بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بوئين زهرا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قهرماني ابوالفضل ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
ولي محمدي ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 40
زارعي زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 6
سياهلو علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 32
حسين خاني زينب انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
كاظمي رودباري مهسا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
حسيني سميرا انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
خسروي خاني حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 5سال کانونی 64
عرفانيان بهزاد ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
سبحانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
زنگنه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
كلانترى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 55
پارسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 9
فرج پورنظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
حسين خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 33
قنبرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
افشار ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
آقابابائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 64