يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر يزد

تفاق غزاله

تفاق غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميني بهابادي سينا

اميني بهابادي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طامهري زاده سيدسعيد

طامهري زاده سيدسعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نعيمي بافقي نغمه

نعيمي بافقي نغمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليم پور سارا

سليم پور سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرابي نژاد محمدمهدي

مهرابي نژاد محمدمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحماني سرجمعي محمد

رحماني سرجمعي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفوري زارچ محمد

غفوري زارچ محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاشفي احمد

كاشفي احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
چاكري يزدي مريم

چاكري يزدي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نقاشيان يزدي هومن

نقاشيان يزدي هومن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورطباطبائي ثناالسادات

پورطباطبائي ثناالسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پهلوان حسيني اميراحمد

پهلوان حسيني اميراحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هاشمي نجمه السادات

هاشمي نجمه السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مروج محمدتقي

مروج محمدتقي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورحسيني اناري سيداحمد

پورحسيني اناري سيداحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افضلي علي

افضلي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع دهنوي علي

زارع دهنوي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فربد محمدعرفان

فربد محمدعرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كلانتري سرچشمه زهرا

كلانتري سرچشمه زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفدرپور ارمين

صفدرپور ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانخاني فاطمه

رمضانخاني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گرجي شهاب الدين

گرجي شهاب الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشتاقيون سيدمحمدمهدي

مشتاقيون سيدمحمدمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كمالي نيا اميرحسين

كمالي نيا اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانپورفراشاه محمدعلي

دهقانپورفراشاه محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جعفري ندوشن محمد

جعفري ندوشن محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمسي زاده مهسا

شمسي زاده مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميريان علي

اميريان علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرحزادي هما

فرحزادي هما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمي اذين

ابراهيمي اذين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسن زاده يزدي ليلا

محسن زاده يزدي ليلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع احمدابادي فرزانه

زارع احمدابادي فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلانتري فهيمه

كلانتري فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فياضي عماد

فياضي عماد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لساني سيدميلاد

لساني سيدميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موسوي سيدعلي

موسوي سيدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مظفري زهرا

مظفري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
معين عليرضا

معين عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاضلي هامانه علي

فاضلي هامانه علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مناف زاده تركماني كسري

مناف زاده تركماني كسري

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودي ميمند زهرا

محمودي ميمند زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدي بهنوئيه عليرضا

محمدي بهنوئيه عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحي اميرحسين

صالحي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقاني تفتي سينا

دهقاني تفتي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
غني زاده سينا

غني زاده سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جهان ابادي عارفه

جهان ابادي عارفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غريب گشته شاهي نويد

غريب گشته شاهي نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامي حسن ابادي زينب

اسلامي حسن ابادي زينب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امامي حانيه السادات

امامي حانيه السادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بحري محمد

بحري محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يزدان پرست ياسمن السادات

يزدان پرست ياسمن السادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فياض نيا رضا

فياض نيا رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسلو فاطمه

عباسلو فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارع مهرجردي مريم

زارع مهرجردي مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وحيديان محمدمهدي

وحيديان محمدمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راعي عزابادي اميرمحمد

راعي عزابادي اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اقبال اردكاني شهاب

اقبال اردكاني شهاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رئيس يزدي محمدسعيد

رئيس يزدي محمدسعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارع ده ابادي ساجده

زارع ده ابادي ساجده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهري بنستاني محدثه

مهري بنستاني محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرزائي الهام

ميرزائي الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطاني گردفرامرزي مهدي

سلطاني گردفرامرزي مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقاني محمودابادي فرزاد

دهقاني محمودابادي فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باغ بهشتي مريم

باغ بهشتي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرات يزدي محمدرضا

فرات يزدي محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
توكليان اردكاني الهه

توكليان اردكاني الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اب حيات صدف

اب حيات صدف

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طباطبائي فاطمه السادات

طباطبائي فاطمه السادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منتظري سانيجي اميرحسين

منتظري سانيجي اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانبي داوود

سلطانبي داوود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مكي نژاد سيدابوالفضل

مكي نژاد سيدابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمسائي محمدابراهيم

شمسائي محمدابراهيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميري دهج عليرضا

اميري دهج عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارع فرزين

زارع فرزين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
منتظري سانيجي فروغ

منتظري سانيجي فروغ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حائري زاده مهران

حائري زاده مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موسوي اناري سيدمحمدكاظم

موسوي اناري سيدمحمدكاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فدائيه بافقي محمدحسين

فدائيه بافقي محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بحري زاده شهريار

بحري زاده شهريار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تفضلي مهرجردي سهيل

تفضلي مهرجردي سهيل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملائي نديكي فاطمه

ملائي نديكي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحيميان فر فاطمه

رحيميان فر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بيلمي محسن

بيلمي محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريمي بندرابادي فاطمه

كريمي بندرابادي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مسكاران فاطمه

مسكاران فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فضيلتي سينا

فضيلتي سينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاحتي مروست حامد

فلاحتي مروست حامد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لاله زاري اميرعباس

لاله زاري اميرعباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محبي مهربان

محبي مهربان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
متولي زاده بافقي سيدمحمد

متولي زاده بافقي سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفري فاطمه

مظفري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ازادي يزدي ارمان

ازادي يزدي ارمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پلوني گاوافشادي مهديه

پلوني گاوافشادي مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارع سنگدرازي احسان

زارع سنگدرازي احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسيني قالي باف سيده ناديا

حسيني قالي باف سيده ناديا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرمان رضائي الهام

فرمان رضائي الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرشمسي منصوره

ميرشمسي منصوره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وفائي محمدامين

وفائي محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كردگاري فرشته

كردگاري فرشته

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رنجبر الهام

رنجبر الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انتظارحجت امير

انتظارحجت امير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان بنادكي مسعود

دهقان بنادكي مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عابدي اردكاني ليلا

عابدي اردكاني ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملاحسيني باجگاني محدثه

ملاحسيني باجگاني محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاحتي مروست عليرضا

فلاحتي مروست عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قديري خواه فاطمه

قديري خواه فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمي صدرابادي ابوالفضل

ابراهيمي صدرابادي ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كربلائيان معين

كربلائيان معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقاني دهج فضه

دهقاني دهج فضه

روانشناسي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان بنادكي جمال

دهقان بنادكي جمال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علائي ايما

علائي ايما

دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملوكي تفت فريبا

ملوكي تفت فريبا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقري زاده مينا

باقري زاده مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادي ندوشن هانيه

هادي ندوشن هانيه

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمي شهاب

سليمي شهاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفري محمد

جعفري محمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمس الديني عزاباد فاطمه السادات

شمس الديني عزاباد فاطمه السادات

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فتاحي بافقي بهاره

فتاحي بافقي بهاره

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقاني تفتي ليلا

دهقاني تفتي ليلا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرجليلي شكوه

ميرجليلي شكوه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عارف اميرحسين

عارف اميرحسين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضائي كزج پيمان

رضائي كزج پيمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مقتدري فاطمه

مقتدري فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبداللهي فوزي مصطفي

عبداللهي فوزي مصطفي

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مزيدي شرف ابادي ريحانه

مزيدي شرف ابادي ريحانه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاج ابادي معصومه

تاج ابادي معصومه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طباطبائي مهتاب السادات

طباطبائي مهتاب السادات

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شمس راد شميمه

شمس راد شميمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح كذابي مجتبي

فلاح كذابي مجتبي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مبيني شوركي عليرضا

مبيني شوركي عليرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مظفري نژاد فرزانه

مظفري نژاد فرزانه

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قريشي سيدسياوش

قريشي سيدسياوش

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كابلي مهرناز

كابلي مهرناز

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكي فرشته

زارع بنادكوكي فرشته

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مطلب نژاد محمد

مطلب نژاد محمد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديان يزدي ريحانه

مهديان يزدي ريحانه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمي مريم

كريمي مريم

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيرگردون محمدحسين

شيرگردون محمدحسين

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
منصوري باجگاني عاطفه

منصوري باجگاني عاطفه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اقبالي كوهي رژين

اقبالي كوهي رژين

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيله ورمحمدابادي الهه

پيله ورمحمدابادي الهه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دره زرشكي سمانه

دره زرشكي سمانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمي زاده فرزانه

هاشمي زاده فرزانه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خباززاده يزدي مهديه

خباززاده يزدي مهديه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عادلي ميرزائي ابوالفضل

عادلي ميرزائي ابوالفضل

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع نظري بياضي فريبا

زارع نظري بياضي فريبا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهنگ نيا ايمان

فرهنگ نيا ايمان

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجي ابوترابي زهرا

حاجي ابوترابي زهرا

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع سروي ابراهيم

زارع سروي ابراهيم

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بين ابادي بيتا

بين ابادي بيتا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فراشاهيان يزدي الهام

فراشاهيان يزدي الهام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يادگاري اميرحسين

يادگاري اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خان زاده الهه

خان زاده الهه

حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرباقري فيروزاباد نسيم السادات

ميرباقري فيروزاباد نسيم السادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان سيدمجتبي

دهقان سيدمجتبي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كارگرشوركي ميترا

كارگرشوركي ميترا

حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حلواني مريم

حلواني مريم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برهاني گاريز سارا

برهاني گاريز سارا

دامپزشكي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمالي عليرضا

جمالي عليرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرحسيني صديقه

ميرحسيني صديقه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقري سيدمحمدحسين

باقري سيدمحمدحسين

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غنچه علي مجيد

غنچه علي مجيد

دبيري شيمي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بقائي پور سيدفرزاد

بقائي پور سيدفرزاد

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدي پورخراساني مريم

مهدي پورخراساني مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب نجفي فروغ السادات

عرب نجفي فروغ السادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سفيدباف ابراهيم

سفيدباف ابراهيم

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبرطزنجي نسرين

رنجبرطزنجي نسرين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان فرزانه

دهقان فرزانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل محمدي مهدي

گل محمدي مهدي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يوسفي شمس الدين

يوسفي شمس الدين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علينقي ندوشن فروغ

علينقي ندوشن فروغ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تركي ارش

تركي ارش

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ظهوريان سعيدزاده مهديه

ظهوريان سعيدزاده مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائي حسن اباد فاطمه

رضائي حسن اباد فاطمه

حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرپورگلويك مهديه

جعفرپورگلويك مهديه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ستوده نياكراني سارا

ستوده نياكراني سارا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميزان عدل سيدعلي

ميزان عدل سيدعلي

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مسعودنيا مسعود

مسعودنيا مسعود

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع سنگدرازي سعيد

زارع سنگدرازي سعيد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائي ابوالفضل

رضائي ابوالفضل

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رعيتي بنادكوكي افسانه

رعيتي بنادكوكي افسانه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمي پناه مريم

كريمي پناه مريم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسيني المدرسي سيده محيا

حسيني المدرسي سيده محيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائيان عقدا رضا

بابائيان عقدا رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كلانتردهنوي سعيده

كلانتردهنوي سعيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاتمي هنزا مريم

حاتمي هنزا مريم

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح تفتي سيدفريدالدين

فلاح تفتي سيدفريدالدين

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجي زاده فهيمه

حاجي زاده فهيمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بشارتي محمد

بشارتي محمد

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصلائي زاده يزد مطهره

مصلائي زاده يزد مطهره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورالدينى

نورالدينى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملانوري شمسي منا

ملانوري شمسي منا

مديريت مالي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حكمت رضا

حكمت رضا

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى عقدا

حسينى عقدا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع رشكوئيه

زارع رشكوئيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرى نيا

جعفرى نيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لارستانى

لارستانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع زاده رشكوئيه

زارع زاده رشكوئيه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ثنائى

ثنائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لاله زارى

لاله زارى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى ابول زاده

حاجى ابول زاده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شريفى دهشيرى

شريفى دهشيرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شمس الدينى زارچ

شمس الدينى زارچ

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى پيشكوهى

احمدى پيشكوهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهران

مهران

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى شهربابكى

رفيعى شهربابكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرسته

آرسته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعتى

ساعتى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صانعى

صانعى

حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصلا زاده يزد

مصلا زاده يزد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موذن بافقى

موذن بافقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلزارى

گلزارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفوگرزاده

رفوگرزاده

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پويه

پويه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاطرى مهرجردى

شاطرى مهرجردى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبوب

محبوب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابرى انارى

صابرى انارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى شيطورى

حسينى شيطورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احتشامى

احتشامى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقانى محمود آبادى

دهقانى محمود آبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طيبى درازكلا

طيبى درازكلا

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشن ضمير

روشن ضمير

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اقبالى زارچ

اقبالى زارچ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حكمت يار

حكمت يار

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيع پور يزدى

رفيع پور يزدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجودى

سجودى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرى زاده مالميرى

جعفرى زاده مالميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسفرم

اسفرم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان پور فراشاه

دهقان پور فراشاه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن زاده يزدى

محسن زاده يزدى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
هاتفى مجومرد

هاتفى مجومرد

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مير حسينى

مير حسينى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى نعيمى

جعفرى نعيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دوروباف

دوروباف

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع عبداللهى

زارع عبداللهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرعبدالهى شمسى

ميرعبدالهى شمسى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جلادت

جلادت

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى زارچى

رحيمى زارچى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مير وكيلى

مير وكيلى

حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كلنگ دارى

كلنگ دارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عرفانيان

عرفانيان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اله دادى

اله دادى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى سيمكوئى

اميرى سيمكوئى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نشاطى

نشاطى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارع ارنانى

زارع ارنانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدخانى ترك آباد

احمدخانى ترك آباد

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شريفى اردانى

شريفى اردانى

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادرى فر

نادرى فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع

زارع

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پور جعفرى صدر آباد

پور جعفرى صدر آباد

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شخصى نيائى

شخصى نيائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
استقامت

استقامت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميزانى صباغ

ميزانى صباغ

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى مباركه

كريمى مباركه

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابوشمسيا

ابوشمسيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشاهيرى

مشاهيرى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاد خو

شاد خو

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع چاهوكى

زارع چاهوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلاح بموئى

فلاح بموئى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرحسينى چاهوكى

ميرحسينى چاهوكى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قانع

قانع

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى ميمونه

كريمى ميمونه

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راغب هنزائى

راغب هنزائى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هژبر

هژبر

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشروطه

مشروطه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درانى

درانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهلور مهدى آبادى

بهلور مهدى آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى

فلاح مهرجردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب منگابادى

عرب منگابادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشنگ مالميرى

هوشنگ مالميرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى وزيرى

صالحى وزيرى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفيع نادرى

شفيع نادرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى فهرجى

حسينى فهرجى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دهقان چنارى

دهقان چنارى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اتوبيده

اتوبيده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ولى اللهى مهريزى

ولى اللهى مهريزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى

دهقان دهنوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزابابابى

ميرزابابابى

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضوى بهابادى

رضوى بهابادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوست حسينى

دوست حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان تفتى

دهقان تفتى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرات يزدى

فرات يزدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينل مالكى

زينل مالكى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شعر آبادى

شعر آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
استاد غلامى بهادران

استاد غلامى بهادران

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى عابدى پور چنارى

حاجى عابدى پور چنارى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى كمال آبادى

حسينى كمال آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عزيزى بندر آبادى

عزيزى بندر آبادى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع رحيم آبادى

زارع رحيم آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعيان مزرعه خسرو

زارعيان مزرعه خسرو

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسائيان

پارسائيان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قانع عزآبادى

قانع عزآبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاضلى شوركى

فاضلى شوركى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فانى صدر آبادى

فانى صدر آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برومند سالم

برومند سالم

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كربلائى

كربلائى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پوروشسب

پوروشسب

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرى حسن آبادى

مهرى حسن آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منتظرى هدشى

منتظرى هدشى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبورى طزرجانى

صبورى طزرجانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان باغى

دهقان باغى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عارف

عارف

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صمداللهى بيوكى

صمداللهى بيوكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خورشيد

خورشيد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منتظر فرج

منتظر فرج

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصيرى دهج

نصيرى دهج

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شريفى زارچى

شريفى زارچى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آسال

آسال

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيكو نژاد

نيكو نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگرى شريف آبادى

برزگرى شريف آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سادات الحسينى

سادات الحسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مجيبيان

مجيبيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميردهقان اشكذرى

ميردهقان اشكذرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيخ عليشاهى

شيخ عليشاهى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نبوى فر

نبوى فر

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعبانى صابر

شعبانى صابر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صدقى وند

صدقى وند

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وراثى

وراثى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسائى

شمسائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادپور

جوادپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مير حسينى

مير حسينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باهنر

باهنر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قانع عز آبادى

قانع عز آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدريان كل اسفيدى

حيدريان كل اسفيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محيط اردكانى

محيط اردكانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خيرانديش

خيرانديش

زمين شناسي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى پندرى

محمودى پندرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
متوسل المهدى

متوسل المهدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قانع

قانع

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع سخويدى

زارع سخويدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسلام منش

اسلام منش

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى انارى

صالحى انارى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوزان

خوزان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خادم زاده

خادم زاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نخعى سرو

نخعى سرو

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاك طينت

پاك طينت

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع ارنانى

زارع ارنانى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عشقان ملك

عشقان ملك

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يزدانيان هراتى

يزدانيان هراتى

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيشه

بيشه

زيست شناسي -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى پور

رحيمى پور

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى زاده بغداد آبادى

دهقانى زاده بغداد آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افسادى

افسادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كهدويى

كهدويى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نخ چين

نخ چين

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هزاردستان

هزاردستان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دروازه اى

دروازه اى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى

مزيدى شرف آبادى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افواج

افواج

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورميرزايى

پورميرزايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دشت آبادى

دشت آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منتظرقائم

منتظرقائم

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دروازه اى

دروازه اى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كديور

كديور

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ستار زاده

ستار زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وكيل زارچى

وكيل زارچى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آنتيك چى

آنتيك چى

مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسرويانى

خسرويانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سهيلى پور

سهيلى پور

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی