كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كرمان

محمودي مهلا

محمودي مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجي عليزاده صدف

حاجي عليزاده صدف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك دوست نگين

نيك دوست نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اقابابائي بابكي پريا

اقابابائي بابكي پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدي عليرضا

صمدي عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائي فر مريم

رضائي فر مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افضلي خاركوئي سحر

افضلي خاركوئي سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهابي نژاد غزاله

شهابي نژاد غزاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وفازاده كرماني محمد

وفازاده كرماني محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افزون سينا

افزون سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسني علي اكبر

حسني علي اكبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توكلي نژادكرماني مهزاد

توكلي نژادكرماني مهزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدي هانيه

محمدي هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسحقي مسكوني الهه

اسحقي مسكوني الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاكوئي مليكا

كاكوئي مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زنگي ابادي حديث

زنگي ابادي حديث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهرادنيا سپهر

بهرادنيا سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نايبندي اتشي سميرا

نايبندي اتشي سميرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افتابي فاطمه

افتابي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب نژادخانوكي فاطمه

عرب نژادخانوكي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بنازاده محمد

بنازاده محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدان پناه شاه ابادي پيام

يزدان پناه شاه ابادي پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فتاحي زاده زهرا

فتاحي زاده زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بنيسي علي

بنيسي علي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كلانتري مقدم فاطمه

كلانتري مقدم فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معصومي علي

معصومي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
توحيدي مقدم مهسا

توحيدي مقدم مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدوي جعفري مريم

مهدوي جعفري مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباس زاده الهام

عباس زاده الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خداوردي رعنا

خداوردي رعنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهره مند نازنين

بهره مند نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فروغي نعمت اللهي سيما

فروغي نعمت اللهي سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انجم شعاع زهرا

انجم شعاع زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميري جبالبارز فرزين

اميري جبالبارز فرزين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ژيان پور ژاله

ژيان پور ژاله

دامپزشكي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دائي زاده فاطمه

دائي زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمس الدين مطلق مهديه

شمس الدين مطلق مهديه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاهرخي ساردو نوا

شاهرخي ساردو نوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شريفي نژاد زهرا

شريفي نژاد زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هادوي نژاد فيروزه

هادوي نژاد فيروزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شهابي نژاد محدثه

شهابي نژاد محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گنجعليخان نسب سيداميرحسين

گنجعليخان نسب سيداميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شكيبا سجاد

شكيبا سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقصودي حسام

مقصودي حسام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمي زاده محمدرفيع

ابراهيمي زاده محمدرفيع

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خاتمي سارا

خاتمي سارا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسني سعدي شيما

حسني سعدي شيما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلاجقه ارسلان

سلاجقه ارسلان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرزاده گوغري موحد

اميرزاده گوغري موحد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دوست محمدي باداموئيه الهام

دوست محمدي باداموئيه الهام

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريمي تكلو عاطفه

كريمي تكلو عاطفه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاج محمدي فرزانه

حاج محمدي فرزانه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائي محسن

رضائي محسن

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حبيبي ماهاني شيما

حبيبي ماهاني شيما

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روحاني الهه

روحاني الهه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميري دوماري فائزه

اميري دوماري فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حاجي عليزاده مريم

حاجي عليزاده مريم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روح اللهي نرگس

روح اللهي نرگس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هاشمي رابري فاطمه السادات

هاشمي رابري فاطمه السادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تاو سحر

تاو سحر

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حكمتي نيا فاطمه

حكمتي نيا فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميري نژادميجاني علي

اميري نژادميجاني علي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورشيخعلي اندوهجردي سارا

پورشيخعلي اندوهجردي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصوري مهنا

منصوري مهنا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انجم شعاع سعيده

انجم شعاع سعيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسيني نژاد سيدرحيم

حسيني نژاد سيدرحيم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كاميابي هما

كاميابي هما

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسدي كرم مليحه

اسدي كرم مليحه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توكلي اسفيچي حبيبه

توكلي اسفيچي حبيبه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاحي شاه اباد اطهره

فلاحي شاه اباد اطهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسدي سيرچي فاطمه

اسدي سيرچي فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسجدي سحر

مسجدي سحر

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زاده مهران

حسن زاده مهران

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شجاعي باغيني فهيمه

شجاعي باغيني فهيمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوانمرد عاطفه

جوانمرد عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابراهيمي دارسينوئي علي

ابراهيمي دارسينوئي علي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ثمره حسينعلي نژاد ريحانه

ثمره حسينعلي نژاد ريحانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مقدسي كوهبناني مريم

مقدسي كوهبناني مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاراموزيان راوري مرضيه

كاراموزيان راوري مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خواجه گوكى

خواجه گوكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ستاري سحر

ستاري سحر

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدپور نيكتا

احمدپور نيكتا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقان كروكي سيمين

دهقان كروكي سيمين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطان زاده زرندي سارا

سلطان زاده زرندي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علوي رضوي راوري فاطمه

علوي رضوي راوري فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرميجاني مرواريد

اميرميجاني مرواريد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسمعيلي فاطمه

اسمعيلي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
كلانتري مقدم انسيه

كلانتري مقدم انسيه

دامپزشكي -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدپورقاسم اولادي كوثر

اسدپورقاسم اولادي كوثر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمس الدين نژاد

شمس الدين نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خالوئى پور رابرى

خالوئى پور رابرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محتشمى راد

محتشمى راد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
انجم شعاع

انجم شعاع

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاحسين راورى

فلاحسين راورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده ده تازيانى

حسن زاده ده تازيانى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آذريان

آذريان

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قهارى كرمانى

قهارى كرمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رشيدى نيا

رشيدى نيا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نبى زاده شهربابك

نبى زاده شهربابك

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسفنديارپور

اسفنديارپور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تركزاده ماهانى

تركزاده ماهانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نژادسالارى

نژادسالارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خواجوئى گوكى

خواجوئى گوكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باقرى مسعودزاده

باقرى مسعودزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملت پرست

ملت پرست

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصوم پور عسكرى

معصوم پور عسكرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خضرى پور

خضرى پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى شرف آبادى

رستمى شرف آبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيخ مظفرى

شيخ مظفرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى اسكرى

كاظمى اسكرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يحيى زاده كارگر

يحيى زاده كارگر

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
درانى

درانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رشيدى پور

رشيدى پور

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاكرخسروى

شاكرخسروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زندوكيلى

زندوكيلى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امينى زاده

امينى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى آبادى تكابى

مهدى آبادى تكابى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى جور

اكبرى جور

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خنامانى

خنامانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اشرف عسكرى

اشرف عسكرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يگانه آتشى

يگانه آتشى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظفردانش

ظفردانش

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كريمى نسب

كريمى نسب

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى خلج

مرادى خلج

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملك قاسمى

ملك قاسمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برشان

برشان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نخعى عبدل آبادى

نخعى عبدل آبادى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورابوالقاسم

پورابوالقاسم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نگارستانى

نگارستانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهمرادى گوهرى

شاهمرادى گوهرى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دولت آبادى تكابى

دولت آبادى تكابى

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بوستان

بوستان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دانشى

دانشى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيم پورمرادى

رحيم پورمرادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باب درى

باب درى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايران پور

ايران پور

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قطب زاده كرمانى

قطب زاده كرمانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطاالهى اشكور

عطاالهى اشكور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجى زاده سيرچى

حاجى زاده سيرچى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى حرمكى

مرادى حرمكى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى ده يعقوبى

زمانى ده يعقوبى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يوسفى صابر

يوسفى صابر

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهسوارى گوغرى

شهسوارى گوغرى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينلى چترودى

زينلى چترودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسكرى فرد

عسكرى فرد

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلجوقى رسا

سلجوقى رسا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورموسى گوغرى

پورموسى گوغرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى زاده

جعفرى زاده

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوروزى فر

نوروزى فر

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صفارزاده

صفارزاده

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناصرى نسب

ناصرى نسب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاج محمدى

حاج محمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاج محمدى

حاج محمدى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نادرزاده

نادرزاده

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدلى نسب

عبدلى نسب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيخ خوشكار

شيخ خوشكار

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خواجه نظامى

خواجه نظامى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طائى

طائى

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرمند

آرمند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده

حاجى عليزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عسكرى راورى

عسكرى راورى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى گهرگزى

كريمى گهرگزى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گنجه كويرى

گنجه كويرى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى محمدآبادى

حسينى محمدآبادى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
باقرى چاروك

باقرى چاروك

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ستوبر

ستوبر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزائى رفسنجانى

ميرزائى رفسنجانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسنى ماهانى

محسنى ماهانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی