خدابنده

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر خدابندهجمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی