شهركرد

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر شهركرد