خدا آفرين

معتمدین بورسیه شهر خدا آفرين

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی