تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تبريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آباديفرد عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال کانونی 104
كمالى زنوزى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 73
وليزاده ايلخچى پريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 84
بهروزيه صدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال کانونی 106
جنت دوست پيام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 81
سرپرست زينب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 79
مشيرى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 57
پورحسين مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 66
نسيمى دوست ازگمى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 65
شيخ باقرى ارجمند انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
پيغمبر دوست ثناالسادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
صدوقى كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 61
جعفرى نوده نگين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
ميلى هميلا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 71
وفايى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
حيدرزاده آيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 59
فقيه سيد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 80
رشيدى فرهنگ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 64
ميرزايى جديدى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 36
مكانى بناب صبا انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 53
امانى مهسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 56
فرضعليزاده ميرك حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 67
زمردى اميرحسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 93
قليزاده هنر طراحي صنعتي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
زينى نسب امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
اشرفى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 58
نوراللهى سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
ولى پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 58
حسن بابائى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 75
داوودى ثمين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 76
زهرابى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
افقى احمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 36
نسيمى دوست ازگمى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 65
عيدى قراملكى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
يحيى زاده جبارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
مهران فر ائلمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 73
آقامحمدپور مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
فتحعلى پور فرناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 74
نزاكت خواجه مهران زبان زبان وادبيات الماني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
توشكان اميررضا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
حسين زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 69
نعمت پور گنجلو رضا انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
عظمت تكمه داش سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
سليمانى ثمين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 76
جدارى محسن پور حنانه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
سليمانى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 63
احمدى اميد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 60
براهيم باستانى پيام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 46
اصمع محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
اصغرى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 56
اوجاقى فركوش اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 62
امين نژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 70
نصرتى كسرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
جبارى پور سما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
راضى كمانج علىا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 80
جديرى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 62
پيرايش قهوه چى عاطفه انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
شرفى مهيار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 52
بشارتى سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
عادلى سارا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
پاليزوان زند تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
ناصرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
ثانى انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
محمدى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
خندانى صدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
نويدى بخشاىش انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
پاشاابگرمى شيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
حبيب زاده محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 73
بابازاده كله كرد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
محتشمى پور تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 62
جشن پور دكان انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 74
خاليچى رژين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 69
باحجب وظيفه سپهرداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 21
فرهنگى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 77
لطفى كيانا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 42
داورمهر ميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
ملكى نژاد فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
رستم پور هادى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 59
كيانى سپيده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 39
حاجى عليلوى بناب ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
عاشقى ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 98
ميرزآقازاده احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
گلچين سروين انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
صفرى آذر محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
قادرى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
باغبان نيك زاد هليا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
محمودى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 58
فرزندوطن زاد محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 21
داداش پور آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
عشايرى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 89
رضوان نادرى نيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
قلنجى تبرىزى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 59
صادقپور بوالعجبى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
نوبرانى خضرلو نسترن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
روستايى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 63
ظاهرى خسروشاهى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 66
غيبى فاطمه سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 85
حبيبى رشت آبادى بهار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
نظرى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
شبان سفيدان امين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 120
ولى كيانوش ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 106
صدرى كيا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 56
نصيراقدم شاهين انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 50
بختيارى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
بابائى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 80
حسينقلى زاده هنر طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 9
نجفقلى زاده امين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 46
نظرى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
نظرى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
عبدالهى على رضا هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 25
نجفى رقيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
دادى زاده محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
اميركاردوست نگار زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
ره گشائى اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
كلامى هريس سيدعلى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 7
موسايى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
ملكى ظاهركندى سجاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
شريفى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
نويد مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 79
سعيدى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
رضازاده زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 78
اباذرى ماىانى محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 68
شمشادشادباد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 25
باغچه وان قديمى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 78
دهقانيان فرهاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
عفتى اتابك ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
اوزبندى محدثه هنر باستانشناسي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 8
اسماعيلى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 60
اقدسى نصرتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
نوروزى عرفان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
نورى دخت هراب محمد انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
حمامى ماىان ابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
على پوران لشگرشكن سما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 60
غفارى تبريزى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 105
سياحت خواه سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 8
مجيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
مباركى متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
قاطعى نوتاش عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
كبيرصابر ناديا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 69
زهدى مهسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 56
ممقانيه سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
سفيدگر شهانقى بابك ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
رهنمانيا ثمين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
دوجهانى مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 60
عبدى مجيد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 30
هژير كارزار كوشا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 56
صابرى ممقانى نگىن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 72
صالحى خواه على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 72
دهقانيان وحيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
اكبرى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 8
همتى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 49
نجفيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 9سال کانونی 142
محمدى پويا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 61
زارعى آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
ياسمى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 39
حاجى محمدى قشلاقى مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
محمدزاده نبيى بهنام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
نريمانيان فرناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 8
رمضانى محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 56
دارابيان محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 76
رضائى دولت آباد اميرصدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 23
كريم پور فرزام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 73
ملك پور حديث تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 24
باغبان وزىر آبادى ثمىن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 36
حميدى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 53
احمدنژاد بابك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 61
ثروت الانق على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
پور زارعيان فرشته تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
حاجى علىلو نىما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
عليزاده حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 67
مختارى ليلى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
قهرمانى نسب محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
دهقان زاده الوارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 89
فتاح زاده محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
مشرفى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 70
جبارى بابك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 45
اصغرزاده وحىد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 31
زينل زاده تبريزى هنر فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 6
سرخابى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 56
قره باغلو امىرحسىن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 59
روميان فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
دهقانى آيسان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 69
ناظميه اميررضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 42
رهنمايان روژان هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 41
آفنداك شيرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 111
محرمى محمدامين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ملايى آستمال عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 56
جديدى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
جعفرى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
برزگرخانميرى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
جمالى آرين زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
احمدزاده ديزجى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
هاشمى سيده زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 44
اميرى جاهد ناديا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 54
گلبازپور نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 107
محموديان رسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 58
محمدى سبحان انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
قره خانى محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 70
سيف اله زاده توحيد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
اسدى معصومه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 37
رحيمى انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
حاجى زاده كوثر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 27
تراب مارالانى فرزين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 56
حقيقى ارسى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 35
محمديان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 21
تاج خليلى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
فتحى نسرين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
لطف الهى افرا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
جعفرى روحى ايلار تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
شكورى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 45
آموزگار ندا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 53
حسينى سيده فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
سيد توتونچى سيد كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 52
عزيز زاده اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 44
همراه پور عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 80
انصاريان نژاد فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
راستكار منافى كاوه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
شبانى زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 48
فقيهى قاضى جهان مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 42
مرادى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 52
رنجى امجد آريوداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 48
بداقى نويد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 53
نطق هروى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 34
نادرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 30
اصبحى سيس محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
آهن خواه اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
شريف زاده حميد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 21
كريم خانى نىا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 60
زندش امىر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 6سال کانونی 72
شاهگلى سلوا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 36
عظيمى نسب پىوستى سياوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
فروتن مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 60
جديرى نام آورى اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
نجابت ميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اباذرى مهدى انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 3سال کانونی 55
ملكى شاهين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 51
جوادى گاوگانى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ميانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
بابازاده آغ اسماعيلى فائزه انسانی علوم سياسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 18
اسعدى امير تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
فرهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
زمان اوغلى طلسچى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
فرج نژاد محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 46
درىانى گىسو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 50
قرانى مسعود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 81
خوشبين زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 72
فرجى پرنيا هنر نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
حسن زاده سراى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
فتاح زاده مريم انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
حسن پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
عبدى تكمه داش تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 29
سقاى بلغارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 33
دريانى زاده فراز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 79
مطلبى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 75
شرفى خلفه كندى اميرمحمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 74
سرابى برازنده امىررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
محمدى باجه باج محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
افخمى انرجان آيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 55
قهرمانى هنگامه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
قديرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
امامى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
رسول زاده دهرى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
ديندارصفا نيما ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
زمانى فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 44
گوهران نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
حيدرى دستجردى اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
رزاقى پور تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 61
زينالى مهلا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 60
شكوهى كىا محمدامين ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
چاكرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
حسن عليزاد مظهر ايلى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
منتخبى بخت ور ثنا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 45
قدكساز سارا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
عزيزى محيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
محمدى سارا سادات زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
وحيدى زمان فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
جودى على انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
حسن زاده نيما تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 52
كاتب صدرا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 91
زمانى اسنجان رابعه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
شايسته اقدم انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
سلطانى بهرام محدثه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 42
فروزان آروين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 69
زاهديفر آيدين هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
غلامى خامنه سمن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
انصارى عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 62
ميرزايى الهه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
تقى زاده انور ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
نجف زاده امين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 94
اشتى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
آفتابى ريحانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 64
صلاحى صفا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
فيروزى امين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
اصغرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
حسن زاده محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
على پرستى خاصلوئى فائزه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
زارعى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
گليى مينا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
محمدپورتوانا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
عطايى عليرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
رزاقى الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
سيدان حنانه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
روشنى پاكچين اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
كريمى سرمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
باغبان انگورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
شبيهى نگين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
اصغرپور ارشد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
صادقى جغناب حانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
بصيرى على اكبر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
خادمى بيرامى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
راستگو عليرضا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
نقوى كلجاهى سيدمهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 69
اخترى اسكوئى كيانا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
شيخ زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
حاجى علىلو سىنا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
محمودى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
عيدى خسروشاهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
رضائى مقدم على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 141
قاسمى سعيد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
رضائى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 110
رزمى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 56
شريفى قاضي جهانى متين ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
آرزم حسن كهل آرمىن تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 64
طاهرخانى مرواريد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 43
طباطبائى حكم آباد ميرصدرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 16
صباغ اطرافى انيس هنر فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 10
صادقيان تبريزى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
على اكبرى امىر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
حيدر عليزاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
افشانى ايلخچى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
صفرى اصل على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 79
نيكنام خسرقى كوثر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
بهروزى فر مهيمنه تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
رضوى امير رضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
فرشباف طلوعى هادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 51
زارعى كنبد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
محمدى نازلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
نظرپور ناهيده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
نقى سار انسانی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
آفرين اسفهللان سيد محمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 85
معدن شناس انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
كيوانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
اوجاقلو فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 64
عيوضى صحرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
رهبراسماعيلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 51
وطن خواه بارنجى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
ذاكرى گرگرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 63
كريم پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
ابراهيمى دوشتور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
فرشيدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 62
محجل حكم آبادى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
اكبرى سوره تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال کانونی 66
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 48
آقاپور كجابادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 55
موحد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 84
مساحى اسكوئى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 61
بلورى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 82
عليزاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 67
توكلى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
فرتاش شتربانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
اسدپور تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
عبدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
نورى زاده زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 27
جوادزاه نو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
آهنكوب نژدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
وفادار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ميانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
دهقان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
بشيرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 16
محامد تبريز تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
اژدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
كريميان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
حيدرى بوالحسن تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 63
اكبرزاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 44
رخشا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 72
باقرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 50
دلير تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 4سال کانونی 63
تقربى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
عباسى فر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 24
عليزاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 10
همرنگ ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
اىمانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 56
شهپر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 80
اسدى زاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
شمسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
تجلى نوبرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 47
قاسمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
صفاىى منش تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
جعفرزاده تىمورى لوىى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
عاشقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 52
مسكوچى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 25
واحد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 113
ارزاق تبريزى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 60
موسوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 82
فتحى نهر ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 23
صفارى اقباش تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
جعفرى زاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 33
مجيد زاده كهنموئى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 61
كريمى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 46
آقاپوربى شك ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
محمدپوراسلامى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
پورصادق هنر مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
حيدرى تركمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
عصمتى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 56
سوداگرى آذر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
فرشچى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 63
اهرابى انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
آتشبار اورنگ زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 72
شيخ عليا لواسانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 8سال کانونی 88
صدق اهرابى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
صديقى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 45
عباسى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
عباسيان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
گلبازى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
امامى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
دينداراحمقيه انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
علوى غازانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
كمالى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 45
اوزبندى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
نقى زاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 55
زارع زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
اصيل كردكندى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 47
عباد پور فرشباف تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 85
روان بخش ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
شهلوى منور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 49
جوزى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
صادقى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
صابرى قوى فكر انسانی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
خطاط خيابانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 74
اشرفى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 53
غيور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 92
خوش فطرت آباديان انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 5
حسن علافى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
محمدى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
شير محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 71
هدايتى الوار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 34
مطلبى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 45
ابراهيم زاده ادهم ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
مير فتحى كماد عليا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 49
نريمانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 63
كرمانى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
امان پوربناب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
اميرقاسمى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
تدين ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
سبزكارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
فقىه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 42
برخوردارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 35
كارگرزينجناب انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 20
اسكندرى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
برزگر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
مولانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
نوريان شادباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
اكبرى مغانجوقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 38
كسرى جم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
باغبان خطيب زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
نظرزاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 68
پورمناف انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ولى اله زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
ناطقى آخىجهانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
نفوذى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 39
جاهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
سوارى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
محتشمى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
على پور پيروزيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 31
جدارى حيدرزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
رهنماى زنوز انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 48
جباربىگلى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 62
عليپور مجدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
دباغيان مقدم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
غفارزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
نامور تازه كند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 66
شكرگزار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
ذلولى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 62
به پائى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 33
حسين پور جهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
مهمان نواز انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
ابراهىم زاده زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 68
قلى زاده تجربی زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4سال کانونی 40
شعف قريشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سلطانى منصور آباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
ايمان شايان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
وفادار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
باوند تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
امين لو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
ناصرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
اورنگى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
فىاضى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 22
اسمعيلى سنگرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 7سال کانونی 120
محمدخانلو ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 51
شمسى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
اصغرى اردلانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
گيتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
كاظمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
على زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 43
پورمحمد نيك خصلت زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
زندگانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
صابر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
جبرائيلى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
بنى نصرت ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
رنجبر خديوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
حاجى حسينلو انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
حمزه لو تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 68
على اكبرى هنر مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
موثق پور اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 59
فلاح پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
الهى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
حسن زاده كولانى جديد انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 6
عبدالهى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 12
مقدم يار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
حاجى اقا على زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
صدقيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
على پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
ره گشاى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 65
اژدرى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ملكى خالان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
عراقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 64
فرج الهى ریاضی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
بايبوردى ریاضی امار | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
طاهائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 19
رجب پور انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
كوشان ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
فراج مياندوآب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
نايب پور تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 13
رسولى اوصالو تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 46
قهرمانى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
غضنفرهروى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
غفارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 55
قلى پور تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 58
وفائى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
رزمى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 94
رحمتى زاده بناب انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
سلمانپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
شجرى اقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
قهرمانى علمدارى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
خشبى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
عمرانى فر ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
حمه ويسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
حدادى فام تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
احمدى وند كشكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
نجدت كهلان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
جبراييلى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
باقرزاده سعادت ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
مكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
باغبان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 64
بنائى ميلانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 39
فتاحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
يوسفى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
جعفرى يان گجن تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 101
صفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 73
هاشمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
عليزاده زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 15
جلىل پور صوفى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
اديب انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
پوربلال جعفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
ميكائيلى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال کانونی 58
عظيم پوران تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
حسن زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
اميرابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
صبرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
اقبالى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 6سال کانونی 97
اسدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
عبدى امير اباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 100
آقابيگى دستجردى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
ناصح اميرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
حسن زاده مقصودلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
جعفرى تازه كند ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
نيك منش تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 14
فتح اله زاده سردرود تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
نريمانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
مستوفى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
انصارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
رحيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
تبريزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
سوداگر عقلمندى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 52
صبورى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
عبداللهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 31
اسديار تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
خليل آذر تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 9سال کانونی 146
فاتحى فر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
اكبرى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 34
فرخى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
عيوضى كهنموئى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
جعفرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
توفيق زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
ابراهيمى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
اسدزاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
ستارى راستگار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
محمدپور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
نصيرى باوىلى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
اقازاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
فريدونى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
سليمى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 11
رضوانى پورمنفرد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
خدادادى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
هاتفى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
جاملو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 21
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 25
محمدى انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
مهديزاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
طباطبائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
قلى زاده دارابى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 49
سلىمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
حسن پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 73
عونى هريس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
اميرراشد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
اسماعيلى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
صفرپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 12
زا دكريم انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
اسمعيلى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 48
عظيمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 18
جمشيدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
فلاحتى تازه كند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 44
عبدى جهانگير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
سقاى سليمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 6
مرادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 7
معصومى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال کانونی 54
مهرى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
فريورراد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
طلوعى باشكند انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
جوانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 6سال کانونی 94
آسايش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 10سال کانونی 122
اصغرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 24
حكيمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 11
جانبازى بارنجى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
ملكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 68
فروردينى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
باباپور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
حسينى المالو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
جليلوند ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
باصرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
اصلانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 108
ممى زاده ينگجه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
چاوشى خلجان انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 9
افسرى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 30
رضوى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
فرزانه آباديان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
غزالى شاهگلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
شريفى سعدآباد انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
پينه دوزهرزنق انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
فربخش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 25
محمديان تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال کانونی 30
غفارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
منظور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
يدالهى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
تيمورى نوده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
اميد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 19
تيمورى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
نجاتى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
قىاسى چمن زمىن تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 58
بلندى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
شيفته اقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
رنجگران تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 9
وكيلى سعيد آبادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 9
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
نجف زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 7
فيروزى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 22
راكعى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
دهقانيان مشك عنبر تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 13
واحدى تكمه داش انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
حاجى اقا على زاده انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
هاشمى النجقى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 44
عباسى عظيمى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
كرمى علمدارى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
باستانى يوسف آباد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
كبيرى جمشيد شرشرا تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
نظرى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
ايمانى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 47
تارمحمدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
مرادزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
خداداده ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
نوريان سقين سرا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 14
پور سيف مايان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 34
هيكلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 47
سيفار غياثى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
محب عنصرودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 45
شادمان ساروخليل ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
مهدوى آغويه انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
فرزاد كيا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
نور قاسمى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
خانجانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ممقانىه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 53
باقرى هرزنقى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 45
امينى اقدم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 14
دهقانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 16
فتانى فرشباف ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 54
نجفى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
نصيرى شاملو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
فرش فروش استاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال کانونی 95
بايرام پور گرده مهين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 16
رستمى آخوله انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
كاويانى تبريز تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 24
اسلامبولچى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
جوانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
حيدرى نوعصرى انسانی زبان وادبيات ترکي اذري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
رشادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
حسن زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 36
عدالت نمين تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 31
پاكمهر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
پارساى بناب تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 38
زارعى عظيم انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
رئيسى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 7سال کانونی 105
اسدنسب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
طاهرى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 4سال کانونی 69
زينالى خسروشاهى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 8سال کانونی 145
اكبرى انيق تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
محرمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
مردفر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
بهروز آبادى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 87
سركارات تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 56
بهادرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
ابراهيمى ديزناب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
كلاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 77
وجدان دوست اهرابى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
رضائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
حسين زاده خانميرى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 34
يوسفى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
چوادى جاويد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
رهبرماشينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 41
محمدى سرشت تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 31
رسول زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
حميدى پويا تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 13
على پور فخرى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 29
صدرنيا تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
اوجاقويردى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
حيدرى فتح آباد ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
عبداله وند انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
بدر زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
كارگرنهر انسانی علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
توفان بخش انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
جعفرى قريچه تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
روح فروزنده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 17
جديرى سىدىان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
ابراهيمى درخشان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
رضوانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 16
رستمى انسانی زبان وادبيات ترکي اذري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
احمدى النجقى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 11
صدقى زاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
رفعتى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 13
جعفر زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
احمدى عدلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 21
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 24
شيرفر تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
نيك حال تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 53
دهقانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 24
رفعتى ملكى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 96
جليلى مرندى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 8
پورعباس ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 5
بهرامى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
مصرى ساربانقلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
حبيب اللهى اصل ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 21
ارشدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 52
مرام زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
فرزانه ممتاز ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 51
صديق فرشيان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
ابرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال کانونی 11
ديهمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
فرهنگ كلو انسانی زبان وادبيات ترکي اذري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
محبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 21
نشانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
طباطبائى مجد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 80
فقىه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال کانونی 84
پورحسين انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
ديبائى شيشوان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
طيار انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
سيدحسينى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 26
آل طه تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 5سال کانونی 60
ولى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 42
پورحاجى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 20
محمودى قره بابا تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
فرشيدفر تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 23
هاتفى ديزناب ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
محمودزاده مياندوآب تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 60
اكبرى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
شجاعى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
كريمى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 53
رجبى ميلانى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
ادهمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
سليمانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 13
انتظار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 7
شبگرد تجربی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 80
انصارين تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 47
اسمعيل پور تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 66
صالحى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال کانونی 27
شامير تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 25
ايمامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
احمدخانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 38
پاك دل ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
پيروز پناه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
جنگى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
احمديان ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
عبدالحسين پور نيازى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
آقاپورصباغ ریاضی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
قويدل چرمخوران تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
اسدى طابقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 14
غديرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 12
كارگر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
زينال پور تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 23
شهرى كرگان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
اسدى بلويردى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 26
قناعت مغور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
احمدى زغن اباد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 12
على پناهى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
فائق ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 47
حامد پيشقدم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
اصغرى موثقى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
جلالى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 85
كيانى شاه مرس انسانی تاريخ | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
نقدعلى زاد تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
واقعى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 21
وهاب زاده تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 16
انورى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 84
تقى زاده ميلانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
بلورى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
پورشجاع تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 55
فيروزنيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 9
خياط جديدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
حضرتى طرزم زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 15
حضرتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 34
ضرابى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 46
صدائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
ذوقى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 54
شاهدخطيب ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
محمدى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
پورحسين ابولى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
كاظم خانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 46
قربانى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
شجاعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 30
قربان زاده تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 23
خان زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
اسمى كمانج عليا ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 16
شيبانى اصل تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
ياقوتى نىا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
فربه تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 43
شهابى تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 59
رحىمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
ساعى فرد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
روحانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
تقوى نيال تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 22
ميرفتاحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
چمنى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
مهديقلى زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
قالى چى تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 45
قنبريان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
اطلاعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 65
احمدى فام ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
جهان گشت ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 8
عابدينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
آتش بار شادباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال کانونی 17
فاضلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 46
درفشى پور ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
ميهن دوست ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
خسروى افشرد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
رضوان نسب ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 17
لطفى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 109
قياسى اره جان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 55
حسينى مزرعه شادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
پورشاهى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 45
مرتضوى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 47
قاسميانى تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
جوادزاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال کانونی 16
كريميان طهرانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 16
زمانى تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 46
خدادوست زين آباد انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
برق لامع ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
عراقى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 50
حبيبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
محمدى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
محمودزاده گوروان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
عطارسعدآباد انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
نظرزاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 59
سرپيراافشرد تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 66
محسن دارائى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 56
ثقفى تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 49
اكبرپورپايدار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
پور صمد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
صيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
حاجى عبدالعلى پور ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
حسين زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 23
فرج اوغلى مىاندوآب ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 49
پاشاپور تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 15
آبياران ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
زعفرانچى زاده مقدم ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
على پور تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 13
زراندازباقرى تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 35
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 25
على پور خضرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
وجودى شىشوان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
مومنى اندريان تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 40
خزانى هروى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 38
حسن نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
مناف پور سخا انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
رضايى فسقندىس تجربی هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 73
حسنى صالح ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 60
شهريارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
آسيابان مظلوم انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
ظروفى آذر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
رزاقپور اردهانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
بهين راد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
منصورى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
دهارنژاد انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 36
جدارى زارع زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
برزگر ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
محمدى نبيى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
عظيمى زنوزى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 18
جليلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
عابدين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
رزمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 18
حكمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
احمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 7
جلالى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 36
سيارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 69
حاجى زاده نمين تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
واعظ تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
حقيقت دوست بناب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 28
سديدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 25
مرادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نيكنام اسكوئى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
سعيدمهر ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
فرهودى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 36
دهقان نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 17
احمديان ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 16
طيبى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 30
جمشيدى اقدم تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
حسين زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
شكارى زاده بناب ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
ذبيحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 9
شكورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 56
يارى خسروشاهى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 25
ستارى تجربی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
تقى زادخدائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
طالبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 60
گل محمدى چاخيرلو تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 14
صفوى اسگندانى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 18
فخرزاده ديزجى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 11
حناچى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 11
شىرىنى تجربی زمين شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 53
راستين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 32
سيدسجادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 47
خاشع گر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
مردانى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
بهرنگ نيا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 40
رفعتى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 83
سليمى كاسين ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
پور ممى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
برزگر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
بهشتى اصل ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
على پور تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
نقيب ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 19
اصل لاهيجانى تجربی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 38
تقى پور تلاقى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
قنبرى سهرون ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 42
آل يسن تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 94
مجلسى گله خانه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 56
مولوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
حسن پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
طلوعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 64
آقائى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
روحى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 68
على عباسى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 7سال کانونی 135
لسانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
نظامى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 53
عليزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
تيمورى آلو تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 25
مهديزاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
دادخواه زين آباد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
دلاور ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
اعلمى علمدارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
محمديان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
رهنما نيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
صادقى مهر يار تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه