رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر رزن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سالك عبدي علي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
يونسيان فريد حسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
كاكاوندي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 55
علي محمدي وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 11
ميرزائي مشهود بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 36
رجبي راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
طريقي مهربان حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 39
حنيفه مقدس علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
بهرامي مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 60
بهرامي سميرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 55
ميرجليلي سيدميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
نظري رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 7
احمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
تقى زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
بهرامى واله تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
حسنى رحمت تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 54
على محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 41
وحدت مودب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
گلى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 6
قربان خانلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 10
قليچلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
حسينى فرود تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
كوكبى رفعت ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
ملكى كريميان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
افتخارى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
رحمن زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 72
طيبى مرادپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20