تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تويسركان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرزاجاني سيده حسني تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 40
ميوند رضا انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
خدابخشي عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
نانكلي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
بصيري مينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
نقيبي سيداحمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 53
افشاري محمد انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 6
ازادي روشنك تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
ظاهري فرزاد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
محمدقليئي ميترا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
ائينه وند امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
بصيري مهشاد انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
كرمي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
بيات فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
فضلي نسيمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
احمدوندبادامكي مرضيه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
عبدالمالكي پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
تركاشوند مليحه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
بختياري رضوان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
حاجي رحيمي هاشم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 42
باقري زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 40
مالمير محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 44
هاشمي هما ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 39
پاك مهر طيب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
عميدي پارسا پريسا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 35
فرامرزي رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
نوروزي محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
هدايتي سجاد زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 10
نانكلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
قاسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 31
قلخان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
زندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
باقرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
نجفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
شرفى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
تركاشوند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
شهابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
چهارمحالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 38
گمار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 29
سالك ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 39
خداپرست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 47
حمزه‌اى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 24
بيات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
خرمى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 26
شهابى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 21
عربى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
سورى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
دارائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
آقاسى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
مرادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
صالحى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
مراديان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
منيعى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 42
مالمير ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 52
عبدالملكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 25
اسكندرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
حيدرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
گل‌محمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
تركاشوند ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
توانگر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 37
سورى ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
شكوهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
رحيمى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
ظاهرى ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 18
آقابصيرى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
فقيرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
جليلوند تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
عبدالملكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 40
دلاورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
قمرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 26
بختيارى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
تركاشوند تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 20
بختيارى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 27
اسمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
مالمير تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 30