شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهر قدس

نجفي قوشخانه زهره

نجفي قوشخانه زهره

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شيخي محمد

شيخي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
حضرتي گنبد فاطمه

حضرتي گنبد فاطمه

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حقويردي زاده محمد

حقويردي زاده محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاجتي دشتميان فرنود

حاجتي دشتميان فرنود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اينانلومرانلو فرزانه

اينانلومرانلو فرزانه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
پورعبدلي دهنده مرضيه

پورعبدلي دهنده مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برونوس مهدي

برونوس مهدي

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
داودي مرتضي

داودي مرتضي

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
يوسفي حسين

يوسفي حسين

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارعي هاشم

زارعي هاشم

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حيدري اشكذري نسترن

حيدري اشكذري نسترن

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
چگيني سحر

چگيني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نبي لو سهيلا

نبي لو سهيلا

حقوق -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدابنده لو زهرا

خدابنده لو زهرا

فلسفه -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نيازي مهماني فاطمه

نيازي مهماني فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفي مهسا

يوسفي مهسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عزيزي فاطمه

عزيزي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خسروي قوشه بلاغ ساناز

خسروي قوشه بلاغ ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفري سارا

جعفري سارا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبدالهيان مهديه

عبدالهيان مهديه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
معصوم زاده پشتيري فاطمه

معصوم زاده پشتيري فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محبتي شادي

محبتي شادي

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اشتري قوشخانه محمدرضا

اشتري قوشخانه محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خالقي علي

خالقي علي

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
عسگري نژاداسطلخ كوهي فاطمه

عسگري نژاداسطلخ كوهي فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسيني سيده مريم

حسيني سيده مريم

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
هرمزي شيخطبقي مرجان

هرمزي شيخطبقي مرجان

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مطلبي مائده

مطلبي مائده

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كريمي پريسا

كريمي پريسا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زرنوشه فراهاني فائزه

زرنوشه فراهاني فائزه

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدي محسن

احمدي محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كرتولي فرزاد

كرتولي فرزاد

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فتحي ازبري ازيتا

فتحي ازبري ازيتا

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسماعيلي سميرا

اسماعيلي سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضانژاد سعيده

رضانژاد سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابائي ميلاد

بابائي ميلاد

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حبيبي حسين

حبيبي حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اشرفي فشي بهاره

اشرفي فشي بهاره

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادي كلور فائزه سادات

مرادي كلور فائزه سادات

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
قديانلو سيما

قديانلو سيما

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفربگي فاطمه

جعفربگي فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علي پوركلور هاجر

علي پوركلور هاجر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مقيسه زهره

مقيسه زهره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عسكري نژاد ميثم

عسكري نژاد ميثم

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كماسي مرجان

كماسي مرجان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لطيفي نيلوفر

لطيفي نيلوفر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرودشتي زهره

مرودشتي زهره

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نقدي قره بلاغ بهنام

نقدي قره بلاغ بهنام

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسي فاطمه

عباسي فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسيني زهرا

حسيني زهرا

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خالقي مهدي

خالقي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلي زاده سعيده

قلي زاده سعيده

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ارژنگي نيما

ارژنگي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مروت حلبي محسن

مروت حلبي محسن

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدي حسين

محمدي حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهري احمداباد علي

مهري احمداباد علي

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمدي كياناسادات

محمدي كياناسادات

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدي مورستان نسيم

محمدي مورستان نسيم

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحمتي فهيمه

رحمتي فهيمه

روانشناسي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدي حامد

محمدي حامد

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نغمه قراولخانه هانيه

نغمه قراولخانه هانيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قربانلو خديجه

قربانلو خديجه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحيمي حانيه

رحيمي حانيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصرتي سميرا

نصرتي سميرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صدرائي هانيه

صدرائي هانيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خادمي گوراب زرمخي سجاد

خادمي گوراب زرمخي سجاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دمرچي لو مهدي

دمرچي لو مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حيدري الهام

حيدري الهام

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادي سحر

مرادي سحر

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شهبازي سرملي سولماز

شهبازي سرملي سولماز

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عسلي صبا

عسلي صبا

دبيري زيست شناسي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خاني الهام

خاني الهام

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
علي پناه فرشته

علي پناه فرشته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دادخواه اسبفروشاني مهدي

دادخواه اسبفروشاني مهدي

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حبيب نژاد رويا

حبيب نژاد رويا

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قديانلو سپيده

قديانلو سپيده

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سياه منصوري پونه

سياه منصوري پونه

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
برومندفرد حسين

برومندفرد حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرتضوي باباحيدري سيده مهسا

مرتضوي باباحيدري سيده مهسا

دبيري رياضي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلماني سعيد

سلماني سعيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اسمعيلى سرمستانى

اسمعيلى سرمستانى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پورحسن

پورحسن

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرى دربان

اميرى دربان

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عابدى بفراجرد

عابدى بفراجرد

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خزلى

خزلى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فلاحى نصرت آبادى

فلاحى نصرت آبادى

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هرائينى

هرائينى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجفلو

نجفلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راهبر

راهبر

دبيري فيزيك -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فرهادى كلور

فرهادى كلور

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خدامرادى

خدامرادى

علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيرامى خانقاه

بيرامى خانقاه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمانى لفمجانى

سليمانى لفمجانى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسى كردخوردى

عباسى كردخوردى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى مقدم

صالحى مقدم

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبى فر

محبى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كردبچه

كردبچه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اصغرى نژاد بلوچى

اصغرى نژاد بلوچى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گل محمدزاده

گل محمدزاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
همتى زليوا

همتى زليوا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى اسطلخ كوهى

زارعى اسطلخ كوهى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حبيبى كردعليوند

حبيبى كردعليوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دبيري زيست شناسي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بابا خانى

بابا خانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرجى وليجان

فرجى وليجان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهمرادى

شهمرادى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حقى جعفرآبادى

حقى جعفرآبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجيان مشهود

حاجيان مشهود

فيزيك -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بدرخانى ديشابى

بدرخانى ديشابى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابرى

ابرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خانلرى

خانلرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى مشنق

كريمى مشنق

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

اب وهواشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى كلورزى

كريمى كلورزى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسدى مردكان لو

اسدى مردكان لو

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى بهمن آباد

عباسى بهمن آباد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قنبرپور

قنبرپور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيراوندى دوره

شيراوندى دوره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده چاورچى

قلى زاده چاورچى

فيزيك -دانشگاه نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
روهنده

روهنده

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلمانى سونجى

سلمانى سونجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى منصف

حسينى منصف

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چناقچى

چناقچى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمى جوشين

هاشمى جوشين

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كماسى

كماسى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صدر

صدر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پيريايى

پيريايى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضوى اشكذرى

مرتضوى اشكذرى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شبوسوركوهى

شبوسوركوهى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورابراهيم

پورابراهيم

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خانپور

خانپور

اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كيانيان

كيانيان

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اشترى

اشترى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
صمدزاده

صمدزاده

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميديان

اميديان

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبيرى

عبيرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قلى نژاد رزدارى

قلى نژاد رزدارى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوان

جوان

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منتظرى اسطلخ كوه

منتظرى اسطلخ كوه

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منگليان

منگليان

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

اماروسنجش اموزشي -دانشكده اماروانفورماتيك سازمان سنجش اموزش كشورغيرانتفاعي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آجرلو

آجرلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آذرهوش فتيده

آذرهوش فتيده

دبيري شيمي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرزين

فرزين

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى على آبادى

شجاعى على آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدپور بنيسى

احمدپور بنيسى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدقاسمى

محمدقاسمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زريابى

زريابى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصغرى چمبلى

اصغرى چمبلى

علوم اقتصادي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدايارى

خدايارى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
قرباندوست

قرباندوست

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى ممقانى

قنبرى ممقانى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن پور ناصركياده

حسن پور ناصركياده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برات زاده

برات زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خجسته مريدانى

خجسته مريدانى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرمطلبى

ميرمطلبى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اللهيارى

اللهيارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محبى

محبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روزدار

روزدار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزيون

رزيون

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سروى همپا

سروى همپا

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنيادى

بنيادى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پودينه

پودينه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميره كى

ميره كى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طلوعى صوفى

طلوعى صوفى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غيورى

غيورى

علوم ومعارف قران -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی