اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اسلام‌شهر

ابادي خوشه مهر نسترن

ابادي خوشه مهر نسترن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفي امين

شريفي امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
مهاجري محمد

مهاجري محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جليليان سامان

جليليان سامان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زماني فاطمه

زماني فاطمه

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدي جوقي عاطفه

احمدي جوقي عاطفه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيك پيام مريم

نيك پيام مريم

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صمدي مهسا

صمدي مهسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حيدري سارا

حيدري سارا

زبان اسپانيايي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
اسدزاده محمد

اسدزاده محمد

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
داداش زاده مهماندوست حميد

داداش زاده مهماندوست حميد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قره داغي ملاحاجيلو ساناز

قره داغي ملاحاجيلو ساناز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ايمان زاده فريبا

ايمان زاده فريبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبرپورناش پوريا

قنبرپورناش پوريا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كشاورزافشار سعيد

كشاورزافشار سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مومني اصل حانيه

مومني اصل حانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بدلي قشلاق عاطفه

بدلي قشلاق عاطفه

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
محمد افسانه

محمد افسانه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حيدري مائده

حيدري مائده

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوش خواه طينت عاطفه

خوش خواه طينت عاطفه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
بنار مژگان

بنار مژگان

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيژني محمدجواد

بيژني محمدجواد

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسلمي زهره

مسلمي زهره

حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مستقيم عباس

مستقيم عباس

مديريت اموربانكي -دانشكده علوم اقتصادي - شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
عزيزي زاده فاطمه

عزيزي زاده فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضواني ممان مهران

رضواني ممان مهران

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفي خاني گلبوس خاطره

صفي خاني گلبوس خاطره

اب وهواشناسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رفيعي زهرا

رفيعي زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
محمدپاشائي فاطمه

محمدپاشائي فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليزاده اولامچي فاطمه

عليزاده اولامچي فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهيمي ويند رويا

ابراهيمي ويند رويا

فيزيك -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مددي مرتضي

مددي مرتضي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فلاح كاظمي ليالستاني نيلوفر

فلاح كاظمي ليالستاني نيلوفر

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رفيعي مريم

رفيعي مريم

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابراهيميان سميرا

ابراهيميان سميرا

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حاجي زاده زهرا

حاجي زاده زهرا

زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
سيدقاسم سيده زهرا

سيدقاسم سيده زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عطااللهي مريم

عطااللهي مريم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دوست گزين محمد

دوست گزين محمد

فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غلامرضازاده حسن ابادي عاطفه

غلامرضازاده حسن ابادي عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوي ناصركياده سيده فاطمه

موسوي ناصركياده سيده فاطمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علي دوست لسكوكلايه يگانه

علي دوست لسكوكلايه يگانه

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لشني زكيه

لشني زكيه

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفرنيا زهرا

جعفرنيا زهرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كاظمي مهسا

كاظمي مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرج اللهي زهرا

فرج اللهي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مولانيا حسين

مولانيا حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نصيري ثريا

نصيري ثريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ديهيم پوريا

ديهيم پوريا

حسابداري -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاكمند معصومه

پاكمند معصومه

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قدسي نرجس

قدسي نرجس

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اصغري معصومه

اصغري معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شاهي زهرا

شاهي زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفوري ساربانقلي ميلاد

غفوري ساربانقلي ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرزاده نسيم

حيدرزاده نسيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفيري فرشته

صفيري فرشته

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عسگري سميه

عسگري سميه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسن پاشائي الهام

حسن پاشائي الهام

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صداقت ممان علي

صداقت ممان علي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خان احمدي ارزو

خان احمدي ارزو

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
اينانلوشويكلو عباس

اينانلوشويكلو عباس

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شمس شاه حسيني نسترن

شمس شاه حسيني نسترن

راهنمايي ومشاوره -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شفيعي ثابت سوگند

شفيعي ثابت سوگند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصوريان اكرم

منصوريان اكرم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرتوت زهرا

فرتوت زهرا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وطن دوست دورجون عليرضا

وطن دوست دورجون عليرضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسنخاني محمدرضا

حسنخاني محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صادقي سميه

صادقي سميه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خليفه مهرداد

خليفه مهرداد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تقي زاده مريم

تقي زاده مريم

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسيني كليدسر سيده زهرا

حسيني كليدسر سيده زهرا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودي محمدرضا

محمودي محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفري سميرا

جعفري سميرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعباني عظيم فائزه

شعباني عظيم فائزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بالسيني عليرضا

بالسيني عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسيني كيا سيده هاجر

حسيني كيا سيده هاجر

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسلامي مريم

اسلامي مريم

مهندسي برق -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فغاني تولون ميررضا

فغاني تولون ميررضا

ژئومورفولوژي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حنيفه زاده زينب

حنيفه زاده زينب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رباطسرپوش مينا

رباطسرپوش مينا

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اقائي حسين

اقائي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسني عليرضا

محسني عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رمزعلي مجيد

رمزعلي مجيد

مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كاظمي زهرا

كاظمي زهرا

علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بابائي سميرا

بابائي سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طاهرلو زيبا

طاهرلو زيبا

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقاياري فاطمه

اقاياري فاطمه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نعمت الهي حسين

نعمت الهي حسين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
كلانتري محمودابادي محمد

كلانتري محمودابادي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مددي قلعه جوق مينا

مددي قلعه جوق مينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمودي مرضيه

محمودي مرضيه

راهنمايي ومشاوره -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسيني محمدجواد

حسيني محمدجواد

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
گرامي فاطمه

گرامي فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
حميدي سميرا

حميدي سميرا

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيديعقوبي پور كيوان

سيديعقوبي پور كيوان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودي مريم

محمودي مريم

راهنمايي ومشاوره -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرجي زهرا

فرجي زهرا

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمي اصل محمدعلي

هاشمي اصل محمدعلي

علوم كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مسكني امين

مسكني امين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدري فاطمه

حيدري فاطمه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمي اكبري رقيه

سليمي اكبري رقيه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خالوندي ناديا

خالوندي ناديا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صداقت پريسا

صداقت پريسا

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
وفائي بروجردي مولود

وفائي بروجردي مولود

فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زرمالي علي

زرمالي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هاروني نيلوفر

هاروني نيلوفر

مديريت اموربانكي -دانشكده علوم اقتصادي - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اجلالى

اجلالى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خليلي كلنگستاني مرضيه

خليلي كلنگستاني مرضيه

فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدمراديان فاطمه

محمدمراديان فاطمه

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدي مرتضي

عبدي مرتضي

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مطلب زاده

مطلب زاده

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اوسطي ستاره

اوسطي ستاره

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عاشورى

عاشورى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفي سميه

نجفي سميه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدي نارابي فاطمه

محمدي نارابي فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسفي ايوب

يوسفي ايوب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علوي شهري مرتضي

علوي شهري مرتضي

فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضاپوردامناب ساحل

رضاپوردامناب ساحل

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صادقي فرد حديثه

صادقي فرد حديثه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارع احمدابادي خديجه

زارع احمدابادي خديجه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگري عليشاه هانيه

برزگري عليشاه هانيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يادگاري سميرا

يادگاري سميرا

دبيري زيست شناسي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برقي ابوالفضل

برقي ابوالفضل

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدعلي سپيده

محمدعلي سپيده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيديعقوبي پور مريم

سيديعقوبي پور مريم

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احدي فاطمه

احدي فاطمه

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعيلى فرد

اسماعيلى فرد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهنازي مريم

شهنازي مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهي سقرلو زهرا

شاهي سقرلو زهرا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوروزي اسبقراني هادي

نوروزي اسبقراني هادي

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ورزيده وحيد

ورزيده وحيد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كوهى كلاشى

كوهى كلاشى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بخشي شوره دلي فاطمه

بخشي شوره دلي فاطمه

معماري داخلي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميره بيگي پري ناز

ميره بيگي پري ناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صالحي اللهيارلو سميرا

صالحي اللهيارلو سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ستاره

ستاره

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مبشرى

مبشرى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اعتمابخش

اعتمابخش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بلوچى

بلوچى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مسيب زاده

مسيب زاده

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاويسى

شاويسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
يزدى

يزدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خانى نژاد

خانى نژاد

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرمى پور

كرمى پور

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رضائى باقرى

رضائى باقرى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كيمياكنارسرى

كيمياكنارسرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حمزه مصلح

حمزه مصلح

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رازقندى

رازقندى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرامتى

كرامتى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خويه

خويه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرسرشت

جعفرسرشت

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شرقى سرنسرى

شرقى سرنسرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحسنى

اميرحسنى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنلو

حسنلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرى لاسكى

مهرى لاسكى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كهن سال سهزابى

كهن سال سهزابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
سليمانى

سليمانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منوچهرى نژاد

منوچهرى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امينى چاشت خورانى

امينى چاشت خورانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلندرى آغجه رود

قلندرى آغجه رود

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسنعلى پور

حسنعلى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدعلى

محمدعلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظرى بانيارانى

نظرى بانيارانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
پاشاپور

پاشاپور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بالسينى

بالسينى

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دهقان طرزجانى

دهقان طرزجانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى كلهر

باقرى كلهر

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدتودروارى

احمدتودروارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پارسا منش

پارسا منش

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
محمد

محمد

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پاشايى هولاسو

پاشايى هولاسو

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فيضى باشكند

فيضى باشكند

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فضلى مهمان دوست

فضلى مهمان دوست

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صفرى مياندوره

صفرى مياندوره

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درويش نيكى

درويش نيكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاشقلو

عاشقلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نظرنيا

نظرنيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهوند

بهوند

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسالو

موسالو

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يتيمى والش آبادى

يتيمى والش آبادى

راهنمايي ومشاوره -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برارزاده

برارزاده

حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهبودپور

بهبودپور

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
وكيلى

وكيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصيبى فر

مصيبى فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدابادى

احمدابادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خواجه وند

خواجه وند

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثابت نعمتى زاده

ثابت نعمتى زاده

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صيادى پور

صيادى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتحى ماه آبادى

فتحى ماه آبادى

اماروكاربردها-موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدى قزلقيه

عبدى قزلقيه

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پيشگاه رودسرى

پيشگاه رودسرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اوشلى

اوشلى

فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شعبان نژاد

شعبان نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دنيوى

دنيوى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن پورشعبانى

حسن پورشعبانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانى پور

رمضانى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبادى ابرغانى

عبادى ابرغانى

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بقائى

بقائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كلامى اردهائى

كلامى اردهائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جانبازنيستانى

جانبازنيستانى

فيزيك -دانشگاه اراك - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قلى پور پاشا

قلى پور پاشا

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مطواعى

مطواعى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صادق بيگى

صادق بيگى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سارى زاده

سارى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى ناراب

محمدى ناراب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى ششكلى

اكبرى ششكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجى شيرعلى

حاجى شيرعلى

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيربيانى

شيربيانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخرايى پور

فخرايى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فهيم پور

فهيم پور

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مراديان

مراديان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيدى كشاورز

سعيدى كشاورز

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدر

حيدر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضاوندى

رضاوندى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

علوم ومعارف قران -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جماعتى راد

جماعتى راد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
رجب زاده

رجب زاده

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دبيرى

دبيرى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسعدى

اسعدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدويان

مهدويان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيكدلو

بيكدلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيفى شالقون

سيفى شالقون

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عيسى بيگلو

عيسى بيگلو

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمت پور

رحمت پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آقچه لو

آقچه لو

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاآقا

ميرزاآقا

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى دروئى

عزيزى دروئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مديراشتلق

مديراشتلق

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاتميان

حاتميان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هدايى

هدايى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اله قلى پور گل سفيدى

اله قلى پور گل سفيدى

اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
متو

متو

علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جعفرنيا

جعفرنيا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محبوبى

محبوبى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباسى لاخانى

عباسى لاخانى

مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توانگر

توانگر

اماروكاربردها-موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورنصير حفظ آباد

پورنصير حفظ آباد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زابلى خوشبخت

زابلى خوشبخت

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مصيبى

مصيبى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاضى

قاضى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زنديه

زنديه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بشارتى لورون

بشارتى لورون

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مناعى

مناعى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مالكى برنجه

مالكى برنجه

علوم ومعارف قران -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يونسى سيسى

يونسى سيسى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ممى پور خراسانلو

ممى پور خراسانلو

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علوى

علوى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على دوست

على دوست

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرمند

بهرمند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ناعمى

ناعمى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

علوم تربيتي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زندى

زندى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی