عجب شير

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر عجب شير

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى