهي حوريه

اهي حوريه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجبي نيكو

رجبي نيكو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مستشيري سيدسروش

مستشيري سيدسروش

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پسادست ناهيد

پسادست ناهيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمي خادر مهدي

فاطمي خادر مهدي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بابازاده باغان ارزو

بابازاده باغان ارزو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عدالتيان دوم محمدصادق

عدالتيان دوم محمدصادق

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذاكر فهيمه سادات

ذاكر فهيمه سادات

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيخانسب سحر

كيخانسب سحر

روانشناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانيان حسين

سلطانيان حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فكورملائي پريسا

فكورملائي پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجاوري حقيقت بهاره

مجاوري حقيقت بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيافر زينب

كيافر زينب

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظام دوست مهدي

نظام دوست مهدي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسني سحر

حسني سحر

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدزاده سيداميررضا

محمدزاده سيداميررضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قصري كيارش

قصري كيارش

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسيني پور مرتضي

حسيني پور مرتضي

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخوان طبسي امير

اخوان طبسي امير

دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امارلوئي مريم

امارلوئي مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
وظيفه دان رضا

وظيفه دان رضا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيروزي جوان فرنوش

فيروزي جوان فرنوش

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقري احمداباد مليحه

باقري احمداباد مليحه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سالاري سپيده

سالاري سپيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرپور ثمين

صفرپور ثمين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمدي نگار

صمدي نگار

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقي سميرا

صادقي سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اهرابي نژاد سارا

اهرابي نژاد سارا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائي فهيمه

رضائي فهيمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قرباني حسين

قرباني حسين

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خليق مريم

خليق مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاشوريان سنگ اتش مجتبي

عاشوريان سنگ اتش مجتبي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهبودي فرد محمد

بهبودي فرد محمد

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظهيري الناز

ظهيري الناز

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسي پيروز منا

عباسي پيروز منا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قهرمان لو عاطفه

قهرمان لو عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افتخار رضا

افتخار رضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصوري مجوفردي سپيده

منصوري مجوفردي سپيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدي بمرود زهرا

احمدي بمرود زهرا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالرحمان ابدال ابادي محدثه

عبدالرحمان ابدال ابادي محدثه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جليلي نيشابوري محبوبه سادات

جليلي نيشابوري محبوبه سادات

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسف پورطرقي نفيسه

يوسف پورطرقي نفيسه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كربلائي زاده بقال سارا

كربلائي زاده بقال سارا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسن زاده اشكان

محسن زاده اشكان

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصري الهه

ناصري الهه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وزيري كنگ عليائي سيده فاطمه

وزيري كنگ عليائي سيده فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسافري خوش نسرين

مسافري خوش نسرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظام دوست پريسا

نظام دوست پريسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلام پورسردشتي هديه

غلام پورسردشتي هديه

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسيني عاطفه سادات

حسيني عاطفه سادات

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مير عارفه

مير عارفه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختاري سيدسعيد

مختاري سيدسعيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميركتولي حانيه السادات

ميركتولي حانيه السادات

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اخلاقي اناهيتا

اخلاقي اناهيتا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن زاده كلاريكلا محدثه

حسن زاده كلاريكلا محدثه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زنگوئي سهيلا

زنگوئي سهيلا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جباريان زينب

جباريان زينب

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاشوري قلعه شيري پريسا

عاشوري قلعه شيري پريسا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربان پورپيرشهيد نسترن

قربان پورپيرشهيد نسترن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاه علي عادله

شاه علي عادله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن زاده نوغاني عليرضا

حسن زاده نوغاني عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گوهري مهناز

گوهري مهناز

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهاني نوروزي رضا

جهاني نوروزي رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفري راد سيده مژده

جعفري راد سيده مژده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عابدي سراسيا ياسين

عابدي سراسيا ياسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يحيائي اميرحسين

يحيائي اميرحسين

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شجاع الناز

شجاع الناز

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوثر ريحانه

كوثر ريحانه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجب زاده رضا

رجب زاده رضا

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بختي معصومه

بختي معصومه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمي فائزه

رحيمي فائزه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محنتي نازنين

محنتي نازنين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايرواني نژادقره تكان محمد

ايرواني نژادقره تكان محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشيدي عاطفه

جمشيدي عاطفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعيل پورطرقي معصومه

اسمعيل پورطرقي معصومه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغي طاهراباد منيره

چراغي طاهراباد منيره

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علويان شهري سيده عاطفه

علويان شهري سيده عاطفه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفري بيناباج سميه

جعفري بيناباج سميه

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدريان لائين هدي

حيدريان لائين هدي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مشهودي سارا

مشهودي سارا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سردارانطيقه چي رضا

سردارانطيقه چي رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هژبركلالي امين الله

هژبركلالي امين الله

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفري فهيمه

جعفري فهيمه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خاكزادعرياني سيما

خاكزادعرياني سيما

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قيس نگار

قيس نگار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادي مليكا

مرادي مليكا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حبيبي گلنگشي افسانه

حبيبي گلنگشي افسانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قيصري سيداحسان

قيصري سيداحسان

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبحاني خاكستر مهديه

سبحاني خاكستر مهديه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سبحاني ايدا

سبحاني ايدا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذوالفقاري سيده فاطمه

ذوالفقاري سيده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شادانلوخركت فاطمه

شادانلوخركت فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فربدنيا تهمينه

فربدنيا تهمينه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمددخت چرندابي نژاد شيما

محمددخت چرندابي نژاد شيما

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهي دشت بياضي مريم

عبداللهي دشت بياضي مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلجوقي تاج الدين ريحانه

سلجوقي تاج الدين ريحانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملازاده نارستان زهرا

ملازاده نارستان زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشي امين وجيهه

بخشي امين وجيهه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاوسي نيا ناصر

كاوسي نيا ناصر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانيان بلوري ترمه

قربانيان بلوري ترمه

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برنا محمد

برنا محمد

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظهري سمانه

ظهري سمانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصغرزاده فاطمه سادات

اصغرزاده فاطمه سادات

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دستجردي حسن

دستجردي حسن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاكري مقدم حانيه

شاكري مقدم حانيه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لقايا فهيمه

لقايا فهيمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذوالفقاري مرضيه سادات

ذوالفقاري مرضيه سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستم ياري مينا

رستم ياري مينا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صابري الهه

صابري الهه

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجائي ساراسادات

رجائي ساراسادات

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهبودي اسما

بهبودي اسما

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دلخوش فهيمه

دلخوش فهيمه

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطائي شيما

عطائي شيما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نظافتي سارا

نظافتي سارا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گيوه چين بادگيري سوسن

گيوه چين بادگيري سوسن

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاكهي خراساني فهيمه

فاكهي خراساني فهيمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معصومي سيداحمد

معصومي سيداحمد

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهراموزپرشكوهي معصومه

طاهراموزپرشكوهي معصومه

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سردارانطيقه چي ايران

سردارانطيقه چي ايران

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هجرتي فائزه

هجرتي فائزه

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرازيان سيده نيلوفر

شيرازيان سيده نيلوفر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرهادمنش صدف

فرهادمنش صدف

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدي سيده مريم

سيدي سيده مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرعلي مهسا

شيرعلي مهسا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقي الحسيني سيده مهسا

صادقي الحسيني سيده مهسا

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موحدي راد فريبا

موحدي راد فريبا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسمان برين محسن

اسمان برين محسن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خرمي شادي

خرمي شادي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جكاره مرضيه

جكاره مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كامل خدابنده شيرين

كامل خدابنده شيرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كامياب ارمغان

كامياب ارمغان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دورانديش صادق

دورانديش صادق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حاتمي مهدي

حاتمي مهدي

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب زهره

عرب زهره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابري مفرد مريم

صابري مفرد مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترشيزي فديهه بهاره

ترشيزي فديهه بهاره

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشم نژاد مهدي

هاشم نژاد مهدي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدنيا اميرحسين

احمدنيا اميرحسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جامچي حميد

جامچي حميد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهروان سوسن

بهروان سوسن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرويزي سكينه

پرويزي سكينه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مقدم ديمه فاطمه

مقدم ديمه فاطمه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زوارسهل ابادي مائده

زوارسهل ابادي مائده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتوحي زهرا

فتوحي زهرا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليزاده تيمورلوئي الهه

عليزاده تيمورلوئي الهه

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محق ميتراسادات

محق ميتراسادات

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرشاهي گل نوش

ميرشاهي گل نوش

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحاني مائده

روحاني مائده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ولي پورفرخاني فاطمه

ولي پورفرخاني فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجاعي باغدار علي

شجاعي باغدار علي

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وثوقي صهبا

وثوقي صهبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسني سپيده

حسني سپيده

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خداشناس مجتبي

خداشناس مجتبي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باغبان بهنام

باغبان بهنام

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيلي فدافن سحر

وكيلي فدافن سحر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مودب بيلندي حسين

مودب بيلندي حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيكو نجمه

نيكو نجمه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توكلي محمدامين

توكلي محمدامين

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفاريان الهام

غفاريان الهام

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظمي فرزانه

كاظمي فرزانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فايقي رومينا

فايقي رومينا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اذرسا پدرام

اذرسا پدرام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيدل محسن

بيدل محسن

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بالوئي جامخانه فاطمه

بالوئي جامخانه فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسداللهي زهرا

اسداللهي زهرا

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بخشي مصطفي

بخشي مصطفي

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رئوفي توتونچي مهدي

رئوفي توتونچي مهدي

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غفاري الناز

غفاري الناز

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كندري اذين

كندري اذين

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده مينا

عليزاده مينا

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاضلي فر پگاه

فاضلي فر پگاه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پروانه زهرا

پروانه زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يميني سيما

يميني سيما

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصوم فهيمه

معصوم فهيمه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بخشي زهرا

بخشي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقاني شكوه

دهقاني شكوه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زمانيان يزدي فاطمه

زمانيان يزدي فاطمه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاده سيده منا

ميرزاده سيده منا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وداديان اميرحسين

وداديان اميرحسين

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهپوري ساناز

شاهپوري ساناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضواني رسول

رضواني رسول

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
رفيعي ثاني مريم

رفيعي ثاني مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دادرسان بهزاد

دادرسان بهزاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن زاده نگار

حسن زاده نگار

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدرتي محمد

قدرتي محمد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عربي سيدمحمد

عربي سيدمحمد

شيمي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاتفي سيدهاتف

هاتفي سيدهاتف

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد مهناز

ابراهيم نژاد مهناز

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفري راد نيلوفر

صفري راد نيلوفر

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دلخوش بايكي علي اكبر

دلخوش بايكي علي اكبر

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين زاده سعيد

حسين زاده سعيد

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جليلي شناسائي فائزه

جليلي شناسائي فائزه

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شايسته يعقوبخاني منيره

شايسته يعقوبخاني منيره

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده ميلاد

حسين زاده ميلاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جغتائي رضا

جغتائي رضا

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودي نيره

محمودي نيره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرندي ابكوه مينا

مرندي ابكوه مينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرجامي زهره

سرجامي زهره

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدي مطلق محدثه

محمدي مطلق محدثه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهارشاهي فاطمه

بهارشاهي فاطمه

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامي خشت مهسا

غلامي خشت مهسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جليلي سنجراني صبا

جليلي سنجراني صبا

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديان شالچي احمد

احمديان شالچي احمد

شيمي -دانشگاه سمنان - شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صادقي فرزانه

صادقي فرزانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسيني راضيه

حسيني راضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امام پور مريم

امام پور مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روبراهان مهسا

روبراهان مهسا

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائي كلاته زهره

رضائي كلاته زهره

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هدايتي نهند سيده معصومه

هدايتي نهند سيده معصومه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گرگيچ رويا

گرگيچ رويا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب تيمورى

عرب تيمورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمددوست

محمددوست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سخدرى

سخدرى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مثنوى دوست

مثنوى دوست

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى عبدل آباد

غلامى عبدل آباد

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلاخى

سلاخى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عدالت منش

عدالت منش

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صياد ارته چشم

صياد ارته چشم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نمايى قاسم نيا

نمايى قاسم نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاكرنژاد

شاكرنژاد

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيك

بيك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودزاده آخرت

محمودزاده آخرت

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نژادسيستانى

نژادسيستانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرآبادى

اميرآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جدى

جدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئوفى پور

رئوفى پور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سروش

سروش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جانقربانيان

جانقربانيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سادات شهرى نژاد

سادات شهرى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى ازغندى

احمدى ازغندى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
به روش

به روش

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودآسيايى

گودآسيايى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لكزيان

لكزيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدسى احسان آباد

قدسى احسان آباد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمان زاده

رحمان زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدعليپور

محمدعليپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجيان نژاد

حاجيان نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سديدى

سديدى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايوب زاده

ايوب زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پناهى قره سو

پناهى قره سو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعطايى

اعطايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرواريد

مرواريد

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كمال علوى

كمال علوى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دشتبان

دشتبان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سجادى سورشجاعى

سجادى سورشجاعى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روشندل قله زو

روشندل قله زو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانى راد

جهانى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آشنا

آشنا

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلاليان على آبادى

جلاليان على آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوالفضلى

ابوالفضلى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كوهستانيان

كوهستانيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفوريان

غفوريان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هنرور قره داش

هنرور قره داش

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فغانى

فغانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هروى موسوى

هروى موسوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجايى

رجايى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميديان

اميديان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بقايى

بقايى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شوشترى

شوشترى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چهاردولى

چهاردولى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توپى

توپى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دورانديش

دورانديش

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مذهب

مذهب

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سبحانزاده

سبحانزاده

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليزاده مومن

عليزاده مومن

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى مقدم

كاظمى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غمديده

غمديده

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اوليازاده

اوليازاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عشرتى

عشرتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزام نژاد

فرزام نژاد

شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
وفادار

وفادار

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناجى

ناجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خزاعيپور

خزاعيپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسكندر فيلابى

اسكندر فيلابى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تلافيان

تلافيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولى نژاد

رسولى نژاد

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوى نيا

رضوى نيا

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفوريان

غفوريان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيرالدين

خيرالدين

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشعوف

مشعوف

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى زاده

حسينى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محررى

محررى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منعمى

منعمى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بذرفروش

بذرفروش

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب خزائى

عرب خزائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى اصفهانى

محمدى اصفهانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل افشانى

گل افشانى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفانيان زاده

عرفانيان زاده

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسين زاده

ياسين زاده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكوه نيا

شكوه نيا

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعيدى مقدم

سعيدى مقدم

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شامل

شامل

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيش قدم

پيش قدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيستانى ثانى

سيستانى ثانى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب خزائى

عرب خزائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخت آزما

بخت آزما

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آل هضال

آل هضال

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابد

عابد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
براتى فريمانى

براتى فريمانى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فارسيان

فارسيان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشتاق

مشتاق

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قوام

قوام

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افتاده حال

افتاده حال

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اباصلتى

اباصلتى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پاسبان

پاسبان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيدل بختيارى

بيدل بختيارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاكشور ايدليكى

خاكشور ايدليكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فراتى

فراتى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوزادى

نوزادى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معينى

معينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيدارى

بيدارى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عادلى پور

عادلى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جاجرمى زاده

جاجرمى زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بلند

بلند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمودى يزدى مقدم

محمودى يزدى مقدم

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى مقدم

رحيمى مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصفهانيان

اصفهانيان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاضلى فر

فاضلى فر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيدائى

شيدائى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عراقيان

عراقيان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابر

صابر

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صاحب قلم

صاحب قلم

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دربان مقامى

دربان مقامى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روانپور

روانپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدى خركت

عبدى خركت

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرسعيدى

ميرسعيدى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدپور

سعيدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صهبايى بزاز

صهبايى بزاز

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي گلستان -گرگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخريان

فخريان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مديربرزل آباد

مديربرزل آباد

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى حصارى

حسينى حصارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مشمول

مشمول

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عطار

عطار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دنيادار

دنيادار

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نگهبان برون

نگهبان برون

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
روشن قلب

روشن قلب

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اژدرپور

اژدرپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفيان عطار

شريفيان عطار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاغذيان

كاغذيان

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فيضى پور

فيضى پور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيشيار

پيشيار

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساقى

ساقى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانى مقدم

سلطانى مقدم

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رنجبرسيستانى

رنجبرسيستانى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلشيخى

گلشيخى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجم آبادى

نجم آبادى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زمانيان والهين

زمانيان والهين

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توتونچيان

توتونچيان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درودى

درودى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حكيم زاده حريرباف

حكيم زاده حريرباف

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاسبان بيرم آباد

پاسبان بيرم آباد

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زركار

زركار

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افخمى رضائيون

افخمى رضائيون

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مختارزاده

مختارزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هجرى

هجرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداترس

خداترس

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظامى

نظامى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رزازيان

رزازيان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قمصريان

قمصريان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خيرى سرچشمه

خيرى سرچشمه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفوريان شاگردى

غفوريان شاگردى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عدالتى دارابيان

عدالتى دارابيان

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميد نژاد

حميد نژاد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سامانى

سامانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى دوست

قاسمى دوست

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پدرام

پدرام

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدنورى

محمدنورى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى زاوه

جعفرى زاوه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منظم ساداتى

منظم ساداتى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى آريا

حسينى آريا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالهيان

عبدالهيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورقربان خيبرى

پورقربان خيبرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زرقانى

زرقانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بزرگ زاده

بزرگ زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
برادران يزدى

برادران يزدى

مديريت مالي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسينى

ياسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پرى رخ

پرى رخ

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كردى

كردى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آل ابراهيم

آل ابراهيم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
آل غلام

آل غلام

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاجرمى

جاجرمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موفق حسن آبادى

موفق حسن آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شرفى نوخندان

شرفى نوخندان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى وكيل آبادى

عباسى وكيل آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امينى صدر

امينى صدر

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك بخت

نيك بخت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امين كوشك مهدى

امين كوشك مهدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حورزاده

حورزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آسمانى

آسمانى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشكاران

خوشكاران

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى خونساركى

احمدى خونساركى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميربمانى يزدى

ميربمانى يزدى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خليل زاده

خليل زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي گلستان -گرگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميرپناه زو

اميرپناه زو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرام

آرام

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جميلى

جميلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پاشنايار

پاشنايار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صبور

صبور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقوى شاكرى

تقوى شاكرى

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعادت مهر

سعادت مهر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قرائى

قرائى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شوكتى

شوكتى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
واعظ

واعظ

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بقائى

بقائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرزايى فارمد

ميرزايى فارمد

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كخامقدم

كخامقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی