پاوه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر پاوه

احمدي الهه

احمدي الهه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

4سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
فيروزي ارشد

فيروزي ارشد

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
دولتخواه شهره

دولتخواه شهره

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
كريمي حسام

كريمي حسام

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدان پناه محمد

يزدان پناه محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
مرادي الهام

مرادي الهام

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شريفي سروش

شريفي سروش

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
قادري هژير

قادري هژير

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
ويسي پدرام

ويسي پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدي فريد

احمدي فريد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
بهشتي زاده رضوان

بهشتي زاده رضوان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
احمدي روژين

احمدي روژين

دبيري فيزيك -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خيري سميرا

خيري سميرا

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كريمي فرشته

كريمي فرشته

زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
قيطولي هدي

قيطولي هدي

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سابقي رائد

سابقي رائد

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
احمدي پور نرگس

احمدي پور نرگس

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليماني سيدميلاد

سليماني سيدميلاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
شريفي اميد

شريفي اميد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فتاحي مصلح

فتاحي مصلح

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سليماني شادان

سليماني شادان

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضوان فر مادح

رضوان فر مادح

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عليزاده فرشيد

عليزاده فرشيد

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
فرهادي سيامك

فرهادي سيامك

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادي شادمان

مرادي شادمان

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
يوسفي مسعود

يوسفي مسعود

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سبحاني اميد

سبحاني اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدري بشري

حيدري بشري

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قادري الا

قادري الا

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدي سيدسعيد

احمدي سيدسعيد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فرجي ميلاد

فرجي ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مولودزاده پيشرو

مولودزاده پيشرو

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
احمديان الان

احمديان الان

مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اميني سوما

اميني سوما

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادي يحيي

مرادي يحيي

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالح شيوه

صالح شيوه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سليمي صلاح الدين

سليمي صلاح الدين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رضائي سحر

رضائي سحر

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سياري بهنوش

سياري بهنوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميراني كاوه

ميراني كاوه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اميني حميد

اميني حميد

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهرامي جاف ساجد

بهرامي جاف ساجد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتاحي محمد

فتاحي محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبحانى تبار

سبحانى تبار

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد نژاد

محمد نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليمرادى

عليمرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحمانى تبار

رحمانى تبار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مصرى

مصرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
بكرى

بكرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مولودى

مولودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بادفر

بادفر

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لهونى فرد

لهونى فرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خوشخو

خوشخو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دربندى

دربندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالح

صالح

تاريخ -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيانى پور

كيانى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فاضل

فاضل

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دليرى

دليرى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موبد نواز

موبد نواز

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاضل

فاضل

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زوراسنا

زوراسنا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قادرى باينگانى

قادرى باينگانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرتضى زاده

مرتضى زاده

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فخرالدينى

فخرالدينى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شاهرخى زاده

شاهرخى زاده

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جميل پناه

جميل پناه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كرمانشاه - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حقيرى

حقيرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ارژنگ

ارژنگ

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاكايى

كاكايى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جميلى

جميلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادرپور

نادرپور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ازغ

ازغ

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدابخشيان

خدابخشيان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غفارپور

غفارپور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شازى

شازى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سرديارانى

سرديارانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بسطامى

بسطامى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كرمانشاه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيديانى

سعيديانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيخسروى

كيخسروى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وليزاده

وليزاده

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يارويسى

يارويسى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی