شهرصنعتي البرز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهرصنعتي البرز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طاهرخاني سيما ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
چاقوئي كوسجي نرجس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 16
شريفي سيده سارا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 29
صادقيان محسن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
ملائي فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
شريف پورجوشلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
سمندرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
سيدحيدرى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
حسن پوركليدسر ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 19
كاظمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 50
شريفى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
محمدى پور صالحلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 35
رحمانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 20
دمرچى لو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
تقوى ديلمى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
آقاسى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 35
حسين خانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 52
قديم آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
اميرلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15