ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ازنا


حق جو ابوالفضل

حق جو ابوالفضل

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلپري مهسا

گلپري مهسا

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كبيري سعيد

كبيري سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بر اتى

بر اتى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كمانى

كمانى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جاپلفى

جاپلفى

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی