عشق آباد

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر عشق آبادمثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد