بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بانه

محمودي ايوب

محمودي ايوب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفائي مسعود

مصطفائي مسعود

حقوق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صادقي اسماعيل

صادقي اسماعيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمشيدي ابوبكر

جمشيدي ابوبكر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسني سينا

حسني سينا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفي اريا

شريفي اريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
حسني كامران

حسني كامران

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
سور ميلاد

سور ميلاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شربتي پويا

شربتي پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سليماني اوين

سليماني اوين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين پور اشكان

حسين پور اشكان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدري سيوان

حيدري سيوان

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعي زانا

زارعي زانا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدي صمد

احمدي صمد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قادري برهان

قادري برهان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارعيان ساكو

زارعيان ساكو

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علي زاده محسن

علي زاده محسن

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عطائي اوين

عطائي اوين

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بختياري هديه

بختياري هديه

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدي ريبين

احمدي ريبين

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رشيدپور دلنيا

رشيدپور دلنيا

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عزيزيان محسن

عزيزيان محسن

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حمزه اي فرياد

حمزه اي فرياد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعيدي امانج

سعيدي امانج

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قادري ناديه

قادري ناديه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضاقلي عبداله

رضاقلي عبداله

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليماني محمد

سليماني محمد

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدي فرشته

محمدي فرشته

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حيدري محمد

حيدري محمد

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدي شاهو

محمدي شاهو

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تاباني زانيار

تاباني زانيار

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمودپور فرهاد

محمودپور فرهاد

مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سعيدي كوهيار

سعيدي كوهيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمودي دانيال

محمودي دانيال

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهران ارزو

مهران ارزو

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقيانى

حقيانى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى نژاد

احمدى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالح زاده

صالح زاده

جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سربازى

سربازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فريدونى ساريجه

فريدونى ساريجه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سليم پور

سليم پور

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معروفى

معروفى

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرحدى

سرحدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرپور

قادرپور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حمزه اى

حمزه اى

تاريخ -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خوشكلام

خوشكلام

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

حقوق -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معروفى

معروفى

شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدنژاد

احمدنژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودپور

محمودپور

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مطاعى

مطاعى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوهرى

جوهرى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رحمان پور

رحمان پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهربانه

طاهربانه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيمى دوست

رحيمى دوست

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدپور

سعيدپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيدپور

سعيدپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريعتى پور

شريعتى پور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رموزى

رموزى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدارحم

خدارحم

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طيورى

طيورى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مخلص

مخلص

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خليفه

خليفه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

كتابداري واطلاع رساني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی