آبيك

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آبيك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چگني زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 57
صباغ زياراني رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
برجي خاني اوانكي ارش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 70
يكه فلاح محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 67
غفاري احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 3سال کانونی 60
طهماسبي عليرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
ميرزائي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 4سال کانونی 88
محمدي امين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 72
رمضاني زياراني ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 59
مافي مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 42
سلطاني سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
زرنشاني عبداله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
كريمي امنه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
رشونداوه سحر زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 78
رسولي سپيده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 46
يعقوبي هشجين سيدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 47
رضائي كيسمي سيده صفيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 63
رضازاده رويا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 22
يكه فلاح مريم تجربی شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 63
عباسي صغري ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 61
صالحي زياراني حسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 45
غفاري حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 42
نيك خواه كيارمش جابر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 58
شاه كندي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 88
محرابي رومينا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
صادقي ليلا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 46
خدادادي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
قرباني فاليزاني سحر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 34
قاسمي رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
بغدادي فريده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 46
نيازمندان محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 45
محمدي طاهره ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 64
عقبائي سميه انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
رئيسي سهيل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
رئيسي زياراني خديجه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 42
يكه فلاح زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال کانونی 102
شعباني زياراني محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
طهماسبي مشفق زهرا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
اكبرفلاح مهدي ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 43
شاهبادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 45
يعقوبي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 26
چنبرى راد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 57
مسكن جيفرودى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
جهانشاهلو ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 47
حسيني سيدحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 61
داودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 40
خدادادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 56
ملكان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
واديدار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 46
صبورى فر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 9
قربانى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 36
فلاح زيارانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 24
دهقانكار تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 27
جاهد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
راسخى ناسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
كرمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24