همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر همدان

اخوان موسوي سيدرامين

اخوان موسوي سيدرامين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرحناكي ارش

فرحناكي ارش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نقش تبريزي نيما

نقش تبريزي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمديان پري ماه

محمديان پري ماه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نقي ئي ارزو

نقي ئي ارزو

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

هنر
اميري نيكتا

اميري نيكتا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صادقيان مرضيه

صادقيان مرضيه

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سلامت سهند

سلامت سهند

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاوردي پوريا

شاوردي پوريا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليليان عليرضا

خليليان عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تمسكي فاطمه

تمسكي فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قراگوزلو پوريا

قراگوزلو پوريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسلامي مريم

اسلامي مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادربيگي فاطمه

نادربيگي فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
هاشمي سيده مينا

هاشمي سيده مينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
افضلي مير سيدامير

افضلي مير سيدامير

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
هنري لطيف پور احسان

هنري لطيف پور احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كانوني ثابت علي

كانوني ثابت علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غفوريان حسين

غفوريان حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدبگي پرناز

اسدبگي پرناز

صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
اذكائي بابك

اذكائي بابك

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتوحي محمدجواد

فتوحي محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصرت پور ميعاد

نصرت پور ميعاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيگي پرست سياوش

بيگي پرست سياوش

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غفاري محمد

غفاري محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حيدري هستي

حيدري هستي

زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
شيرازي مهسا

شيرازي مهسا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ياوري كيا مينو

ياوري كيا مينو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمي فروغ

قاسمي فروغ

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خوش قدم عليرضا

خوش قدم عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهبازي محمد

شهبازي محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفري ساجده

صفري ساجده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حبيبي نژاد محمدامين

حبيبي نژاد محمدامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قراگوزلو شيدا

قراگوزلو شيدا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زاهدي فوزيه

زاهدي فوزيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فدائي محمدرضا

فدائي محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مصلح پور حميدرضا

مصلح پور حميدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدي فرزاد

عابدي فرزاد

باستانشناسي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
انصاري الهه

انصاري الهه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خداياري سحر

خداياري سحر

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
منتقمي راد علي

منتقمي راد علي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدابنده لو بهروز

خدابنده لو بهروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاهري مريم

طاهري مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خرمي راد محمدصادق

خرمي راد محمدصادق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهراميان عليرضا

بهراميان عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فراهاني زهرا

فراهاني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
همدوني اصل رومينا

همدوني اصل رومينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعيدي منش سيدارش

سعيدي منش سيدارش

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خلج زهره

خلج زهره

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اميني كسري

اميني كسري

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلالي پانيذ

بلالي پانيذ

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
چهاردولي امين ميلاد

چهاردولي امين ميلاد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شادي علي

شادي علي

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پيري محمد

پيري محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زماني رافع مريم

زماني رافع مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزيزيان مصلح مسعود

عزيزيان مصلح مسعود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شادي بهنام

شادي بهنام

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رفيعي نژاد الهام

رفيعي نژاد الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابيان شيوا

ترابيان شيوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسكوكيان اريا

مسكوكيان اريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يگانه غزل

يگانه غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خزائي مصطفي

خزائي مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عسگري مهرداد

عسگري مهرداد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهري نگار

مهري نگار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفيعي محمد

شفيعي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهرابي محمد

مهرابي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نظري عرفان

نظري عرفان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيم بخش مهدي

رحيم بخش مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غفاريان اميرحسين

غفاريان اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اكبري محب فائزه

اكبري محب فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيرامي محمدجواد

بيرامي محمدجواد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
درخوش نگار

درخوش نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوثري نژاد علي

كوثري نژاد علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
كريمي منسوب رويا

كريمي منسوب رويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قبادي محمدرضا

قبادي محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افلاكيان مهشاد

افلاكيان مهشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهادري سعيد

بهادري سعيد

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بانژاد اميرحسام

بانژاد اميرحسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاتبي ياسمن

كاتبي ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شمشيري وحيد

شمشيري وحيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوي سيده فاطمه

موسوي سيده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائي عليرضا

رضائي عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسيني سيده صفورا

حسيني سيده صفورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاظمي فر گلنوش

كاظمي فر گلنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ناظمي محمدحسن

ناظمي محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائي طاهره

رضائي طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افغاني عطيه

افغاني عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علي عربي منا

علي عربي منا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وزيني مسعود

وزيني مسعود

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمي علي

كريمي علي

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضائي فرزانه

رضائي فرزانه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شفيع ياري صبا

شفيع ياري صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدامرادي زهرا

خدامرادي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعباني درخشان سولماز

شعباني درخشان سولماز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدبگي مهتاب

اسدبگي مهتاب

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ولدي پژمان مرضيه

ولدي پژمان مرضيه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مددي سهيل

مددي سهيل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعبانلودهنوي شادي

شعبانلودهنوي شادي

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
توكلي نهاد راضيه

توكلي نهاد راضيه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كرمي زهرا

كرمي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدان سيدمسعود

سيدان سيدمسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداله زاده شقايق

عبداله زاده شقايق

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عظيمي سميرا

عظيمي سميرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسكندرلو فرزانه

اسكندرلو فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زعيمي منصب عارف

زعيمي منصب عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعي اميرحسين

زارعي اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قراگزلو علي

قراگزلو علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اصلاني رخ محمدعلي

اصلاني رخ محمدعلي

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسدي نغمه

اسدي نغمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابري رضا

صابري رضا

علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيريان پوريا

پيريان پوريا

مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سهرابلو محمدعلي

سهرابلو محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قياسي اميرپويا

قياسي اميرپويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
توسلي نوري سولماز

توسلي نوري سولماز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوادي سيده ساره

جوادي سيده ساره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خجسته فر هما

خجسته فر هما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجوي شهرزاد

خواجوي شهرزاد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مساوات حامد

مساوات حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پژوهش همت ناهيد

پژوهش همت ناهيد

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاميل گروسيان سحر

فاميل گروسيان سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رضائي سرشاري پريسا

رضائي سرشاري پريسا

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سهامي پوردهقان فاطمه

سهامي پوردهقان فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
همائي حسين

همائي حسين

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراردرخشان شادي

ابراردرخشان شادي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ذبيحي فائزه

ذبيحي فائزه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عمادي محمدامين

عمادي محمدامين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفيان عليرضا

نجفيان عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فرهاديان روزبه

فرهاديان روزبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفي پدرام

يوسفي پدرام

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پورپژمان امين

پورپژمان امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
متين مرضيه

متين مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميريان محمدامين

اميريان محمدامين

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضاوند اميرحسين

رضاوند اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اسدي سمانه

اسدي سمانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اماني عاطفه

اماني عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمي ايدا

قاسمي ايدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سليمي گنبدي زهرا

سليمي گنبدي زهرا

دبيري رياضي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
توحيدي رامين

توحيدي رامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
به زارع اذين

به زارع اذين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
اميري علي

اميري علي

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خلجي مقيم فرانك

خلجي مقيم فرانك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افضلي مير سيدحميدرضا

افضلي مير سيدحميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مطلبي زاده محمدمسعود

مطلبي زاده محمدمسعود

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
يونسي افضل محدثه

يونسي افضل محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعي محمدمسعود

زارعي محمدمسعود

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاميل مدبران اشكان

فاميل مدبران اشكان

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ياوري يگانگي اميد

ياوري يگانگي اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سلطاني معصومي فر عاطفه

سلطاني معصومي فر عاطفه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينب كبري /س /-اراك - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كريمي افتخار مريم

كريمي افتخار مريم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضاپور علي

رضاپور علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعيمي سارا

نعيمي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دمقي ساره

دمقي ساره

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
برفي عارف

برفي عارف

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
احمدوند اناهيتا

احمدوند اناهيتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صيادي صادق

صيادي صادق

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ازادي محيا

ازادي محيا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسن لو صفورا

محسن لو صفورا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
باسلي زاده نيما

باسلي زاده نيما

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پناهنده علي

پناهنده علي

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارعي رضا

زارعي رضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيرسليمي نيوشا

شيرسليمي نيوشا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاتمي مهر نسترن

حاتمي مهر نسترن

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصفهاني سارا

اصفهاني سارا

دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبري فائزه

اكبري فائزه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعي سپهر

زارعي سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گيتي جمال بهزاد

گيتي جمال بهزاد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قمري مصطفي

قمري مصطفي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نامدار اميرحسين

نامدار اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سهرابيگي نازنين

سهرابيگي نازنين

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صدري سجاد

صدري سجاد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
به نشان مجتبي

به نشان مجتبي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسگري سيما فائزه

عسگري سيما فائزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سلطان محمدي رامين

سلطان محمدي رامين

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاضياني محمدپويا

قاضياني محمدپويا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
وطني ساره

وطني ساره

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
فتحي فروزان

فتحي فروزان

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حجتي قصيده

حجتي قصيده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
حسيني سيداميرحسين

حسيني سيداميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرهپور سارا

فرهپور سارا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بندعلي اميرحسين

بندعلي اميرحسين

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باقري رئوف مژگان

باقري رئوف مژگان

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاظمي عاطفه

كاظمي عاطفه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالوند مهرزاد

عبدالوند مهرزاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيك زاده مهتاب

بيك زاده مهتاب

شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسدي امين

اسدي امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقامحمدي پوريا

اقامحمدي پوريا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رسول شريفي بنت الهدي

رسول شريفي بنت الهدي

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سيدرحماني سيده ميترا

سيدرحماني سيده ميترا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بادامي امير

بادامي امير

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عيوضي افسانه

عيوضي افسانه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناصري فرزام علي

ناصري فرزام علي

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شمايلي هانيه

شمايلي هانيه

دبيري رياضي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدل قوزلجه علي

عبدل قوزلجه علي

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غلامي مهرداد

غلامي مهرداد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهرامي عليرضا

بهرامي عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وجداني محمد

وجداني محمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پرويزي فراز داود

پرويزي فراز داود

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميري ميثم

اميري ميثم

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لاري زاده راضيه

لاري زاده راضيه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرپور انسيه

اسكندرپور انسيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صيدي سعيد

صيدي سعيد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطاني ربيع مسعود

سلطاني ربيع مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شمسعلي محمدرضا

شمسعلي محمدرضا

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملكي سهند

ملكي سهند

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قوامي همداني سيده عطيه

قوامي همداني سيده عطيه

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يگانگي محمدحسن

يگانگي محمدحسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضائي محمدحسين

رضائي محمدحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
برفي مهسا

برفي مهسا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شرفي فرشاد

شرفي فرشاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فيروزبخت حسين

فيروزبخت حسين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مختاري عليرضا

مختاري عليرضا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالله پور پوراندخت

عبدالله پور پوراندخت

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطاني حقيق مهسا

سلطاني حقيق مهسا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمودي احمدابادي عليرضا

محمودي احمدابادي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
يزدان زاده مبين ازاده

يزدان زاده مبين ازاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محققى

محققى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ارامي مريم

ارامي مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قره باغلي زهرا

قره باغلي زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گودرزي گلفام

گودرزي گلفام

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
به رو تينا

به رو تينا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
غلامي مهسا

غلامي مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طيبي فاطمه

طيبي فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عربي زهرا

عربي زهرا

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهري فقيه ماندانا

طاهري فقيه ماندانا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كياني مقدم عليرضا

كياني مقدم عليرضا

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستمي مينا

رستمي مينا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خدابنده لو امين

خدابنده لو امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ذوقي پايدار مهدي

ذوقي پايدار مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شايانيان محمد

شايانيان محمد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسكندري عزيز مجيد

اسكندري عزيز مجيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسگري اميرحسين

مسگري اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهري طجر عليرضا

طاهري طجر عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمي رضا

ابراهيمي رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قنبري مهتاب

قنبري مهتاب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرمي سحر

كرمي سحر

روانشناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رسولي فرح سپيده

رسولي فرح سپيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رامبد

رامبد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سروعزيزي نيكو سميرا

سروعزيزي نيكو سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عباسي جلال سيده عطيه

عباسي جلال سيده عطيه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ائيني سامان

ائيني سامان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستم بيگي محمدامين

رستم بيگي محمدامين

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزبيگي حسين

نوروزبيگي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عسگري مينا

عسگري مينا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سزاواريگانه مهسا

سزاواريگانه مهسا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كوليوند عارف

كوليوند عارف

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رستگاري كيميا

رستگاري كيميا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدري ميلاد

حيدري ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسرواني فر محيا

خسرواني فر محيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمي حسين

قاسمي حسين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيدي بهنام

سيدي بهنام

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پيريائي محمدرضا

پيريائي محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطاني امير

سلطاني امير

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدزاده هانيه

محمدزاده هانيه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زرگري شيما

زرگري شيما

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سالارى انجام

سالارى انجام

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
توانا حامد

توانا حامد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پناهي سارا

پناهي سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوروزبيگي مينا

نوروزبيگي مينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تكرلي مبينا

تكرلي مبينا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليميرزائي وحيد

عليميرزائي وحيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خاوري حسين

خاوري حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدي شكوفه

احمدي شكوفه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كوكبيان زهرا

كوكبيان زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پارچيان اميرحسين

پارچيان اميرحسين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تكلوقلي كندي سحر

تكلوقلي كندي سحر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مالمير كاوه

مالمير كاوه

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عصاري پونه

عصاري پونه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
نشاطي تنها پريناز

نشاطي تنها پريناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جانجان فاطمه

جانجان فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رمضاني ريحانه

رمضاني ريحانه

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اذرنيافضلي وحيد

اذرنيافضلي وحيد

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمي مصباحي افسانه

رستمي مصباحي افسانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملكي اميد

ملكي اميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسگري داود

عسگري داود

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بختياريان سعيده

بختياريان سعيده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عامري نيا بهناز

عامري نيا بهناز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدي تشريق كتايون

اسدي تشريق كتايون

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مقصود نگين

مقصود نگين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
افراشته كار صبا

افراشته كار صبا

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نامور سونا

نامور سونا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحي متين اصغر

صالحي متين اصغر

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سهيل وجهي سميرا

سهيل وجهي سميرا

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
كامراني عليرضا

كامراني عليرضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تابيداني اميرعباس

تابيداني اميرعباس

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ده چالي علي

ده چالي علي

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سامري صبا

سامري صبا

زيست شناسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيراني مهسا

حيراني مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدي مهر سعيد

سعيدي مهر سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عالمي فلاح طاهره

عالمي فلاح طاهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودي مطهر مهران

محمودي مطهر مهران

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفري شهره

جعفري شهره

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاميان مهرداد

خاميان مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رضائي محمد

رضائي محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رشيدپور هانيه

رشيدپور هانيه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبدلي تينا

عبدلي تينا

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدي يعقوبي يوسف

محمدي يعقوبي يوسف

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبري شهاب

اكبري شهاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علمداريان حسام

علمداريان حسام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جليلي عاطفه

جليلي عاطفه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهسواري نيا جلال

شهسواري نيا جلال

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباسي فرد نازيلا

عباسي فرد نازيلا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صميمي پژوه فاطمه

صميمي پژوه فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع زاده ريحانه

زارع زاده ريحانه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاكري محمدحسين

