الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر الشتر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهبازي زهرا انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 58
جوانمردي اسما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 73
كاكولوند سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 64
ازادي جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
فولادوند راضيه هنر صنايع دستي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
رسوليان حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
چراغي معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 27
كاكولوند حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
يوسفوند سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
علي زاده سفلي عاطفه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
حياتي زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
سبزي پوريا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 17
موسي پور انيس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
مومني زينب تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
مومني نسب سيروس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
اكرمي فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
ساكى ریاضی حسابداري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
يوسفوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
تركاشوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 41
شيرزاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
كاكولوند صبا انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
كاكولوند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
حق نظرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
سيفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال کانونی 78
فلاح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
سجادى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
رحمانى دارامرود انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
جوانمرد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 8
نجادى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 9
نورمحمدى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 15
ندرى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
افروغ تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 35
اميرى ندرى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 17
اكرمى بساطى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
حسنوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 23