بندر کنگ و چارک

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر بندر کنگ و چارکجمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی