کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان
از بیشتر ببینید

سياوش فرازمند
از بهبهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 137آزمون
زهرا توغاني
از تنكابن _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 134آزمون
فاطمه مسيبى
از آبيك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 126آزمون
احسان بركم
از بجنورد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 99آزمون
محمد اسدى
از لنگرود _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 98آزمون
هنگامه نامجو مطلق
از اسفراين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 96آزمون
سارا مويدى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 89آزمون
محمد كيخايى
از شيراز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 86آزمون
على محمد مهر
از زنجان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 84آزمون
على محمدى
از نورآباد ممسني _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 84آزمون
پروين ملك زاده
از ياسوج _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 76آزمون
آرش اصغرى واسكسى
از قائم شهر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 71آزمون
پوريا امين فر
از شهرجديد هشتگرد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 69آزمون
سروش سحابى مقدم
از اراك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 69آزمون
مصطفى خوش باش
از گرمسار _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 68آزمون
پويان مينايى
از نورآباد ممسني _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 68آزمون
حميد كرمى سرينى
از كرمانشاه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 66آزمون
سيد مهدى سادات موسوى
از يزد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 65آزمون
مهدى زارعى
از نورآباد ممسني _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 62آزمون
على قندى جلوانى
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 62آزمون
مهدى ميرزايى
از خدابنده _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 62آزمون
سينا راشدى
از تبريز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 61آزمون
پريسا فراهانى
از اراك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 61آزمون
ميلاد فرجاد نسب
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 61آزمون
عقيل زربينى سيدانى
از رودبارمنجيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 61آزمون
نسترن لرستانى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 60آزمون
مائده ربيعى
از اراك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 60آزمون
مينا حبيبى
از فرخ شهر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 59آزمون
محمدمهدى ساجدى
از تبريز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 59آزمون
مسعود محمدصالحى خردمردى
از بابل _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 57آزمون
مهتاب مهرى كاكاوند
از محمد شهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 57آزمون
محمد نادرى تبار
از كرمانشاه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 56آزمون
فاطمه آخوندى
از يزد _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 55آزمون
ياسمين داداش پور
از تنكابن _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 55آزمون
احسان نوروزى
از قزوين _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 54آزمون
حامد عراقى
از اروميه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 54آزمون
مجتبى رضاپور
از تبريز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 53آزمون
محمدرضا تهمتن
از تبريز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 53آزمون
سهيل خدير شربيانى
از اراك _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 51آزمون
على رضا زارعى
از بيجار _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 50آزمون
سينا پورسليمى
از قزوين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 49آزمون
پويا براهيم باستانى
از تبريز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 48آزمون
دلنيا نامدارى همتى
از همدان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 47آزمون
پوريا رجبى
از مينودشت _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 47آزمون
مهيار طاهرى آزاد
از قزوين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 46آزمون
آمنه موزونى
از تنكابن _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 46آزمون
حسين زرگر
از آبيك _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 46آزمون
محمد عابدينى
از شهر قدس _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 46آزمون
نيوشا خيرخواه
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 44آزمون
حسين حسنى
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 44آزمون
محمد خوبى آرانى
از كاشان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 43آزمون
مرتضى صدقى
از مرند _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 43آزمون
على بيدختى
از بيرجند _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 43آزمون
مريم مجرد ثانى اوغاز
از شيروان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 43آزمون
سىد علىرضا مىر كرىمى
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 42آزمون
ياسين كريمى چليمانى
از ساري _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 42آزمون
على مدرسى
از بناب _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 42آزمون
مرجان آزاد پور
از شيراز _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 42آزمون
جهانبخش اخوان
از اراك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 41آزمون
محمد عليرضايى
از گلپايگان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 41آزمون
روژان ربانى
از اروميه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 40آزمون
عاطفه پويان
از سيرجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 40آزمون
صدرا تفقدى جامى
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 40آزمون
بهراد انصارى اغولبيك
از زنجان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 40آزمون
عباس رهنما
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 40آزمون
ثناء فتاحى
از اهواز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 39آزمون
بهنام امينى
از ملاير _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 39آزمون
على رجايى
از بندرعباس _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 39آزمون
ابراهىم پور على كلور
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 39آزمون
سجاد احمدى
از نورآباد ممسني _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 38آزمون
ايمان نظرى
از گرگان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 38آزمون
اميررضا آزادى چرآب
از زنجان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 37آزمون
عاطفه سهرابى زاده
از شيراز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 37آزمون
عليرضا هروى
از يزد _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 37آزمون
امير زارع دهنوى
از يزد _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 36آزمون
مهدى يعقوبى ارزفونى
از ساري _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 36آزمون
نيكا باغستانى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 34آزمون
زهرا صباغ زاده
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 34آزمون
رامين ابراهيم نخلى
از اهواز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 34آزمون
زينب قلى زاده پاشا
از بندپي _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 34آزمون
سهيلا سبحانى فيروزآبادى
از ميبد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 33آزمون
حسين فرخ پور كريم زاده
از كرمان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 33آزمون
زهرا اخترنيا
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 33آزمون
ندا صالحى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 32آزمون
بابك منصوريان
از كرمانشاه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 32آزمون
بنفشه غلامى
از بروجن _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 32آزمون
مهدى طورى بيرامى
از تبريز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 32آزمون
فاطمه رفيعى مقدم
از قم _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 32آزمون
شبنم سليمانى نايه
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم دبيرستان / 32آزمون
على قربان پور
از ساري _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 30آزمون
مرضيه سلطانى
از خرم آباد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول دبيرستان / 29آزمون
سحر كار ازاد منفرد
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 29آزمون
محدثه دفترى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 28آزمون
رقيه نعمتى
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 28آزمون
احمدرضا مرادى پرى
از اهواز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 28آزمون
نازنين بنائى
از اهواز _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 27آزمون
مهناز زرين فر
از بابل _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 27آزمون
پروانه يوسفى
از شهرري _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 26آزمون
فريبا على زاد
از همدان _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 26آزمون
سيد محمد جواد موسوى
از مباركه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 26آزمون
بهراد موسوى رمضان زاده
از كرمان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 26آزمون
سعيده نبوى چاشمى
از سمنان _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 25آزمون
سيد احسان حجازى حسينى
از قم _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 25آزمون
فرهاد خداويردى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 25آزمون
على محمدى اصل
از خلخال _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 25آزمون
نويد آزادخواه
از لاهيجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
معصومه پورقيومى
از تهران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
محمدرشاد اصفهانى
از قزوين _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
فاطمه آمين
از هشتگرد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
زينب حاجى حسنى
از اسلام‌شهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم دبيرستان / 24آزمون
محمدمهدى دزيانى
از شاهرود _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
افشين كشت كار طيولا
از رودسر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 24آزمون
پانته ا كيائى
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
نيما عباسى فيروزجاه
از بابل _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
احسان سرلك
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
مهدى سهيلى اردستانى
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
زينب على پورگوگه
از اسلام‌شهر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
نسيم حسينى
از كرج _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
پريسا عزيزى
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 23آزمون
مهدى عليايى اردى
از فرديس _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 22آزمون
سارا حقيقى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 22آزمون
محمدمهدى شهرابى فراهانى
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 22آزمون
الناز پور قلى
از كرج _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 21آزمون
مريم سيف الهى
از خوراسگان _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 20آزمون
متين بركتين
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 20آزمون
حسين طاهرى
از اهواز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 20آزمون
محمد محرابى
از بروجرد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 20آزمون
پوريا ياراحمدى
از بروجرد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 20آزمون
سيدمحمدحسين موسوى
از قم _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 19آزمون
سرور طباطبايى
از كرج _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 19آزمون
مهدى اميرى
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 19آزمون
مجتبى مخلصيان
از تهران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 19آزمون
مجيد خسروى
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 19آزمون
هادى گيوه چيان
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
سيد سروش ميرجليلى
از يزد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
فاطمه عبدالعلى پورارجاس
از كرمان _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
مائده يزديان حسين آبادى
از اسلام‌شهر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
على عجم
از اهواز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
نسترن عدنانى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
يوسف مددى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
هما خموشيان
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
سالار عباسى
از خوي _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 18آزمون
فاطمه فروتن
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
مريم ابوالحسنى
از تهران _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
مهتاب محمودى
از اهواز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
احسان على پور
از اصفهان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
على رضا اعظم پور
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
على صفارى
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
پيمان كوهى حبيبى
از شهركرد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون
هاجر سليمى خليق
از تبريز _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبيرستان / 17آزمون


    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید