شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهربابك

عبدلي مسينان مريم

عبدلي مسينان مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كارگربرزي فاطمه

كارگربرزي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسلامي شهربابكي ميترا

اسلامي شهربابكي ميترا

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اكبريان ميمند فاطمه

اكبريان ميمند فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كارگربرزي محبوبه

كارگربرزي محبوبه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمي ميمند محمدجواد

ابراهيمي ميمند محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زين الديني ميمند محمدجواد

زين الديني ميمند محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفريان نديكي زهرا

جعفريان نديكي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاتحي نازنين

فاتحي نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورطالبي امير

پورطالبي امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ميمندي نيابابكي مهسا

ميمندي نيابابكي مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسيني موسي مهديه سادات

حسيني موسي مهديه سادات

معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شعباني شهربابكي مهشاد

شعباني شهربابكي مهشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پاينده نيوشا

پاينده نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صبوريان گهرتي معين

صبوريان گهرتي معين

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رياحي مدوار رضا

رياحي مدوار رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بهزادي شهربابك محمدرضا

بهزادي شهربابك محمدرضا

حقوق -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسدي كرم فائزه

اسدي كرم فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
شكاري افكوئيه سميرا

شكاري افكوئيه سميرا

حقوق -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
برفه ئي زهره

برفه ئي زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كافي هرناشك محمدحسين

كافي هرناشك محمدحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمودي اشكوري نجمه

محمودي اشكوري نجمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
منتظري سجاد

منتظري سجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جليلي برزي محمد

جليلي برزي محمد

حقوق -دانشگاه قم - روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جمال پورشهربابكي حميده

جمال پورشهربابكي حميده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوري شهرزاد

نوري شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كافي كنگ معصومه

كافي كنگ معصومه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مرادي شهربابك فرشاد

مرادي شهربابك فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

7سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زين الديني ميمند ناهيد

زين الديني ميمند ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
برفه ئي نجمه

برفه ئي نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهرنژاد افسانه

طاهرنژاد افسانه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سفلي ئي ميمند محمدعلي

سفلي ئي ميمند محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناظري نسرين

ناظري نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رياحي مدوار حامد

رياحي مدوار حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قائيني اكبر

قائيني اكبر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زين الديني ميمند عاليه

زين الديني ميمند عاليه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پوراحمديان نديكي حسين

پوراحمديان نديكي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نقي زاده شهربابك سحر

نقي زاده شهربابك سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدي اناهيتا

اسدي اناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفي خبري فاطمه

صفي خبري فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رياحي مدوار طاهره

رياحي مدوار طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صدري نيا فائزه

صدري نيا فائزه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورپاريزي معين

پورپاريزي معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادي شهربابك سحر

مرادي شهربابك سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستميان محمدرضا

رستميان محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معصومي شهربابك سارا

معصومي شهربابك سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محموديه شهربابك حسين

محموديه شهربابك حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيميان شمس اباد افسانه

ابراهيميان شمس اباد افسانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهي الديني صديقه

مهي الديني صديقه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اله قلي شهربابكي احسان

اله قلي شهربابكي احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسيني كمسفيد سعيده سادات

حسيني كمسفيد سعيده سادات

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمديان مرج فاطمه

احمديان مرج فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودي ميمند فاطمه

محمودي ميمند فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حدادي هرات محمدحسين

حدادي هرات محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدي دهج فاطمه

محمدي دهج فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدي دهج شيما

احمدي دهج شيما

مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عبدلي نديك حكيمه

عبدلي نديك حكيمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محبي نويد

محبي نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمودي ميمند ندا

محمودي ميمند ندا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نصيري دهج ناديا

نصيري دهج ناديا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قياسي فتح اباد فاطمه

قياسي فتح اباد فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحي لاطلا جواد

فتاحي لاطلا جواد

مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رياحي مدوار محمدمهدي

رياحي مدوار محمدمهدي

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نقي زاده شهربابكي محمود

نقي زاده شهربابكي محمود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمودي ميمند مينا

محمودي ميمند مينا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابراهيمي راويز فاطمه

ابراهيمي راويز فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفي رضا

يوسفي رضا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مجيدي حجت

مجيدي حجت

راهنمايي ومشاوره -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محله خالوئي منصوره

محله خالوئي منصوره

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرادي شهربابك پرهام

مرادي شهربابك پرهام

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
ابراهيمي ميمند فاطمه

ابراهيمي ميمند فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حسني خورسندي محمدرضا

حسني خورسندي محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منگلي كمسفيدي فاطمه

منگلي كمسفيدي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلي بهنوئي مليحه

عبدلي بهنوئي مليحه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زين الديني ميمند سعيد

زين الديني ميمند سعيد

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برفه ابوالفضل

برفه ابوالفضل

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوي ميمند مهديه

مهدوي ميمند مهديه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلي پور پريسا

اسماعيلي پور پريسا

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
سليماني ميمند عليرضا

سليماني ميمند عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمي ميمندي مهران

قاسمي ميمندي مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رياحي مدوار محمدصادق

رياحي مدوار محمدصادق

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طهماسبي ابدر امين

طهماسبي ابدر امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورفتحيان ميمندي نجمه

پورفتحيان ميمندي نجمه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نقي پورشهربابكي مينا

نقي پورشهربابكي مينا

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدي هانيه

اسدي هانيه

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمي ميمند شيما

ابراهيمي ميمند شيما

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسين پور فائزه

حسين پور فائزه

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ستوده حامد

ستوده حامد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملائي نديكي محمدتقي

ملائي نديكي محمدتقي

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمودي ميمند ابوالفضل

محمودي ميمند ابوالفضل

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورمحمدي شهربابكي الهام

پورمحمدي شهربابكي الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
النچري چاورچي رقيه

النچري چاورچي رقيه

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميمنديان شهربابكي محمدامين

ميمنديان شهربابكي محمدامين

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كافي كنگ فاطمه

كافي كنگ فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمي ميمندي فاطمه

قاسمي ميمندي فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدپور زهرا

احمدپور زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضائي نژادميمند مريم

مرتضائي نژادميمند مريم

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عسكري شهربابكي محمدعلي

عسكري شهربابكي محمدعلي

دبيري فيزيك -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بوستاني شهربابكي محمد

بوستاني شهربابكي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
داداللهي ساراب سوسن

داداللهي ساراب سوسن

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
عباسي نسب فاطمه

عباسي نسب فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
رفيعيه بابكي عليرضا

رفيعيه بابكي عليرضا

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رياحي مدوار سميه

رياحي مدوار سميه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسيني نژاد سيدمحمد

حسيني نژاد سيدمحمد

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خواجوي افكوئي زهرا

خواجوي افكوئي زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسي ميمند محمدحسام

عباسي ميمند محمدحسام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمديان شهربابكي محمدرضا

محمديان شهربابكي محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رياحي محمد

رياحي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
اسدي كرم زهرا

اسدي كرم زهرا

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادي پوراستبرقي ارزو

مرادي پوراستبرقي ارزو

فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سامعي فائزه

سامعي فائزه

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رياحي مدوار مليحه

رياحي مدوار مليحه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشيان ابدر

بخشيان ابدر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رياحيان گهرتى

رياحيان گهرتى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سليمانيان منصورآبادى

سليمانيان منصورآبادى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورفتحيان ميمند

پورفتحيان ميمند

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رفيعى راويز

رفيعى راويز

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى خبر

حسينى خبر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
زمان پور دهج

زمان پور دهج

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سليم ابادى

سليم ابادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خراسانى

خراسانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميركاقى

اميركاقى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بخشيان ابدر

بخشيان ابدر

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلجى قنات النوج

خلجى قنات النوج

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمال پورشهربابكى

جمال پورشهربابكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيميان شمس اباد

ابراهيميان شمس اباد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نصيرى شهربابكى

نصيرى شهربابكى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اعرابى

اعرابى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
استبرقى

استبرقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالارى كنگ

سالارى كنگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورطالبيان

پورطالبيان

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى نژاد

رضائى نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بخشوده

بخشوده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسميان گودگز

قاسميان گودگز

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدوي ميمند زهرا

مهدوي ميمند زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غفاريان

غفاريان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منگليان

منگليان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شمسى

شمسى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرى استبرق

حيدرى استبرق

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سفلائى

سفلائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدنيا

محمدنيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عنايت پور شهربابكى

عنايت پور شهربابكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسوى پور رمجردى

موسوى پور رمجردى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سفلائى شهربابك

سفلائى شهربابك

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نخعى جوزم

نخعى جوزم

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائى اسنبرق

رضائى اسنبرق

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفري شهربابكي ناهيدسادات

جعفري شهربابكي ناهيدسادات

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بدرى

بدرى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدوى نسب

مهدوى نسب

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبريان

اكبريان

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيگى خبرى

بيگى خبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

باستانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسديان پيرجل

اسديان پيرجل

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
فتحى پيش استا

فتحى پيش استا

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برفه

برفه

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى نديكى

حسينى نديكى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بخشايى

بخشايى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى كرم

اسدى كرم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پورمحموديان

پورمحموديان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كردكنگى

كردكنگى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورامينى پيرجل

پورامينى پيرجل

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائيه

رضائيه

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على اكبريان

على اكبريان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بيرمى

بيرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدانى

عبدانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سهاله

سهاله

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طهماسبى ابدر

طهماسبى ابدر

فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى رومنى

كريمى رومنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورفتحيان

پورفتحيان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
غياثى فتح آبادى

غياثى فتح آبادى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اعرابى دهج

اعرابى دهج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضائى نژاداشكورى

رضائى نژاداشكورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى پيرجل

شريفى پيرجل

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مومنى گزستانى

مومنى گزستانى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شفائى

شفائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قطب ابادى

قطب ابادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسميان گودگز

قاسميان گودگز

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كريمى پور

كريمى پور

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورخدابخش

پورخدابخش

شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى نژاد حسن اباد

ابراهيمى نژاد حسن اباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روزبهى

روزبهى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضائى استبرق

رضائى استبرق

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهرجردى استبرق

مهرجردى استبرق

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسحاقيان

اسحاقيان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نقى پور

نقى پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زارع گرى

زارع گرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

زمين شناسي -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميريان بابكى

اميريان بابكى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عشقى پاريزى

عشقى پاريزى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قدمى

قدمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پورمراديان

پورمراديان

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسدى كرم

اسدى كرم

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاتحى چنار

فاتحى چنار

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طلا بيگى

طلا بيگى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فرخزاديان

فرخزاديان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرپورمقدم

اميرپورمقدم

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عباس زاده شهربابك

عباس زاده شهربابك

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اماروكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حكيم پور

حكيم پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عبداله زاده جوزم

عبداله زاده جوزم

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوادى نسب

جوادى نسب

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صالحى شهربابكى

صالحى شهربابكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عنايت پور شهربابكى

عنايت پور شهربابكى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرى گدنه

جعفرى گدنه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پورناصرى

پورناصرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محموديان شهربابكى

محموديان شهربابكى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى پور نديكى

كريمى پور نديكى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضاحسينى

رضاحسينى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيدفر

سعيدفر

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كمالى پور

كمالى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى سروشك

ميرزائى سروشك

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى كرم

اسدى كرم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كريميان آبدر

كريميان آبدر

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاه حسينى ميمند

شاه حسينى ميمند

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شعبان زاده

شعبان زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بوريوسفيان

بوريوسفيان

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على مردان پور شهربابكى

على مردان پور شهربابكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقى كنگى

تقى كنگى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
وحدت منصور

وحدت منصور

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبدلى بهنوئيه

عبدلى بهنوئيه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائى بهزادى

رضائى بهزادى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسمعيلى آبدر

اسمعيلى آبدر

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نعمتى شهربابكى

نعمتى شهربابكى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكبرى كنگى

اكبرى كنگى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمشيرگردى

شمشيرگردى

تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
منگليان شهربابكى

منگليان شهربابكى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نبى زاده بابكى

نبى زاده بابكى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كنگى

كنگى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بهمنيار-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رياحى

رياحى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منگلى پور جوزم

منگلى پور جوزم

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عنايتى

عنايتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتوحيان

فتوحيان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شريفى ابدر

شريفى ابدر

تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اله دينى

اله دينى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
واحدى ميمند

واحدى ميمند

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يوسف الهى

يوسف الهى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورنعمتيان

پورنعمتيان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حق جو

حق جو

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منگلى ميدوك

منگلى ميدوك

تربيت معلم قران مجيد-موسسه غيرانتفاعي اجتهاد-قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدالله زاده جوزم

عبدالله زاده جوزم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمراديان برفه

پورمراديان برفه

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی