علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر علي آبادكتول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضايى منفرد ابوالفضل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ابراهيمى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 47
ترك لاله باغ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 52
عالمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 52