طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر طبس

اميني عليرضا

اميني عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عطاري صادق

عطاري صادق

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
صادق پور دانيال

صادق پور دانيال

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمديان محمدعلي

احمديان محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدي رسول

محمدي رسول

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
موذن مهدي

موذن مهدي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نخي حسين

نخي حسين

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
علي زاده محمد

علي زاده محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زنجاني طبسي ابوالفضل

زنجاني طبسي ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيبي ثاني جواد

حبيبي ثاني جواد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بلقوري مهدي

بلقوري مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
نخي علي

نخي علي

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بيكي فهيمه

بيكي فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عجم محسن

عجم محسن

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قرباني ابراهيم

قرباني ابراهيم

حقوق -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جابري علي

جابري علي

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
اسماعيلي مريم

اسماعيلي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابراهيمي زهرا

ابراهيمي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده ايمان

محمدزاده ايمان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باقري حسن

باقري حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمي مقدم سيداحمدرضا

هاشمي مقدم سيداحمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قرباني فهيمه

قرباني فهيمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اميني مهدي

اميني مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشائي فاطمه

بخشائي فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيباني عباس

شيباني عباس

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رفيعي طاقانكي رضا

رفيعي طاقانكي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فرامرزي مجيد

فرامرزي مجيد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صابريان پروين

صابريان پروين

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مكاريان ابوالفضل

مكاريان ابوالفضل

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اكبري حسين

اكبري حسين

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نظري سعيدرضا

نظري سعيدرضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالهي فهيمه

عبدالهي فهيمه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خوش چشم حسان

خوش چشم حسان

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدي ناصر

عابدي ناصر

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عقيلي مقدم نازنين سادات

عقيلي مقدم نازنين سادات

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صالحي رسول

صالحي رسول

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خرمائي ارزو

خرمائي ارزو

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صولتي راضيه

صولتي راضيه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يونسي مقدم مينا

يونسي مقدم مينا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباس نيا ايمان

عباس نيا ايمان

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدي مهدي

محمدي مهدي

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسدي مقدم وحيد

اسدي مقدم وحيد

علوم تربيتي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قريشي سيدعلي

قريشي سيدعلي

دبيري شيمي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامي فاطمه

غلامي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخترشمر فاطمه

اخترشمر فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضيغمي الناز

ضيغمي الناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهاور احسان

بهاور احسان

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدي سارا

محمدي سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسدي ريحانه

اسدي ريحانه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زمانيان راضيه

زمانيان راضيه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همتي فر محسن

همتي فر محسن

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صمدي مهدي

صمدي مهدي

مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفرزاده سميرا

صفرزاده سميرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قصاب زاده ابراهيم

قصاب زاده ابراهيم

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسي ابوالفضل

عباسي ابوالفضل

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلام زاده ليلا

غلام زاده ليلا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زنگوئي فرشته

زنگوئي فرشته

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اصغري اكرم

اصغري اكرم

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسماعيلي فاطمه

اسماعيلي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قوسيان مقدم محمود

قوسيان مقدم محمود

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفرنيا راضيه

جعفرنيا راضيه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نقوي زاده نداسادات

نقوي زاده نداسادات

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرداني اويس

مرداني اويس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حلاجيان عليرضا

حلاجيان عليرضا

دبيري شيمي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيومرثى

كيومرثى

زبان فرانسه -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نخى

نخى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدالرحيمى

عبدالرحيمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نخى

نخى

تاريخ -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شرمى

شرمى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زنجانى طبسى

زنجانى طبسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ابدارى

ابدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دانشى مقم

دانشى مقم

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زنجانى طبسى

زنجانى طبسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قوى پنجه

قوى پنجه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اتلاقى

اتلاقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجاريان

نجاريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
همتى فر

همتى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي / - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جهانيان

جهانيان

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مزارى مقدم

مزارى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آژير

آژير

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين زاده مقدم

حسين زاده مقدم

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
متمرد

متمرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
انصارى فر

انصارى فر

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرحناكى

فرحناكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عليزاده مقدم

عليزاده مقدم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خيابانى

خيابانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزاده

ميرزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ايلخانى

ايلخانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

فيزيك -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صولتى

صولتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلزارى

گلزارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعمتيان

نعمتيان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاده فيروز آبادى

ميرزاده فيروز آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطفى فاطمى

لطفى فاطمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانيان

قربانيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده ثانى

حسين زاده ثانى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامزاده

غلامزاده

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كميلى

كميلى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی