سمنان

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر سمنانجمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده