شهرري

عکس دوران جمع بندی نیم سال اول شهر شهرريجمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده