كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كبودرآهنگ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شمسي روشن محمود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
طاهري سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
جهاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
رفعتي پروانه احمد انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سالك قادري محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
حيدري امير ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 2سال کانونی 37
ابراهيمي ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
قرباني رهبر علي تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
هاشملو فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
معصومي ميثم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 24
شايانى جم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
صالحى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 43
مروتى خرم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
قيطاسى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
خمسه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
برچلويى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
انصارى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
رضايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
رستمى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
نعمت خانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
اوسطى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
گروسى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
نادرى منش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 19
يوسفى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
ميرزايى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
سالك قادرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
بابايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
سلطانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 38
مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
سلطانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25