شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهريار-ملارد-باغستان-انديشه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حبيبي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
ناطق حسين انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
فياضي مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
اقامحمدي سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 18
شهرياري مريم انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
منيري بيداني زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 92
خاتمي سيدبهروز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
پازاني بهزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
ميرزائي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 39
اهنگران فرشاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
رضائي منش محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
متفق اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 24
نجفي عاليشاه محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 41
شعبانيان وحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
جعفري محمدجواد انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 2سال کانونی 16
پوررضاابي بگلو پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
طرقي اردكان احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
قاضي زاده محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
احمديان افشار عليرضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
زرگر ارش ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 90
محمدي فيضي احمدرضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
حبيبي شيراز سيدمحمد ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
مصلحي الاله گورابي اميرحسين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
ناصرشريعت محدثه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
رستمي عصرابادي فرشيد ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
خدارحيمي زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 27
بابائي علي اكبر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
غياثيان سيده بشرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
حسني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 22
دفاعي مرتضي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
دمرچي لو ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
تيموري ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
طهماسبي نوتركي فردين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 22
حق وردي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 63
صادقياني محسن ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
نجفي عاليشاه سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
ميركريمي سيدمحمدرضا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
عزيزي علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
بيات محمود ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
عباسي كجاني علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
مهدوي امين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 17
نورالهي مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
محمدي مليحه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 28
خداپرست گراكوئي مينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
عالي مهديه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
زارع جعفري محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 29
مطلبي نسرين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
پيروز فاطمه السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 10
عبدي گرده يگانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 51
عبدالهي مسعود ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
صفري محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 11
محمدي قراگوزلو عليرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
ترابي معصومي امين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
معرفي محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 34
قادري نيا مريم انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 2سال کانونی 38
گل ميرزائي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
اميرموسوي سيدناصر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 33
حسيني سيدمسعود ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
خندان الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
معصومي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
قاسمي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 33
رحيمي خلف حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 43
اجاق سيدحميد ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 22
جعفرزاده حسنعلي كدخدالو سالار ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
ملتزمي مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
جهدي مريم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
بيكدلو فهيمه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 60
حسنكلو علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
جمشيديها مهرداد ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
قاسمي هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 54
بختياري كيميا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 20
كاظم پورمقدم الهام ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 21
اسمعيلي زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 2سال کانونی 40
مختارخروجي مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 34
حلمي شالقوني مهرداد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
سرلك سيمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 21
گنجي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
كريمي مرضيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 17
رحيميان پگاه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
محرمي نوجه ده نصيبه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 49
رضائي نوشين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 20
توسلي مرجان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 27
زمان پور فهيمه ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
طهماسبي نوتركي شيرين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 24
روشني بتول ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 20
منتظري مائده ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
زمانيان مجتبي ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
نجاتي كاوره لواني نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
هلالي رضا انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 40
محمودي حسين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
خدائي مينا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
عباسي كمازاني مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 79
عليياري راشد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 35
ناصري سارا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
تمدني امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
عمادي صادقي ليلا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
نوائي محسن تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
بيات شهاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
تيمورزاده محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
ناصري الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 25
فتحي زينب انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
عباس زاده نيوشا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
رحيمي سعيده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 30
علي بابائي مليكا انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 20
ماجدي محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
عرفاني محمدجواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
فتح الهي سيس حانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 18
همايوني كيسمي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
شمسي اسيابري احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 22
پورجعفري پانيذ ریاضی حسابداري -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 3سال کانونی 62
بيجوند افشين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 22
اجاقي پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
گودرزي صبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 6
قلي پورمحمودعليلو ميثم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 63
شيخ زاده كمري عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
طباطبائي فاطمه السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 22
مهك سرچشمه ايدا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
گودرزي محيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 34
عليرضائي فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
واثقي فرد سمانه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
مرادي موحد مهرانگيز ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 6
فتوحي مهسا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
خزائي شكوفه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
ملكي فهيمه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
فاطميان فرشته تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 12
رضائي گماسائي عليرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 18
مرادنژادفرد محسن تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 38
جوادي راد نسيم ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
ياري منصور انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
حنفي علي ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
پورنعمت فاطمه ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
قضاتلو فائزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 14
خورشيدي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 56
ذوالفقاري شاهرك صمد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 1سال کانونی 13
احمدي طاهري زينب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 23
كريمي سارا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
عبادتي بازكيائي رامين انسانی تاريخ -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
ابراهيمي ميرمحله سيده فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
مرادي اديبه ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
غلامزاده مقري زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
عظيمي سيده الناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
قريشي سيما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 34
زهري فر شكوفه انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 18
سلماني عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 45
اسلامي ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 46
صادقي مهسا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
قاسمي حديثه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
جعفري انسيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
ثقفي اميرحسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 19
لطيفي ينگيجه نويد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
فعلي زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 29
افزون حاجى سرائى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 39
سلطانى خواه ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 3سال کانونی 37
افسري مفرنقاه رويا انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 32
نظري صالحه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 21
آقا جان پور نشلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران 2سال کانونی 38
خزاىى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 2سال کانونی 29
حيدري بفراجرد مژگان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 22
شمس فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
رمضانپوركومله فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
واعظى جزه ئى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين 2سال کانونی 14
نوروززادگان مريم تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
موسوي فاطمه سادات ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 40
بجاري ولمي دنيا انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
اسماعيل پورجعفرقلي اوشاغلي نسرين انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
صاحبي فريد افسانه تجربی دبيري شيمي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 24
خليلي محمود انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران 1سال کانونی 17
گلدار مرجان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
قراگوزلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 20
محتاج پگاه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
عسگرى هميانكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
هاشمي اعظم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 36
كريمي فاطمه ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ال طه - تهران 1سال کانونی 20
صادقيانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 2سال کانونی 29
جعفري اسكانلو پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 16
باقرى قراجه قيائى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - نيمه حضوري دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
عليزاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 9
زحمت كش فشخامي سيده فرشته تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
غلام پورچفلي هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
چراغى فروزروندى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 2سال کانونی 21
حاتمي ريحانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 25
طهماسبي رامين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
ويسي چراغ اباد سجاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
منصور معصومه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
زحمت كش نواسطل علي رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 49
ميرجعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
بابلقاني الهه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
مولائى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين 2سال کانونی 34
شجاعي سحر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
حسين پورشجاع خانلو ندا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
كيهانى طاهر انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
احمدلو زهرا ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
جان جان الناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي اراك - شبانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 12
رضائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - شبانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 12
مرادي موحد مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
رازقندي محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 32
گلميرزائي منا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
اميري اردبيلي شبنم زبان اموزش زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 11
صفدريان كروئي اميرحسين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 32
ىعقوبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
هاتف تشويري بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
هاديلو سميرا تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 46
قيطاني وحيد انسانی علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران 1سال کانونی 11
صفاياري عاطفه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 37
برق مائده ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رسام - كرج 1سال کانونی 10
شهبازبيگي كسري ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
تقيلوي كذرچي فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 22
شاهى بيك ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سوره - تهران 2سال کانونی 16
عطائى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
آقابابائى كوشككى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آبا - آبيك 1سال کانونی 17
بلوكى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين 1سال کانونی 18
فرهادي علي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 34
كشتكارباقري زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
حاتمي شاه مير حامد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
يعقوبلو محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 27
مرتاض ارزو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
عالي بسطام شبنم ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
جعفري اثار فرزانه تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
ايوبي علي انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 36
نصيرى دوگر تجربی دبيري شيمي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 8
گرجي چالسپاري مهسا انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
تراب زاده مويد علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 44
نقى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
موي رعنا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
پرنيان رضوان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
سهيلى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
عرب ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين 2سال کانونی 20
رحيم زاده تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 36
لنگرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
جهانى فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
على اكبر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - نيمه حضوري دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 23
صابرى دالنجانى انسانی دبيري جغرافيا-پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
مختارى آورنج تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
شوندى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم پرديس امير کبير - كرج 1سال کانونی 19
حق پناه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
سرحدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اكباتان - قزوين 1سال کانونی 9
عسگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
بيات ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 5
سهرابيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 24
لطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
زينالى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
دولت زاده تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
شعبان پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
هدايت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
على زاده تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
بهلولى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 47
سليقه آزار بنى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 3سال کانونی 41
حبيبى كاريز نوئى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
نورالهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
زنگنه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
مختارزاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين 2سال کانونی 31
لطفى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش - ساوه 2سال کانونی 21
زرگرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
تاجيك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 9
زايردارابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 18
قربانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 36
ايران نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 51
غريبى تجربی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 23
موسوى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين 2سال کانونی 39
رضائى احمدآباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
زارعى ويزمكى ریاضی دبيري رياضي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 24
اسماعيلى چپه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
عارف نيا ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
نوابى ریاضی دبيري فيزيك -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 1سال کانونی 6
دهقان صفدرآبادى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 10
عبدللهى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
كلهرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز/ - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين - قزوين(شهرصنعتي البرز) 1سال کانونی 19
قربانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 35
عطار تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 19
رمضانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
رنجبرخان حسين ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 1سال کانونی 17
يارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
تكلوئى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
تواناى صنوبرى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
غلامى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي - زنجان 1سال کانونی 12
عابدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 5
علوى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 53
جواهرى منصور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 23
رحيمى هرآباد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 40
حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 13
رئيس اوژن ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 2سال کانونی 37
جان جان تجربی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 27
پناهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
رضائى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 2سال کانونی 30
سيدى استاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 20
بهنيا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 1سال کانونی 7
كامىاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
رهگذر ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 20
پيكر حبيب زاده ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 9
عابدى ریاضی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز/ - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين - قزوين(شهرصنعتي البرز) 1سال کانونی 18
احمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
هادى زاده سهى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي احرار - رشت 3سال کانونی 33
دل آرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
خانى پورزميدانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي اديبان - گرمسار 1سال کانونی 25
اپرا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
بىات تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 36
ميرداودى ریاضی اماروكاربردها-موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين 1سال کانونی 16
محمد رضائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين 2سال کانونی 15
اشوئى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
آصفى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
ترابى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
سرآبادانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 3سال کانونی 42
خانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
گودرزى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
ماه زاده ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه 2سال کانونی 24
رفيعى انسانی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 16
رضايى فر ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 15
شكارى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
تقى زاده ریاضی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 14
جهدى اوغول بيك ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 10
بابا زاده سلطان احمدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 16
حبيبى دهبنه تجربی شيمي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
افتخارى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 5سال کانونی 80
قربانى راد انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تاکستان - قزوين 1سال کانونی 18
محمدى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 14
روزبهانى فتاحى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 19
جمشيدى باندرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 25
حسينى مرعشى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 10
فتحى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كومش -سمنان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كومش - سمنان 1سال کانونی 16
الهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 13
ابراهيمى نژاد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 24
ياورى تاژ ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 30
محرمى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي آبا - آبيك 1سال کانونی 16
عباسى تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 16
فرجى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 15
اسعدى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 2سال کانونی 22
رزاقى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
غلامى اوغلبيگ انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 19
درويش ملائى انسانی دبيري تاريخ -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 24
زنگيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 20
بيك مرادى قله جوقى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين 1سال کانونی 12
حيدرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 35
غلامى اوغلبيگ انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 19
روح اللهى عربى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
كاشفى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 14
نظرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 21
محمدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش - ساوه 1سال کانونی 18
ياور پور هره دشت ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 2سال کانونی 15
طاهر اصلانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 17
نوروزى راد تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
پوردانا تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 6
خدائى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 19
قاسمى ملومه تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 8
توسلى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 10
راغ ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 2سال کانونی 25
صفر پور انسانی راهنمايي ومشاوره -موسسه غيرانتفاعي شاهرود - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود - شاهرود 1سال کانونی 19
سليمى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 2سال کانونی 25
محمدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 14
باوى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 18
بالغ ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
زواره ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 13
عسگرخانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 21
بىات تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 21
ابراهيمى قيه قشلاق تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
محمدى فلاح تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 2سال کانونی 26
عباسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
حيدرى اولامچى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
حميدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 10
امامى شافع ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرندک - پرندک 1سال کانونی 7
قنبرى اهرى كليبر تجربی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 22
يوسفى بزچلوىى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
لاچينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 6
رحيمى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 7
عبدى شنگل آباد تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي - تاكستان 1سال کانونی 5
قربانزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 17
تيمورى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 14
يوسف عينى تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 10
الهى نسب تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 46
فيضى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سارويه - ساري 3سال کانونی 41
رجبى خانقاه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 49
رحمانى نسب ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
مهدوى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
حيدرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 7
آئينى تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 5
فرخ زاد ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 3سال کانونی 25
كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدون كنار 4سال کانونی 48
چكانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 3سال کانونی 38
روفى تجربی مديريت فرهنگي هنري -موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 14
صلاحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
سلطانى شريف زاده ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 9
اميدى ریاضی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 17
تيمورى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 16
كويك تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
صادقى رازليقى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 11
قاسمى انسانی علوم سياسي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - نيمه حضوري دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 17
جمشيدى باندرى تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 17
نادرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 10
رضوى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 19
عسگرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صائب - ابهر 2سال کانونی 17
كاظم زاده بستكى تجربی مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 24
مروتى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 1سال کانونی 13
كبريائى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 2سال کانونی 38
حمىدى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهريار-استارا - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهريار - آستارا 2سال کانونی 31
فرهنگى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پويش - قم 1سال کانونی 8
آراسته باشيز تجربی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 8
هاشمى كروئى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امل 2سال کانونی 20
موسالو ریاضی علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 16
رستگار ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
خسروى كجل ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تعالي - قم 1سال کانونی 17
عليخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پويش - قم 1سال کانونی 11
كوكبى جعفرپور تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 1سال کانونی 6
عسكرى نژادرودپشتى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 1سال کانونی 13
مجيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پويش - قم 2سال کانونی 13
حسين پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حکيم گلستان - آق‌قلا 2سال کانونی 18
راستا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
تليكانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شفق -تنكابن - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شفق - تنكابن 1سال کانونی 8
سينكائى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي هراز - آمل 2سال کانونی 26
حفارتفتى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي - زنجان 1سال کانونی 17
محمد پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 17
حىدرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 2سال کانونی 20
افسر ریاضی علوم كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 17
كاكاوندى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خراسان - مشهد 2سال کانونی 12
نورى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 24
خزائى انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 15
دميرچى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرندک - پرندک 1سال کانونی 10
اخوان تپه سرى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرندک - پرندک 1سال کانونی 15
موسوى قيدارى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 8
لىلابى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 2سال کانونی 35
رنجبريان ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 15
داريوش كوشالشائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ديلمان - لاهيجان 1سال کانونی 9
اسمعيلى ریاضی علوم كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 10
ماهيان تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پرندک - پرندک 1سال کانونی 18
پدرام ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 2سال کانونی 18
خادم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي افاق - اروميه 1سال کانونی 20
فرجى اصل ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي - زنجان 1سال کانونی 5
خزائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 6
وارسته ریاضی رياضيات وكاربردها-موسسه غيرانتفاعي عرفان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عرفان - كرمان 1سال کانونی 18
مافى بالانى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 1سال کانونی 17
حسن آبادى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي برايند - شاهرود 1سال کانونی 8
تقى زاده آغميونى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 10
رضائى تجربی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 25
شهبازى كلاله تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 29
پرندوش تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 6
بى لسان اسبفروشانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان -قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تاکستان - قزوين 1سال کانونی 7
شعبانى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 20
زىنى تجربی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 20
چگينى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 1سال کانونی 11
تيمورزاده آهنگى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
حميدى باروق تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
دالوند تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 21
لعل قربانى تجربی علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 1سال کانونی 16
بيگ‌زاده اسگويى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /رايانه اي -تهران - مجازي و بين الملل مؤسسه غير انتفاعي الکترونيکي(مجازي)رايانه اي - تهران 1سال کانونی 9
حسنوند ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل مؤسسه غير انتفاعي الکترونيکي(مجازي)نورطوبي - تهران 1سال کانونی 5
محمدى مشكول تجربی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث - قم 1سال کانونی 16
باقرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي حکيمان - بجنورد 1سال کانونی 10
طالب زاده تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند 1سال کانونی 14
مرادى سرور انسانی معارف اسلامي -موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم - نيمه حضوري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 1سال کانونی 16
رمضان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهرگان - محلات 1سال کانونی 8
جمشيدى تجربی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي دانشكده معارف قرآني (غيرانتفاعي) - اصفهان 1سال کانونی 5