شاكري محمدحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ديني فهيمه

ديني فهيمه

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محجوب محمدامين

محجوب محمدامين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زنگنه مهرداد

زنگنه مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سنمار سحر

سنمار سحر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
بختيار سارا

بختيار سارا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابائي عطيه

بابائي عطيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى سعادتمند

ابراهيمى سعادتمند

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاميل تجزيه چي فاطمه

فاميل تجزيه چي فاطمه

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيات پريسا

بيات پريسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملكي رسول

ملكي رسول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روشنائي زهرا

روشنائي زهرا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پارسائي مرام فائزه

پارسائي مرام فائزه

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شكيبانژاد الهام

شكيبانژاد الهام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمتي محمدامين

نعمتي محمدامين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مختاري هيزجي زهره

مختاري هيزجي زهره

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علي بلندي زهرا

علي بلندي زهرا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابائي منش فرشيد

بابائي منش فرشيد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كرمي زهرا

كرمي زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيات مريم

بيات مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيدي پرديس

سعيدي پرديس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بشيري صبا

بشيري صبا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيدزاده سيدميثم

سيدزاده سيدميثم

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مشفقي واحد زهرا

مشفقي واحد زهرا

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سبزه ئي سعيده

سبزه ئي سعيده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درويشي پريسا

درويشي پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوع دوست اذين

نوع دوست اذين

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
راغبي ارمين

راغبي ارمين

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
آقا محمدى

آقا محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چهارمحالى

چهارمحالى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چگنى

چگنى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تارى

تارى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تهذيبى

تهذيبى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طوقى

طوقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبدلى حسين آبادى

عبدلى حسين آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ربيعى

ربيعى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ارجمند پور

ارجمند پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عندليبى فاضل

عندليبى فاضل

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تكرلى

تكرلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بقا

بقا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضيائى فرد

ضيائى فرد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شهيدى

شهيدى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شكرى پاكرو

شكرى پاكرو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
موسى وند

موسى وند

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانشفر

دانشفر

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اخوان موسوى

اخوان موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محمدى خواه

محمدى خواه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسعلى

موسعلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدى فاتح دارابى

صمدى فاتح دارابى

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
صريحى

صريحى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افلاكيان

افلاكيان

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يادگارى

يادگارى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چراغچى

چراغچى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
افتد

افتد

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ثابت پيشه

ثابت پيشه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامى خواه

اسلامى خواه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى متوسل

محمدى متوسل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداكرمى

خداكرمى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب

عرب

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آئينى

آئينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاك

پاك

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اجاقى

اجاقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افهمى

افهمى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهر آسا

مهر آسا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
احمدى ماهر

احمدى ماهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نامجويان

نامجويان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى نهاد

موسوى نهاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هاشم دباغيان

هاشم دباغيان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غربالى فرد

غربالى فرد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
باباهادى

باباهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جليلوند

جليلوند

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شفيعى اقدم

شفيعى اقدم

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علوى

علوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى شيرين آبادى

عباسى شيرين آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى دانشگر

محمدى دانشگر

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بشيرى طجرى

بشيرى طجرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زرينه

زرينه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قصابى

قصابى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آهنبر

آهنبر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حنيفه ئى

حنيفه ئى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ولى شامخى

ولى شامخى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خلاقى

خلاقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمديان روشنفكر

محمديان روشنفكر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نائينى

نائينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعمت الهى

نعمت الهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رادنيا

رادنيا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
درياب

درياب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضايى ماهر

رضايى ماهر

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سلطان آبادى

سلطان آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عباس آبادى

عباس آبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق طلب

حق طلب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباسى ابدا

عباسى ابدا

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امانى اخلاصى

امانى اخلاصى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفدرى

صفدرى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيم بخش نيا

رحيم بخش نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ريعان

ريعان

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كيانى پور

كيانى پور

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهديان نسب

مهديان نسب

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلطانى قادر

سلطانى قادر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مصطفوى

مصطفوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اجاقى معز

اجاقى معز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مير محمدى راد

مير محمدى راد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوشكلام

خوشكلام

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
الطافى نعمت پور

الطافى نعمت پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سهرابلو

سهرابلو

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزتى

عزتى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ادوائى

ادوائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فغانى

فغانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاظميان

كاظميان

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شاهسوند

شاهسوند

دبيري رياضي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اردستانى فرهابادى جوادى

اردستانى فرهابادى جوادى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زنگيان

زنگيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبر قانعى

رنجبر قانعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيك زاده

بيك زاده

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اقليمى

اقليمى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قرائى

قرائى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عرفان دوست

عرفان دوست

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدابخش

خدابخش

شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بودلايى

بودلايى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدى توانا

احمدى توانا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمخانى

قاسمخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالبى دلير

طالبى دلير

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناظم

ناظم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خوشخواه

خوشخواه

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گوهرى

گوهرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اوجى

اوجى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرادى پسند

مرادى پسند

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برزگران

برزگران

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقى هنر

صادقى هنر

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيرامى

بيرامى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پاشايى ارشد

پاشايى ارشد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آوند

آوند

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپهر سيدى پناه

سپهر سيدى پناه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوشمند

نوشمند

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاتحى بيات

فاتحى بيات

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وصالى احمد پور

وصالى احمد پور

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خدا رحمى

خدا رحمى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لبافيان

لبافيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شمالى

شمالى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى جلال

عباسى جلال

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تركمان منش

تركمان منش

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رشتيانى

رشتيانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شير احسن

شير احسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وكيلى مقدم

وكيلى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
‌لك

‌لك

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جعفرى شادپى

جعفرى شادپى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى مشعوف

هاشمى مشعوف

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مراد جو

مراد جو

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سامعى

سامعى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اعتماد

اعتماد

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معصومى زاده

معصومى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منعم جو

منعم جو

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سماواتيان

سماواتيان

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كهوندى مهاد

كهوندى مهاد

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دارششدر

دارششدر

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لطفى زاده

لطفى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عزيزى نور

عزيزى نور

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آفرينى

آفرينى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى نسب

قاسمى نسب

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانميرى

جهانميرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خوش رو

خوش رو

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مصباحى مسعود

مصباحى مسعود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيژن پور

بيژن پور

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ملكى پاكان

ملكى پاكان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دينى

دينى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاشفى منصور

كاشفى منصور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسكوك

مسكوك

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آئينى

آئينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سنگستانى

سنگستانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبحى آراسته

صبحى آراسته

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محققى

محققى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آئينى

آئينى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مسافرى

مسافرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزيزى راغب

عزيزى راغب

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يارى روش

يارى روش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يزدانپور

يزدانپور

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برجى

برجى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درايش

درايش

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرفى يگانه

عرفى يگانه

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شهيدى

شهيدى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دلبريان

دلبريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شمالى

شمالى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاويانى منش

كاويانى منش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ديارى

ديارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقداميان

اقداميان

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بگدلو

بگدلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صنايعى وصال

صنايعى وصال

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيگلرى خوشمرام

بيگلرى خوشمرام

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهرام

شهرام

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
موسى نژاد احمد آبادى

موسى نژاد احمد آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حبيبى داور

حبيبى داور

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نادرى فصيح

نادرى فصيح

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمى مطلوبيان

قاسمى مطلوبيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزايى ساسان

ميرزايى ساسان

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدايوندى

خدايوندى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى هدايت

حبيبى هدايت

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صنوبرى

صنوبرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سالمى

سالمى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سر تيپى

سر تيپى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لشگرى

لشگرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدپوربياتى

محمدپوربياتى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مى ريز

مى ريز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيم نهاوندى

رحيم نهاوندى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاميل مومن

فاميل مومن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فخيمى اكمل

فخيمى اكمل

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ماهان

ماهان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
چراغيان

چراغيان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معصوميان

معصوميان

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لعلى

لعلى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صدرى مفخم

صدرى مفخم

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
وندائى

وندائى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
دائمى

دائمى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برجى

برجى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صداقتى فر

صداقتى فر

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قراگزلو

قراگزلو

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جهان آرا

جهان آرا

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمود پور

محمود پور

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حقايق

حقايق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تكرلى

تكرلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظام السلامى

نظام السلامى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غياثوند

غياثوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى جميل

رستمى جميل

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وهابى

وهابى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حكيميان

حكيميان

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرتضايى

مرتضايى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افروزى

افروزى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناصرى راد

ناصرى راد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بوستانچى

بوستانچى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وهابى

وهابى

علوم قران وحديث -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رحيمى شكيبا

رحيمى شكيبا

فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مدينه خرمى

مدينه خرمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كهوند

كهوند

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عظيمى نيا

عظيمى نيا

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وزينى ضمير

وزينى ضمير

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على محمد لو

على محمد لو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمكى

كمكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پندار

پندار

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عرضى يگانه

عرضى يگانه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى رئوف

باقرى رئوف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامى خورشيد

بهرامى خورشيد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسائيان

موسائيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صاحب الزمانى

صاحب الزمانى

شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهرابلو

سهرابلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پرامى

پرامى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ضيائى

ضيائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كارخانه

كارخانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شايسته منش

شايسته منش

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفريان

صفريان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يدى

يدى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سبزه اى

سبزه اى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بكائى

بكائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شجاعى افروخته

شجاعى افروخته

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تفنگ ساز

تفنگ ساز

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبران

رنجبران

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمشادى

شمشادى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جلالى محب

جلالى محب

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاتم پور

حاتم پور

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يدالهى ماهر

يدالهى ماهر

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى مهربان

قاسمى مهربان

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاكان

پاكان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حصاريان

حصاريان

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
چرچى

چرچى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سياح

سياح

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فربد مهنا

فربد مهنا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خواجه وندى

خواجه وندى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قره گوزلو

قره گوزلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آذرهمايون

آذرهمايون

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرملو

كرملو

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ادهميان

ادهميان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پره گيانى

پره گيانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمد علئى

محمد علئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طلائى طاهر

طلائى طاهر

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتحيان

فتحيان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كاوندى

كاوندى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زند

زند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نور بخش

نور بخش

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظاهرى

مظاهرى

مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تواضعى

تواضعى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مشترى

مشترى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليل پور

خليل پور

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملكى رنجبر

ملكى رنجبر

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حداد

حداد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قراباغى

قراباغى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قائلونى

قائلونى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانى شميم

رمضانى شميم

زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزيز پناه

عزيز پناه

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى مطهر

محمودى مطهر

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خداكرمى

خداكرمى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خير آبادى

خير آبادى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى دانا

حيدرى دانا

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزتى جهانگير

عزتى جهانگير

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اعظمى طلعت

اعظمى طلعت

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
الله مرادى

الله مرادى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بياتى

بياتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طباطبائى

طباطبائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى هشلى

حيدرى هشلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عين آبادى

عين آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضائى مفرد

رضائى مفرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرهنگى بخت روشن

فرهنگى بخت روشن

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدبگى

اسدبگى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهمورثى

طهمورثى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى راستى

قاسمى راستى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى صادق

ذوالفقارى صادق

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افتخاريان جهرمى

افتخاريان جهرمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منوچهرى پيروز

منوچهرى پيروز

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وجدى همت

وجدى همت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى كوچكدانه

نجفى كوچكدانه

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملاميرزايى

ملاميرزايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوشنى همدانى

جوشنى همدانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهران فروز

مهران فروز

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحى كيا

صالحى كيا

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دوروزى

دوروزى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صيفى

صيفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گلپريان

گلپريان

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمى رضوان

فاطمى رضوان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خوش نظر

خوش نظر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيائى پاك

كيائى پاك

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معمى وند

معمى وند

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعاعى

شعاعى

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عطائى بصير

عطائى بصير

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی