فريدون كنار

معتمدین بورسیه شهر فريدون كنار

جریان الکتریکی و قانون اهم از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی