قصر شيرين

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر قصر شيرين