فريدونشهر

معتمدین بورسیه شهر فريدونشهر

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی