ني ريز

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر ني ريزجمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی