شاهين شهر

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر شاهين شهر