نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نهاوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهبازي فرزين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
ميرزايي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 42
هاديان سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
كرمعلي مرضيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
ايراندوست عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
داوري مبينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 54
زنگنه كيانوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
خسروپور پرنيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 22
سيفي زهره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 45
شهبازي فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 53
كياني حميدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 19
كياني پوريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 24
قياسي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
حاجيان اميرمحمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 55
نوروزي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
مهري محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 23
جهانيان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 24
رضائي زينب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
كرمي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 44
عشوندي مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 47
خرسندي ايمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
گودرزي زهره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
محمودي كيوان ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 35
كفراشي ميلاد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 18
شهبازي رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
سلگي مهناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
سوري نرگس تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
شهبازي ارمين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
اشرفي غلامرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
كرمي حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 44
محبي حسن ابادي فرشاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
منصوري مهدي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
رئيسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 20
فرضى كرم الهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
قربانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 43
قربانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 42
پروردى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 23
حيدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
زمانيان ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
احمدوند تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
احمدوند ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
هنردوست تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
قائمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
موميوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 41
آقائى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهراستان - آستانه اشرفيه 1سال کانونی 18
رستگارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 47
كورانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 46