تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تويسركان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضافر اميرحسين انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
سورى سجاد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
بياتى مصطفى انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 47
بختيارى بهارك ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
فضلعلى امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال از دوم راهنمايي 83
اردلانى اميررضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
منصورى فر امير تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
درويشى حديث انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بختيارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 41
عبدالملكى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 28
مالمير تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 12
قمرى انسانی روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 49
الوندى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 42
رزم آراء انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 23
تيمورى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 16
بردفرد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال از اول دبيرستان 54
صالحى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
جامه‌بزرگ زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 28
زاهدى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
محمودى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 11
خاك نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 33
بيات زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 56
صالحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
بيات انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 18
موميوند ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 22
بهرامى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 41
تركاشوند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 27
برزويى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عسگرى انسانی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 21
قلخانباز ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
كزازى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رادپور ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 30
صالحى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
طهماسبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 37
صالحى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 16
الوندى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 4سال از اول دبيرستان 56
عزيزى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
سورى ریاضی امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
قلخانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بيگلرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال از چهارم دبيرستان 23
مجتبايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 64
خدابخشى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرمى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
عبدالمالكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سورى تجربی زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
مالمير تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 39
سورى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 17
شمس‌الهى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 60
مالمير تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 60
شمسعلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهرامى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13