دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 0 شهر دهگلان

جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده